Niêm hương: đảnh lễ tam bảo.

Cử tán:
Địa tạng thập phương khởi ai lân
Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên
Hương linh tu trượng như lai giáo
Nguyện bằng phật lực vãng tây phương.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ sám:
Từ nhân, tích thiện,
Thệ cứu chúng sanh.
Thủ trung kim tích, chấn khai địa ngục chi môn,
Chưởng thượng minh châu, quang nhiếp đại-thiên chi giới.
Diêm-vương điện thượng,
Nghiệp-kính đài tiền,
Vị Nam Diêm-phù-đề chúng sanh
Tác đại chứng minh công đức chủ.
Ư kim…niên…nguyệt…nhật. Tấu vị Việt Nam quốc…tỉnh…thành phố. Tu hương phúng kinh…phát nguyện truy tiến tiền hậu công đức quá cố ân nhân, tiến bạt bách tánh chư linh sám hối cầu siêu giải oan bạt độ tuyết thích tiền khiên, trai tăng cúng dường, chẩn tế cố hồn, phóng sanh thục mạng vị minh dương kì phước sự. Kim trai chủ… đồng gia nam nử chúng đẳng.

Túc triển hương hoa nhất tâm phụng thỉnh.
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-đề.
Ðịa ngục vị không, thệ bất thành Phật,
Đại-Bi, Đại-Nguyện,
Đại-Thánh, Đại-từ,
Bổn-Tôn Địa-Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát!

Cung phụng: thượng trung hạ phân tam giới thiên tào địa phủ dương gian, chư vị thánh hiền minh dương lưỡng giới minh thông đệ hồn sứ giả.

Tả bạch:
Duy nguyện: bất vi bản thệ lân mẫn tình, thử nhật kim thần đệ tử thành tâm phụng
thỉnh quang giáng đạo tràng đề vị chi lễ chứng minh công đức đăng lâm bảo toạ.
Đảnh lễ tam bái.
Hồ quỳ.

Tả xướng: Thần Tăng chấp bút, vong giả siêu sanh, trai chủ phước thọ khương ninh.
Tam điểm hương, niệm hương chấp bút.

Cầm 2 bút, xoay về trai chủ, đưa lên đối diện ba cây hương chủ sám thán:
Sắc thần bút linh linh. Thơ tả tánh danh, tam hồn yểu yểu, thất phách minh minh, hồn thăng thiên giới, phách giáng lôi đình. Nội quỷ bất xuất, ngoại quỷ bất nhập. Lai lâm đàn sở, thính pháp văn kinh, vong hồn siêu sanh tịnh độ, trai chủ phước thọ khương ninh.

Lấy 3 cây nhang vừa rồi cắm lên bàn đề vị.
Nam mô Dẫn Hồn Vương bồ tát
Nam mô Triệu Hồn Vương bồ tát
Nam mô Đề Hồn Vương bồ tát.

Xoay mặt vào hướng bàn đề vị, chấp ấn vào 2 cây bút.
Phù thử bút giả, quảng khai phương tiện tịnh kỳ diên, lợi lạc tồn vong hỷ thiện duyên, trai chủ thành tâm thông tam giới, cử bút đề phan thấu cửu thiên.
Nam mô Định Tâm Vương bồ tát ma ha tát (3 lần)

Trở đuôi bút chấm lên thân phan.
Nhất trạch bút giáng cung thỉnh chư Phật, chư đại bồ tát, tát đại chứng minh.
Nhị trạch bút giáng duy nguyện chư vị hương hồn siêu sanh tịnh độ.
Tam trạch bút giáng nguyện cầu gia chủ phước thọ khương ninh.

Ái hà thiên xích lãng
Khổ hải vạn trùng ba
Dục thoát luân hồi khổ
Cấp cấp niệm Di Đà.

Cử tán.
Đại từ Di Đà Phật
Đại bi Bồ tát Tăng
Tiếp dẫn vãng sanh
Thượng phẩm thượng sanh.
Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiếm phật ngộ vô sanh
Bất thối bồ tát vi bạn lữ.
Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát.
(Tán và niệm phật đến lúc đề vị xong.)

