Niêm hương: đảnh lễ tam bảo.

Cử tán:
Địa tạng thập phương khởi ai lân
Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên
Hương linh tu trượng như lai giáo
Nguyện bằng phật lực vãng tây phương.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ sám:
Từ nhân, tích thiện,
Thệ cứu chúng sanh.
Thủ trung kim tích, chấn khai địa ngục chi môn,
Chưởng thượng minh châu, quang nhiếp đại-thiên chi giới.
Diêm-vương điện thượng,
Nghiệp-kính đài tiền,
Vị Nam Diêm-phù-đề chúng sanh
Tác đại chứng minh công đức chủ.
Ư kim…niên…nguyệt…nhật. Tấu vị Việt Nam quốc…tỉnh…thành phố. Tu hương phúng kinh…phát nguyện truy tiến tiền hậu công đức quá cố ân nhân, tiến bạt bách tánh chư linh sám hối cầu siêu giải oan bạt độ tuyết thích tiền khiên, trai tăng cúng dường, chẩn tế cố hồn, phóng sanh thục mạng vị minh dương kì phước sự. Kim trai chủ… đồng gia nam nử chúng đẳng.

Túc triển hương hoa nhất tâm phụng thỉnh.
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-đề.
Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật,
Đại-Bi, Đại-Nguyện,
Đại-Thánh, Đại-từ,
Bổn-Tôn Địa-Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!

Cung phụng: thượng trung hạ phân tam giới thiên tào địa phủ dương gian, chư vị thánh hiền minh dương lưỡng giới minh thông đệ hồn sứ giả.

Tả bạch:
Duy nguyện: bất vi bản thệ lân mẫn tình, thử nhật kim thần đệ tử thành tâm phụng
thỉnh quang giáng đạo tràng đề vị chi lễ chứng minh công đức đăng lâm bảo toạ.
Đảnh lễ tam bái.
Hồ quỳ.

Tả xướng: Thần Tăng chấp bút, vong giả siêu sanh, trai chủ phước thọ khương ninh.
Tam điểm hương, niệm hương chấp bút.

Cầm 2 bút, xoay về trai chủ, đưa lên đối diện ba cây hương chủ sám thán:
Sắc thần bút linh linh. Thơ tả tánh danh, tam hồn yểu yểu, thất phách minh minh, hồn thăng thiên giới, phách giáng lôi đình. Nội quỷ bất xuất, ngoại quỷ bất nhập. Lai lâm đàn sở, thính pháp văn kinh, vong hồn siêu sanh tịnh độ, trai chủ phước thọ khương ninh.

Lấy 3 cây nhang vừa rồi cắm lên bàn đề vị.
Nam mô Dẫn Hồn Vương bồ tát
Nam mô Triệu Hồn Vương bồ tát
Nam mô Đề Hồn Vương bồ tát.

Xoay mặt vào hướng bàn đề vị, chấp ấn vào 2 cây bút.
Phù thử bút giả, quảng khai phương tiện tịnh kỳ diên, lợi lạc tồn vong hỷ thiện duyên, trai chủ thành tâm thông tam giới, cử bút đề phan thấu cửu thiên.
Nam mô Định Tâm Vương bồ tát ma ha tát (3 lần)

Trở đuôi bút chấm lên thân phan.
Nhất trạch bút giáng cung thỉnh chư Phật, chư đại bồ tát, tát đại chứng minh.
Nhị trạch bút giáng duy nguyện chư vị hương hồn siêu sanh tịnh độ.
Tam trạch bút giáng nguyện cầu gia chủ phước thọ khương ninh.

Ái hà thiên xích lãng
Khổ hải vạn trùng ba
Dục thoát luân hồi khổ
Cấp cấp niệm Di Đà.

