Niêm nhang, bạch phật

(Thỉnh chủ sám an toạ, kinh sư ra đàn tràng thỉnh linh)

Tựu vị, lễ tứ bái, bình thân quỳ

Tán:
Nguyện độ hương linh quy bổn quốc
Cửu liên đài bạn vãng Tây Phương.
Hoặc:
Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp
Huỳnh tiền điện trượng lễ như lai.
Tiến Vãng Sanh bồ tát ( 3 lần)
Vịnh:
Thiên giang hữu thiên giang nguyệt
Vạn lý vô vân vạn lí thiên.
– Sơ hiến trà, lễ nhị bái, bình thân quỳ.
Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai tác đại chứng minh.
Thiết dĩ sanh tử thù đồ, âm dương nhị lộ, tự trầm u dạ, vị biện sanh phương. Kim tắc khai kiến hoa đàn, tuyên dương bửu phạm, khắc trừ nghiệp chướng, dĩ thích khổ căn. Đoan dĩ tịnh tâm, tư chơn niệm phật, đồng thừa tế độ, cộng vãng tây phương. Chiêm ngũ khí chi bửu hoa, thính tam quy chi diệu giới, tham truyền bạch giảng, siêu độ châu quân. Đại chúng đồng thanh, tư thừa tiếp dẫn.

Cung thỉnh quá cố chư vị hương linh tịnh hoạnh hồn diện Giác Hoa Phật tiền.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. ( niệm tiếp dẫn)

Quá cố chư hương linh tại phật tiền chí thành đảnh lễ tam bảo tam bái.

Cử tán:

Diêu thiên ngọc lộ
Giác hải kim ba
Đại thiên sa giới sái phân đà
Tam muội địch trần sa
Thiểu thuỷ thành đa
Nhất đích tịnh sơn hà.
Nam mô Thanh Lương Địa bồ tát ( 3 lần)


Cử tán:
Hải chấn triều âm thuyết phổ môn
Cửu liên hoa lí hiện đồng chơn
Dương chi nhất đích chơn cam lồ
Tán tác sơn hà đại địa xuân.
Nam mô đại bi Quan Thế Âm bồ tát(3 lần)

Chủ sám thán:
Thùy dương liễu biến sái cam lồ, trừ nhiệt não dĩ giai đắc thanh lương, tầm thinh cứu khổ ư tứ sanh, thuyết pháp độ thoát ư lục đạo, bẩm từ bi kiên cố chi tâm, cụ tự tại đoan nghiêm chi tướng, hữu cầu giai ứng, vô nguyện bất tùng, cố ngã tri lưu, đoan thừa tịnh quán, thành tụng mật ngôn, gia trì pháp thủy. Thị thủy giả, phương viên tùy khí, doanh hư nhậm thời, xuân dương đông ngưng, khẩm lưu cẩn chỉ, hạo hạo hồ, diệu nguyên mạc trắc, thao thao hồ, linh phái nan cùng, bích giáng tàng long, hàn đàm tẩm nguyệt, hoặc tại quân vương long bút hạ, tán tác ân ba, hoặc cư Bồ-tát liễu chi đầu sái
vi cam lồ, nhất đích tài triêm, thập phương câu tịnh.
Thất bảo trì trung công đức thuỷ
Hà sa chư phật vận thần thông
Ngã kim quán sái tụng chơn ngôn
Linh thử đạo tràng tất thanh tịnh.
(Giáo hữu đại bi chân ngôn cẩn đương trì tụng.)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị đa. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà già. Ma ha phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án. A bà lô hê, lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát ba tát bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ. Phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na. A ra sâm phật ra xá lị, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê lị. Sa ra sa ra. Tất lị tất lị. Tô lô tô lô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, sa bà ha. Tất đà dạ, sa bà ha. Ma ha tất đà dạ, sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra da, sa bà ha. Na ra cẩn trì, sa bà ha.
Ma ra na ra, sa bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, sa bà ha. Sa ba ma ha a tất đà dạ, sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ, sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, sa bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra da, sa bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, sa bà ha. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da, Bà lô cát đế, Thước bàn ra dạ, sa bà ha.
Án tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà da, sa bà ha.(3lần)

Tán:
Nam mô Chuẩn Đề Vương bồ tát(3lần)
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh

Chủ sám:
Thử nhất biện hương bất tùng thiên giáng, phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc tam giới, nhất khí tài phân chi hậu, chi diệp biến mãn thập phương, siêu nhật nguyệt chi quang hoa hàm sơn xuyên chi tú lệ, tức giới, tức định, tức tuệ, phi mộc, phi hỏa, phi yên thâu lai tại nhất vi trần, trán khứ phổ châu sa giới, ngã kim nhiệt hướng kim lô, đoan thân cúng dường thập phương thường trú Tam bảo, sát hải vạn linh tất trượng chơn hương, đồng quy chơn tế.