Lễ thỉnh linh.
Hương linh văn triệu văn triệu thỉnh lai lâm.
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật phóng quang tiếp triệu
phụng vì…

Lễ quy y linh.
Hương linh tại phật tiền đảnh lễ phật tam bái.
Thỉnh hương linh tựu vu linh tiền

Tiếp dẫn.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật.
Linh An Toạ Bồ tát ma ha tát.(3 lần)
Lễ tứ bái, bình thân quỳ.
Hào quang quét sạch nơi tăm tối.
Phật đã phân thân tại đạo tràng
Tiếp dẫn hương linh về cảnh tỉnh
Đài sen chín phẩm ở Tây phương.
Hoặc:
Nguyện độ hương linh quy bổn quốc
Cửu liên đài bạn vãng tây phương.
Nam mô Tiến vãng sanh bồ tát ( 3 lần)

Vịnh:
Xuân khai bích lạp tùng thiên xích
Tuyệt đoạn hồng trần thuỷ nhất khê.
– Hiến trà, lễ nhị bái, bình thân quỳ.
Diễn linh văn bồ tát ma ha tát ( 3 lần )

Chủ sám tuyên điệp:
Cây có gốc đâm chồi nảy lộc
Nước có nguồn rạch cạn sông sâu
Làm người nguyên gốc từ đâu
Trước có tổ tiên ông bà cha mẹ rồi sau mới có mình.
Nay có điệp văn cung thỉnh quá cố nội ngoại hương linh bách tánh. Thỉnh thầy công
văn đối linh tiền tuyên đọc.
Tư Độ Vãng Sinh. Vị điệp tiến sự.
Tư cứ: Việt Nam Quốc ……. gia cư phụng
Phật tu hương phúng kinh … truy tiến tiên linh kỳ âm siêu dương thái sự….
THIẾT NIỆM:
Tình hoài sương lộ, vong thiết vân nghê, nguyện bằng Phật lực dĩ thù ân, toàn lại kinh văn nhi báo bản. Tư giả thần phùng mạnh nguyệt, tiết thuộc thu thiên, nãi Đại Quan xá tội chi kỳ, y Tôn Giả độ thân chi nhật. Do thị kiền trượng thiền hoà, tuyên dương pháp sự, phúng tụng Đại thừa pháp bảo tôn kinh, gia trì Vãng Sinh Tịnh Độ Thần Chú, tập thử thiện nhân, kỳ cầu siêu độ. Kim tắc nghi diên tứ thiết, pháp sự tuyên dương, thượng kỳ tiên linh sảng dĩ lai lâm, thọ tư pháp vị, thính kinh công nhi tự tại, mặc chứng chơn thừa.
Tu chí điệp giả.
HỮU ĐIỆP TIẾN
Phụng vị tiên linh án tiền giám nạp.
Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Thỉnh tiến điệp.

Sở hữu điệp tam thế tiền khiên tại án tiền tuyên đọc.
Tư độ đạo tràng . vị điệp thỉnh sự .
Tư cứ , Việt Nam Quốc …………….. gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh ……….. Duy nhật ngưỡng Tam Bảo dĩ từ bi, sai nhất tâm nhi sám hối nguyện thùy từ lực chẩn
tế u đồ .
Tiếp độ : Phục vị tam thế tứ phụ , oan trái tiền khiên , oan gia trái chủ , cừu thù chấp đối , nhất thiết thọ nghiệp đẳng chư hoạnh hồn .
Thiết niệm : Sanh tiền chi nhật vọng tạo chủng chủng chi oan khiên, một hậu chi thần nan miễn tra tra chi tội cửu, phỉ trượng Như Lai chi từ nguyện, năng giải ác thú chi đảo huyền , do thị trượng mạng thuyền lưu khai hành pháp sự ư trung, đặc thiết giải thích tiền khiên, hương hồn thừa thử vãng Tây Thiên, liệt vị nhất thần tuân Phật sắc, đồng thừa sám pháp cọng đắc siêu thăng . Kim tắc nghi diên tứ thiết , văn điệp phu tuyên, thỉnh chư hoạnh hồn lai phó pháp diên, thính pháp văn kinh hòa oan bãi đối . Tùng tư hướng hậu , mạc sanh oan hận chi tình cải vãng tu lai , tốc sám tiền phi chi quá đồng thừa khai độ, các loại tiêu diêu.
Tu chí điệp giả – Hữu điệp thỉnh
Hoạnh hồn liệt vị án tiền giám nạp .
Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời .

– Á hiến trà, lễ nhị bái, bình thân quỳ.
Nam mô Đa Bảo Như Lai
Nam Mô Bảo Thắng Như Lai
Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai
Nam Mô Ly Bố Uý Như Lai
Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai
Nam Mô A Di Đà Như Lai.
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. ( 3 lần )
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga ra da, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô
rô, ta bà ha. ( 3 lần)
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. ( 3 lần )

– Chung hiến trà, lễ nhị bái, bình thân quỳ.
Vô biên phiền não đoạn,
Vô lượng pháp môn tu
Thệ nguyện độ chúng sanh
Tổng giai thành phật đạo


Hư không hữu tận
Ngã nguyện vô cùng
Tình dữ vô tình
Đồng thành phật đạo.