Cử tán.
Đại từ Di Đà Phật
Đại bi Bồ tát Tăng
Tiếp dẫn vãng sanh
Thượng phẩm thượng sanh.
Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiếm phật ngộ vô sanh
Bất thối bồ tát vi bạn lữ.
Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát.
(Tán và niệm phật đến lúc đề vị xong.)

Lễ thỉnh linh.
Hương linh văn triệu văn triệu thỉnh lai lâm.
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật phóng quang tiếp triệu
phụng vì…

Lễ quy y linh.
Hương linh tại phật tiền đảnh lễ phật tam bái.
Thỉnh hương linh tựu vu linh tiền

Tiếp dẫn.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật.
Linh An Toạ Bồ tát ma ha tát.(3 lần)
Lễ tứ bái, bình thân quỳ.
Hào quang quét sạch nơi tăm tối.
Phật đã phân thân tại đạo tràng
Tiếp dẫn hương linh về cảnh tỉnh
Đài sen chín phẩm ở Tây phương.
Hoặc:
Nguyện độ hương linh quy bổn quốc
Cửu liên đài bạn vãng tây phương.
Nam mô Tiến vãng sanh bồ tát ( 3 lần)

Vịnh:
Xuân khai bích lạp tùng thiên xích
Tuyệt đoạn hồng trần thuỷ nhất khê.
– Hiến trà, lễ nhị bái, bình thân quỳ.
Diễn linh văn bồ tát ma ha tát ( 3 lần )

Chủ sám tuyên điệp:
Cây có gốc đâm chồi nảy lộc
Nước có nguồn rạch cạn sông sâu
Làm người nguyên gốc từ đâu
Trước có tổ tiên ông bà cha mẹ rồi sau mới có mình.
Nay có điệp văn cung thỉnh quá cố nội ngoại hương linh bách tánh. Thỉnh thầy công
văn đối linh tiền tuyên đọc.
Tư Độ Vãng Sinh. Vị điệp tiến sự.
Tư cứ: Việt Nam Quốc ……. gia cư phụng
Phật tu hương phúng kinh … truy tiến tiên linh kỳ âm siêu dương thái sự….
THIẾT NIỆM:
Tình hoài sương lộ, vong thiết vân nghê, nguyện bằng Phật lực dĩ thù ân, toàn lại kinh văn nhi báo bản. Tư giả thần phùng mạnh nguyệt, tiết thuộc thu thiên, nãi Đại Quan xá tội chi kỳ, y Tôn Giả độ thân chi nhật. Do thị kiền trượng thiền hoà, tuyên dương pháp sự, phúng tụng Đại thừa pháp bảo tôn kinh, gia trì Vãng Sinh Tịnh Độ Thần Chú, tập thử thiện nhân, kỳ cầu siêu độ. Kim tắc nghi diên tứ thiết, pháp sự tuyên dương, thượng kỳ tiên linh sảng dĩ lai lâm, thọ tư pháp vị, thính kinh công nhi tự tại, mặc chứng chơn thừa.
Tu chí điệp giả.
HỮU ĐIỆP TIẾN
Phụng vị tiên linh án tiền giám nạp.
Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Thỉnh tiến điệp.

Sở hữu điệp tam thế tiền khiên tại án tiền tuyên đọc.
Tư độ đạo tràng . vị điệp thỉnh sự .
Tư cứ , Việt Nam Quốc …………….. gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh ……….. Duy nhật ngưỡng Tam Bảo dĩ từ bi, sai nhất tâm nhi sám hối nguyện thùy từ lực chẩn
tế u đồ .
Tiếp độ : Phục vị tam thế tứ phụ , oan trái tiền khiên , oan gia trái chủ , cừu thù chấp đối , nhất thiết thọ nghiệp đẳng chư hoạnh hồn .
Thiết niệm : Sanh tiền chi nhật vọng tạo chủng chủng chi oan khiên, một hậu chi thần nan miễn tra tra chi tội cửu, phỉ trượng Như Lai chi từ nguyện, năng giải ác thú chi đảo huyền , do thị trượng mạng thuyền lưu khai hành pháp sự ư trung, đặc thiết giải thích tiền khiên, hương hồn thừa thử vãng Tây Thiên, liệt vị nhất thần tuân Phật sắc, đồng thừa sám pháp cọng đắc siêu thăng . Kim tắc nghi diên tứ thiết , văn điệp phu tuyên, thỉnh chư hoạnh hồn lai phó pháp diên, thính pháp văn kinh hòa oan bãi đối . Tùng tư hướng hậu , mạc sanh oan hận chi tình cải vãng tu lai , tốc sám tiền phi chi quá đồng thừa khai độ, các loại tiêu diêu.
Tu chí điệp giả – Hữu điệp thỉnh
Hoạnh hồn liệt vị án tiền giám nạp .
Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời .

– Á hiến trà, lễ nhị bái, bình thân quỳ.
Nam mô Đa Bảo Như Lai
Nam Mô Bảo Thắng Như Lai
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai
Nam Mô Ly Bố Uý Như Lai
Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai
Nam Mô A Di Đà Như Lai.
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. ( 3 lần )
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga ra da, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô
rô, ta bà ha. ( 3 lần)
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. ( 3 lần )

– Chung hiến trà, lễ nhị bái, bình thân quỳ.
Vô biên phiền não đoạn,
Vô lượng pháp môn tu
Thệ nguyện độ chúng sanh
Tổng giai thành phật đạo


Hư không hữu tận
Ngã nguyện vô cùng
Tình dữ vô tình
Đồng thành phật đạo.

Vãng sanh quyết định chân ngôn:
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa điệt dạ tha
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Già di nị, già dà đa
Chỉ đa ca lệ
Ta bà ha. ( 3 lần)

– Lệ tạ tứ bái.
Tiêu diêu chơn thế giới
Khoái lạc bảo liên trung
Hợp chưởng thế tôn tiền
Như lai chơn thọ ký.

– Bình thân:
Cõi tịnh độ chư phật hiển hiện
Chốn u quan ngục tối mãi hành hình
Đây đôi nơi thiện ác phân minh
Nguyện cầu hồng ân chư phật chư đại bồ tát phóng quang tiếp độ quá cố chư vị hương
linh, hoạnh hồn cao đăng phật quốc.

Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Cách cúng rằm tháng bảy
Nghi lễ

Cúng rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có 4 lễ: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, và cúng thí thực cô hồn. Trước tiên, đó là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích kể đức Mục Kiền Liên xả thân...

Nghi thức giải oan bạt độ
Nghi lễ

Niêm nhang, bạch phật (Thỉnh chủ sám an toạ, kinh sư ra đàn tràng thỉnh linh) Tựu vị, lễ tứ bái, bình thân quỳ Tán: Nguyện độ hương linh quy bổn quốc Cửu liên đài bạn vãng Tây Phương. Hoặc: Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp Huỳnh tiền điện trượng lễ như lai. Tiến...

Nghi khai kinh – Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ
Nghi lễ

Niêm nhang bạch phật. Cử tán: Dương chi tịnh thuỷ Biến sái tam thiên Tánh không bát đức lợi nhơn thiên Pháp giới quảng tăng diên Diệt tội tiêu khiên Hoả diệm hoá hồng liên Nam mô Thanh Lương Địa bồ tát ma ha tát. (3lần) Tiếp tán: Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài,...

Nghi hưng tác thượng phan
Nghi lễ

– Phủ phục Hưng, bình thân. Nghinh thần, cúc cung bái: Hưng – bái Hưng – bái Hưng – bình thân Sơ hiến lễ – quỳ, chước tửu. – Phủ phục. Hưng – bình thân – quỳ Triển cáo văn Giai quỳ. Đọc chúc – cáo. Duy Tuế thứ ………. niên ……….. nguyệt ………. nhật...