Ư kim…niên…nguyệt…nhật. Tấu vị Việt Nam quốc…tỉnh…thành phố. Tu hương phúng kinh…phát nguyện truy tiến tiền hậu công đức quá cố ân nhân, tiến bạt bách tánh chư linh sám hối cầu siêu giải oan bạt độ tuyết thích tiền khiên, trai tăng cúng dường, Chẩn tế âm linh cô hồn, phóng sanh thục mạng vị minh dương kì phước sự.

Kim trai chủ…
Túc trượng hương hoa nhất tâm phụng thỉnh.
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:
Nam mô đại thánh Giác hoa định tự tại vương như lai
Nam mô dại bi Quan thế âm bồ tát
Nam mô đại thánh Chuẩn đề vương bồ tát
Nam mô đại thánh Phổ quan giải oan kết bồ tát
Nam mô đại thánh địa nguyện Địa tạng vương bồ tát ma ha tát
Cung phụng: tam thừa thượng thánh, tứ phủ vương quan, thập điện từ vương, minh
dương liệt thánh, tả hữu trợ giáo giải oan bạt độ chủ giả, vô lượng thánh hiền.

Tả bạch: duy nguyện từ bi vô lượng, tế độ vô biên thử dạ kim thần đệ tử thành tâm
phụng thỉnh quan giáng đạo tràng chứng minh công đức đăng lâm bảo toạ.

Đồng hoà: An bảo toạ bồ tát ma ha tát (3lần)

Chủ sám:
– Nam mô Đại thánh Giác Hoa Định Tự Tại Vương như lai
Đồng hoà:
Chứng minh – công đức.
Chủ sám:
– Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát
– Nam mô đại thánh chuẩn đề vương bồ tát
Đồng hoà:
Chứng minh – công đức.
Chủ sám:
– Nam mô đại thánh phổ quang giải oan kết bồ tát
– Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát.
Đồng hoà:
Chứng minh – công đức.

Chủ sám Tuyên sớ:

Tam thiên giới nội từ bi chủ
Bách ức sát trùng đại pháp vương
Nguyện khai liên mục giám phàm tình
Chúng sinh hữu cầu giai cảm ứng.
Thế Tôn đức tướng nan tận tán dương kim thần việt nam quốc… tỉnh…thành phố… kiến đàn phụng phật. Tu trai phúng kinh …phát nguyện truy tiến tiền hậu công đức quá cố ân nhân, tiến bạt bách tánh chư linh sám hối cầu siêu, giải oan bạt độ, tuyết thích tiền khiên, trai tăng cúng dường, chẩn tế cô hồn vị minh dương kỳ phước sự. Kim tắc Pháp đàn thành tựu, khoa phạm phu tuyên, kiền cụ chuẩn đề bạt độ. Sớ chương cung bạch tam bảo đài tiền duy nguyện từ bi phủ thuỳ minh chứng.

Công văn tuyên sớ.

Phục dĩ:
Chuẩn Đề thùy phạm, tiểu yếu khí phân nhi cực tế quần sinh , ĐịaTạng năng nhơn, trượng bí ngữ nhi chứng khai khổ thú, phủ trần quỳ khổn, ngưỡng đạt liên đài ,
Sớ vị : Việt Nam Quốc : ……
Phụng Phật tu hương phúng kinh ……….