Vãng sanh quyết định chân ngôn:
Nam mô a di đa bà dạ
Đa tha dà đa dạ
Đa điệt dạ tha
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Già di nị, già dà đa
Chỉ đa ca lệ
Ta bà ha. ( 3 lần)

– Lệ tạ tứ bái.
Tiêu diêu chơn thế giới
Khoái lạc bảo liên trung
Hợp chưởng thế tôn tiền
Như lai chơn thọ ký.

– Bình thân:
Cõi tịnh độ chư phật hiển hiện
Chốn u quan ngục tối mãi hành hình
Đây đôi nơi thiện ác phân minh
Nguyện cầu hồng ân chư phật chư đại bồ tát phóng quang tiếp độ quá cố chư vị hương
linh, hoạnh hồn cao đăng phật quốc.

Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Nghi khai chung bản an cư kiết hạ
Nghi lễ

1. An cư khai chung bản nghi Thiết dĩ: Kim chung vận hưởng ư không kiếp chi tiền Ngọc bản thanh truyền ư Oai âm na bạn. Ngô kim yết thị đường tiền, dụng biểu định tuệ viên dung quỹ tắc. Tư đương tam nguyệt an cư, cửu tuần ngự chỉ, truyền đăng tục diệm,...

Nghi thức thỉnh Tam Bảo
Nghi lễ

1. Thỉnh Tam Bảo 1 Giới hương định hương dữ huệ hương Giải thoát giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô Hương cúng dường bồ tát. Ư kim……..niên……..nguyệt……..nhật Tấu vị Việt Nam quốc, tỉnh……..thành phố………..phường…………..gia cư (gia đường) phụng Phật tu...

Tiết Thanh minh vào khi nào? Cách cúng Tết Thanh minh chuẩn, đầy đủ
Nghi lễ

Tết Thanh minh là một sự kiện tâm linh quan trọng của người Việt. Trong ngày này, người dân thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Mâm cỗ cúng Tết Thanh minh theo phong tục địa phương. Vậy lễ Tết Thanh minh 2024 là ngày nào? Nguồn...

Văn tác bạch lễ nghi Phật Giáo
Nghi lễ

TÁC BẠCH CẦU THỌ ĐẠI GIỚI Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn… truyền giới sư, chúng con Pháp danh là… thật đầy đủ phước duyên, sớm xuất gia học đạo từ lâu có lòng phát tín ngưỡng giới Pháp, hôm nay đầy đủ nhơn duyên được Chư Tôn...

Sớ cầu siêu cúng tuần (Vạn Đức Từ Tôn)
Nghi lễ, Sớ điệp

Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn) 1. Nguyên văn: 伏以 萬德慈尊、拯濟幽冥之路、齋旬甫至、慶祈薦拔之章。拜疏爲越南國.省⋯.縣[郡]..社.•村、家居奉佛修香諷經…之齋旬、報答深恩、祈超度事。今弟子.等、惟日仰干大覺世尊俯垂接度。痛念奉為…之香靈。 元命生於…年…月…日、享陽(壽).、大限于..年..月…..日…牌命終。仗 佛恩而直向西行、依妙法而高登樂國。茲臨…之齋旬、正值坤府第…殿…冥王案前呈過。由是虔仗六和之淨侶、諷誦 大乘法寶經文…、加持徃生淨土神呪、頂禮三身寶相、萬德金容、集此勝因、祈生安養。今則謹具疏章、和南拜白。 南無西方教主接引導師阿彌陀佛蓮座作大證明。恭奉、觀音接引、勢至提攜、地藏慈尊、接出幽途之苦、冥陽列聖、同垂愍念之心。伏願、慈悲無量、濟度無邊、接香靈西竺逍遙、扶陽眷南山壽考。仰賴佛恩證明、謹疏。 佛曆…歲次…年.月…日時、弟子眾等和南上疏 (疏)秦白佛金章 弟子眾等和南上疏 2. Phiên âm: Phục dĩ Vạn đức từ tôn, chẩn tế U Minh chi lộ; trai tuần phủ chí, kiền kỳ tiến bạt chi chương. Bải sở vị: Việt Nam quốc… Tỉnh … Huyện...