Nghi nghinh phan sơn thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát ( 3 lần ) – Sơ hiến trà, lễ...

Nghi thức thượng phan thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi thức cúng thượng phan sơn
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi cúng cô hồn (Thí thực)
Nghi lễ

Nghi cúng cháo này đươc áp dụng trong những trường hợp sau khi tụng kinh cầu an hay cầu siêu đã hoàn mãn. Lễ này được đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, tín chủ lạy hướng ra cửa, cách thức cúng lạy đều như nghi cúng linh. PHẦN HÀNH LỄ Chủ...

Nghi an linh (An sàng phản khốc)
Nghi lễ

Lễ này sau khi hạ huyệt xong, thỉnh linh về nhà tôn trí chỗ thờ, sắp đặt trai phạn lễ phẩm để cúng lễ an linh. Gia quyến mặc tang phục tề tựu trước linh án bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tựu vị Tả chức: Lễ tứ bái. Hữu chức: Bình...

Lễ khiển điện (Trước giờ di quan)
Nghi lễ

Khiển điện là lễ cúng linh trước khi thiên cửu tống táng, gồm có lễ phẩm trai phạn đủ, tang gia tề tựu trước linh cữu, chư Tăng bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tự lập Tả chức: Lễ nhị bái. Hữu chức: Bình thân quỳ. Chủ lễ cử tán: Nhất khứ...

Lễ triệu tổ (Cáo từ đường)
Nghi lễ

Lễ này chỉ áp dụng tùy địa phương, chỗ nào đám để 3 ngày, hoặc một tuần, ví dụ ngày mai an táng thì hôm nay hành lễ. Nếu đám để chung nhà thờ ông bà thì tiện, hoặc nhà thờ họ ở nơi xa mà có thể đến được, nên áp dụng nghi này...

Nghi thành phục (Phát tang)
Nghi lễ

Lễ này, nếu đúng ra thì từ khi chết cho đến ngày thứ tư  mới thọ phục, nhưng bây giờ có thể châm chế, nghĩa là sau khi liệm và phục hồn xong, gia quyến sắm đồ tang phục đầy đủ và định ngày giờ thuận tiện, tất cả tề tựu trước linh sàn để...

Nghi thỉnh linh phục hồn
Nghi lễ

Nghi này sau khi nhập liệm xong, Chư Tăng nghỉ một chút, đợi thiết bàn thờ Phật và linh sàn (tiền Phật hậu linh). Nên thờ tượng Đức Phật Di Đà, hoặc Quan Âm hay Địa Tạng, còn bàn linh thì thiết bài vị cố phụ hay cố mẫu…hình ảnh và lễ phẩm v.v…Thiết xong...

Lễ trị quan và nhập liệm
Nghi lễ

Sau khi chọn ngày giờ tẩn liệm, vong gia tắm rửa xong, thay đồ mới, nhớ để cái phái quy y đã ép cháy, lên ngực và đắp mền Quang Minh lên thi hài (nếu có), sửa soạn đất cát trang bị quan tài và đồ liệm xong Chư Tăng mặc áo lễ chỉnh tề,...

Nghi thức an vị Phật
Nghi lễ

Lễ an vị Phật tại tư gia, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ linh phải đặt hai bên hoặc sau lưng Phật, nếu nhà lầu, thì Phật thờ tầng trên. Trước khi thờ Phật trong nhà phải trang hoàng sạch sẽ, trưng dụng hương hoa tinh khiết, đèn đài chuông mõ...

Cách dùng một số từ trong công văn
Nghi lễ

Chữ “ Tiến ” và chữ “ Điện ” Khi cúng linh thường dùng chữ Tiến linh.(薦 靈) Trong nghi lễ, chữ Tiến (薦) có nghĩa là Dâng cúng lên người đã quá vãng ( sau khi an táng ). Riêng chữ Điện ( 奠) chỉ dùng trong nghi lễ đám tang, khi quan tài...