Thiết niệm : Càn khai khôn hạp, cán toàn diệu lý nam khuy, âm thảm dương thư, thiện ác duy nhân tự chiêu . Hoặc hệ tiền sinh nghiệp chướng, nan ly oan trái chi sở triền , hoặc nhân tự kỷ khiên vưu, dĩ trí hồn oanh ư thử lụy, hoặc lâm pháo đạn, hoặc bị đao binh . Trượng bằng Phật pháp dĩ siêu thăng , toàn lại kinh văn nhi giải thoát . Tư giả thần duy…….. nguyệt tiết giới ……. Thiên đàn khai …….. trú dạ, Phổ độ chư hương hồn, Phúng tụng Phật kinh gia trì ………… thần chú , xiển dương pháp sự, triệu khải hoa đàn tế độ trầm luân kỳ siêu khổ hải, vu kim công đức lưởng lợi tồn vong. Kim tắc pháp đàn thành tựu khoa phạm phu tuyên , cẩn cụ sớ văn hòa nam bái bạch .
– Nam Mô Đại Thánh Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai Chứng Minh .
– Nam Mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh .
– Nam Mô Đại Thánh Chuẩn Đề Vương bồ tát Chứng minh .
– Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương bồ tát Chứng minh .
Diên phụng : Tam thừa thượng Thánh , tứ phủ vương quan, Thập Điện từ vương, minh dương liệt Thánh , Tả Hữu trợ giáo , giải oan bạt độ chủ giả , đồng thùy tiếp độ, cọng chứng vãng sinh .
Phục nguyện : Diệu lực đề huề năng nhơn chẩn bạt trần lao, bải thích mê vân tán nhihuệ nhật cao huyền, nghiệp võng quyên trừ ái hà yết nhi tâm châu độc diệu , huệ kiếm đoạn oan khiên giai thoái nát, kim thằng huệ vong giả tận siêu thăng, hiện thế lục thân quân triêm ngũ Phúc . Ngưỡng lại Phật ân chứng minh . Cẩn sớ.
Phật lịch … Tuế thứ … niên , nguyệt , nhật , thời.
Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ.

Đảnh lễ tam bái, hồ quỳ.

Chủ sám thán:
Cửu cung tuyền lộ tối tân toan
Trệ phách trầm hồn khổ bách ba
Ngọc đẩu quan huy thông địa ngục
Kim thần tiếp dẫn thượng thiên đường.
Vịnh:
Trầm luân nghiệp võng mông khai độ
Diệu pháp hoằng thi cứu khổ nạn.
Kim dạ tu sùng giai giải thoát
Siêu thăng hồn phách đáo tịnh bang.


Nam mô đại thánh Giác Hoa Định Tự tại vương như lai tác đại chứng minh. Bỉnh Thích Ca như lai di giáo đệ tử sa môn pháp danh…hiệu… tịnh chư đại đức chúng tăng chủ hành phật sự.
Cẩn tấu vị Việt nam quốc, nguyên quán…hiện trú. Đệ tử…đồng gia nam nữ phụng phật, tu hương phúng kinh …phát nguyện truy tiến tiền hiền công đức tiến bạt chư linh sám hối bạt độ giải oan đoạn nghiệp tiết thích tiền khiên chẩn tế cô hồn nguyện cầu âm siêu dương thái, bảo an hậu duệ sự.
Nhất tâm cầu nguyện thập phương chư phật chư đại bồ tát liệt vị thánh hiền đồng thuỳ phóng quang tiếp độ:
– Phụng vị cầu siêu pháp giới đa sanh phụ mẩu quá khứ thất thế phụ mẩu hiện tại sở sanh phụ mẩu lục thân quyến thược luỵ thế tôn thân hương linh liệt vị.
– Phụng vị … tự thập phương tín thí quy y kí tự tùng tự quá cố nam nữ hương linh liệt vị.
– Phụng vị chư gia bách tánh ký danh cầu siêu lịch đại quá cố thân bằng quyến thược hương linh hoặc sở can thất thập nhị bất thiện nghiệp đẳng chư thanh linh hồn liệt vị.
– Phụng vị chư gia bách tánh tam thế tứ phủ, oan trái tiền khiên, oan gia trái chủ
cưu thù chấp đối, cụ chúng tác ương nhất thế thọ nghiệp đẳng chư hoạnh hồn liệt vị.

(Cầm Tích trượng), thán
Bằng trượng thiền lưu y khoa diễn giáo, thuyết linh sơn chi bí điển, bạch phật pháp dĩ hộ trì, khắc phi tích trượng chấn u quan, truyền phó ca sa như siêu khổ thú, chẩn đệ trệ phách bạt độ oan hồn, cộng vãng sanh tây phương đồng đăng tịnh cảnh, ngưỡng trượng phật lực từ bi phủ thuỳ chiếu giám.
Đệ tử Tỷ kheo pháp danh…tự…đồng chư tỷ kheo chúng đẳng khể thủ phụng hành.

Chủ sám thỉnh:
Âm dương cách biệt khổ bách ba
yểu yểu minh minh bất tái hoàn
ngưỡng trượng phật từ mong giải thoát
lục thân quyến thược bảo bình an.