Sơ Cầu An (Phật Nãi Tam Giới Y Vương)
Nghi lễ, Sớ điệp

1. Nguyên văn: 佛乃三界醫王、能除眾生病苦、聖是四方良藥、服之心体安祥、清淨法身、壽躋大覺。拜疏為越南國..省、.縣(郡)、…社、•.村、家居奉佛修香諷經祈禱解病保命求安事。今弟子……等、惟日仰干 金相光中、俯垂炤鑒。言念、三業六根、累世造諸罪障。四生六道、延年冤對仇讐。或被邪魔親屬、或著鬼魅惡神。苦惱不安、身臨疾病、全憑 佛聖證明、慈悲護佑。五臟調和、四肢壯健。茲者本月吉日、敬設菲儀、宣行法事。諷誦大乘法寶尊經…加持消災諸品神呪、頂禮三身寶相、萬德金容、集此良因、祈增福壽。今則謹具疏文、和南拜白。 南無十方常住三寶作大證明。 南無東方教主滿月慈容藥師琉璃光王佛證明。 南無上中下分三界天曹地府人間列位諸聖賢。筵奉、諸尊菩薩、護法龍神、伽藍眞宰、諸位善神、同垂焰鑒、共降吉祥。伏願、三寶證明、放慈光而擁護、萬靈洞鑒、現神力以扶 南無大慈悲救苦難靈感應觀世音菩薩。 持、疾病早痊、身躬寧靜。仰賴 佛曆.⋯歲次.年.⋯.月..日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛金章 弟子眾等和南上疏佛聖證明。謹疏 2. Phiên âm: Phục dĩ Phật nãi Tam Giới Y Vương, năng trừ chúng sanh bệnh khổ, Thánh thị tứ phương lương dược, phục chi tâm thể an tường; thanh tịnh Pháp Thân, thọ tê Đại Giác. Bái sớ vị: Việt...

Cách cúng rằm tháng bảy
Nghi lễ

Cúng rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có 4 lễ: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, và cúng thí thực cô hồn. Trước tiên, đó là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích kể đức Mục Kiền Liên xả thân...

Nghi thức giải oan bạt độ
Nghi lễ

Niêm nhang, bạch phật (Thỉnh chủ sám an toạ, kinh sư ra đàn tràng thỉnh linh) Tựu vị, lễ tứ bái, bình thân quỳ Tán: Nguyện độ hương linh quy bổn quốc Cửu liên đài bạn vãng Tây Phương. Hoặc: Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp Huỳnh tiền điện trượng lễ như lai. Tiến...

Nghi khai kinh – Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ
Nghi lễ

Niêm nhang bạch phật. Cử tán: Dương chi tịnh thuỷ Biến sái tam thiên Tánh không bát đức lợi nhơn thiên Pháp giới quảng tăng diên Diệt tội tiêu khiên Hoả diệm hoá hồng liên Nam mô Thanh Lương Địa bồ tát ma ha tát. (3lần) Tiếp tán: Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài,...

Nghi hưng tác thượng phan
Nghi lễ

– Phủ phục Hưng, bình thân. Nghinh thần, cúc cung bái: Hưng – bái Hưng – bái Hưng – bình thân Sơ hiến lễ – quỳ, chước tửu. – Phủ phục. Hưng – bình thân – quỳ Triển cáo văn Giai quỳ. Đọc chúc – cáo. Duy Tuế thứ ………. niên ……….. nguyệt ………. nhật...

Nghi nghinh phan sơn thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát ( 3 lần ) – Sơ hiến trà, lễ...

Nghi thức thượng phan thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi thức cúng thượng phan sơn
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi cúng cô hồn (Thí thực)
Nghi lễ

Nghi cúng cháo này đươc áp dụng trong những trường hợp sau khi tụng kinh cầu an hay cầu siêu đã hoàn mãn. Lễ này được đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, tín chủ lạy hướng ra cửa, cách thức cúng lạy đều như nghi cúng linh. NGHI THÍ THỰC 1...

Nghi an linh (An sàng phản khốc)
Nghi lễ

Lễ này sau khi hạ huyệt xong, thỉnh linh về nhà tôn trí chỗ thờ, sắp đặt trai phạn lễ phẩm để cúng lễ an linh. Gia quyến mặc tang phục tề tựu trước linh án bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tựu vị Tả chức: Lễ tứ bái. Hữu chức: Bình...

Lễ khiển điện (Trước giờ di quan)
Nghi lễ

Khiển điện là lễ cúng linh trước khi thiên cửu tống táng, gồm có lễ phẩm trai phạn đủ, tang gia tề tựu trước linh cữu, chư Tăng bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tự lập Tả chức: Lễ nhị bái. Hữu chức: Bình thân quỳ. Chủ lễ cử tán: Nhất khứ...