Đồng tán:
Đại bi quan thế âm bồ tát… và đi ra bàn Tiêu Diện.
Phổ đà lạc dạ thường nhập định
tuỳ duyên phú cảm mỵ bất châu
tầm thanh cứu khổ độ quần mê
thị tắc danh vi quán tự tại
Diện nhiên vương bồ tát (3 lần)

Tiếp tán:
Đại từ đại bi mẫn chúng sanh
đại hỷ đại xã tế hàm thức
tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm
chúng đẳng chí tâm quy mạng lể
Địa tạng vương bồ tát (3 lần)

Tán: Đại bi quan thế âm bồ tát… đi đến bàn Đông Phương.
Khể thủ đông phương A súc phật
từ bi bất xã dẫn lộ khai
phong lôi địa ngục môn toạ lạc
tiếp dẫn hương hồn bái như lai
Đông phương thế giới a súc phật.(3 Lần)

Tán: Đại bi quan thế âm bồ tát… đi đến bàn Nam Phương.
Khể thủ Nam phương bảo tướng phật
từ bi bất xã dẫn lộ khai
Hoả xa địa ngục môn toạ lạc
tiếp dẫn hương hồn bái như lai
đông phương thế giới Bảo tướng phật.

Tán: Đại bi quan thế âm bồ tát… đi đến bàn Tây Phương.
Khể thủ Tây phương Di Đà phật
từ bi bất xã dẫn lộ khai
đao sơn địa ngục môn toạ lạc
tiếp dẫn hương hồn bái như lai
tây phương thế giới Di Đà phật.

Tán: Đại bi quan thế âm bồ tát… đi đến bàn Bắc Phương.
Khể thủ bắc phương thành tựu phật
từ bi bất xã dẫn lộ khai
Hàn băng địa ngục môn toạ lạc
tiếp dẫn hương hồn bái như lai
bắc phương thế giới thành tựu phật.

Tán: Đại bi quan thế âm bồ tát… đi đến bàn Trung Ương.
Khể thủ trung ương tỳ lô đài
từ bi bất xã dẫn lộ khai
nê lê địa ngục môn toạ lạc
tiếp dẫn hương hồn bái như lai
Trung ương thế giới Tỳ lô phật.(3 lần)

Niệm tiếp dẫn:
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật… và đi một vòng quanh đàn tràng, sau đó dừng tại cửa ngục.

Tựu vị, lễ tứ bái, bình thân quỳ.
Tán:
Dục trượng ngũ phương khai giác lộ,
Tiên bằng nhất trượng tín tâm hương.
Thốn thành liên ngụ u minh hiển,
Ngưỡng khởi thần cơ giáng cát tường.
Thánh từ (ai) văn triệu văn triệu thỉnh giáng lâm

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ sám thỉnh:
Thần thông vô ngại nhiếp diên phù đề ư khoảnh khắc chi gian, oai linh mặc trắc giáng trần hoàng ư sát na chi tế, hữu cầu tất ứng vô nguyện bất tùng.
Ư kim…niên…nguyệt…nhật
Tấu vị: Việt Nam quốc…
Tu hương phúng kinh …phát nguyện truy tiến tiền khiên công đức, tiến bạt chư linh, sám hối bạt độ giải oan đoạn nghiệp, tuyết thích tiền khiên. Chẩn tế chư âm linh cô hồn, phóng sanh thục mạng nguyện cầu âm siêu dương thái sự.
Kim trai chủ…
Túc triện hương hoa nhất tâm phụng thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh quá khứ Đa bảo như lai
Nam mô Bảo thắng như lai
Nam mô Diệu sắc thân như lai
Nam mô Quảng bác thân như lai
Nam mô Ly bố uý như lai
Nam mô Cam lồ vương như lai
Nam mô A di đà như lai
Nam mô bố thí, trì giới, nhẩn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, lục độ ba la mật.
Cung duy: Thượng thiên quan giáp sát thần quân
Trung nguyên địa ngục quan khai ngục thần quân
Hạ nguyên thuỷ quan giải thích thần quân
Lôi thổ thần tiêu trường sanh chơn nguyên đại đế
Chưởng chấp tam thập lục nghiệp hoà oan đại tướng quân
Kiếp nhẫn sanh thiên bảo đài
Nhị thập bát tú liệt vị tinh quân
tam giơí thủ vệ sứ giả
Thượng đàn ngủ phương liệt vị
Đàn chủ diêm vương chưởng oan gia tù ngục hình đại tướng quân

địa phủ giải oan ty chơn tể, ngủ phương ngủ đế giải minh quân
địa phủ chưởng oan cửu án chưởng sanh thiên bảo đài sứ giả
nhật trực công tào sứ giả, dạ trực công tào sứ giả
Ngủ phương tróc sanh thế đại phò suy độ ất tướng quân
Tam thế tứ phủ oan trái cừu chấp đẳng thần, giải oan đàn nội liệt vị nhất thiết oai linh,
thỉnh đáo bổn đàn đồng lai bảo toạ.

Tả bạch:
Duy nguyện: Thượng tuân phật sắc hạ mẫn phàm tình thử nhật(dạ) kim thời phụng thỉnh quang giáng bổn đàn chứng minh công đức giải oan bạt độ giáng lâm bảo toạ.
An bảo toạ bồ tát ma ha tát(3 lần)

– Sơ hiến lễ, lễ nhị bái.
Hương cúng dường phúc úc diệu nan lương. Duy nguyện thánh tử ai nạp thọ, kỳ cầu vong giả vãng Tây phương. Thường nguyện tại án tiền.

– Á hiến lễ, lễ nhị bái.
Hương cúng dường phúc úc diệu nan lương. Duy nguyện thánh tử ai nạp thọ, kỳ cầu bổn tự bảo bình an. Thường nguyện tại án tiền.

Tả bạch tuyên điệp:
Thần kim nguyện kỷ tấu thiên tôn
Toà thượng dương dương kiền trường tồn
Nguyện thỉnh pháp âm tri diệu lực
Tuỳ duyên phú cảm nạp tăng ngôn.
Sở hữu tam nguyên tổng đàn điệp văn cung đối án tiền tuyên thị.

Công văn Đọc điệp tổng đàn.
Tư Độ Đạo Tràng tế Đàn. Bổn đàn tư cứ:
Việt Nam Quốc ……. gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh….
THIẾT NIỆM
Tiền du dương cảnh, kinh lịch vị toại ư tam sanh, hậu mộng Nam Kha, hương khí hà tiêu ư lục cực. Địa Ngục thường vân trùng trược, dục giải chi tất miễn hành nhân,
thiên đường mỗi viết khinh thanh, khủng sanh giả vị hoàn cửu đức. Đàn kiến thân sơ sám hối, phục cầu tích bạt vu Phong Đô khoa chương, cổ hậu tổ huyền, kiền trượng túc đăng vu tịnh vức. Tư giả thần duy… nguyệt tiết giới…thiên, trượng thiền lưu khai hành pháp sự ư trung, đặc thiết trai độ giải oan. Thượng thiết Tam Quan hạ khai ngũ ngục đồng thí cự trach, phổ giáng hồng ân, phóng đại hoà quang, chiếu khai mê lộ, bạt chư tội khổ, thác hoá cánh sanh, phỉ lễ cụ trần, dụng thân thượng hiến. Tu điệp chí giả
HỮU ĐIỆP THƯỢNG
– Thượng Nguyên Thiên Quan Giám Sát Thần Quân. Trung Nguyên Địa Khai Ngục Thần Quân. Hạ Nguyên Thuỷ Quan Giải Thích Thần Quân. Chưởng Chấp Tù Ngục Hình Đại Tướng Quân. Ngũ Phương Đàn Nội Sứ Giả. Tam thế tứ phụ, oan trái tiền khiên, oan gia trái chủ, cừu thù chấp đối, nhất thiết đẳng chư hoạnh hồn, đồng tâm hiệp lực, cọng giáng oai quang
PHỤC NGUYỆN
Nhiên trì đông triệt, quảng chiếu âm bài, trệ phách u hồn, thoát nghiệp duyên chi la võng, trùng tuyền khốn vức, thừa Phật lực dĩ hoằng thi. vãng giả hoạch siêu ư đại địa, kiến tồn vĩnh nhạ ư hồng hy. Cố điệp.
Tuế thứ ………….niên ….nguyệt ……………nhật , thời. Ngưỡng điệp.

Cung hiến lễ, lễ nhị bái, bình thân quỳ.
Cúng dường: Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra
hồng. ( 3 lần )
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga ra da, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô
rô, ta bà ha. ( 3 lần)
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. ( 3 lần )

Cử tán:
Vũ lộng khổng tước triệu châu trà
Thanh thuỷ hương truyền hổ phách ba
Phân khí nguộc bôi phương phúc úc
Cúng dường thánh tử hỷ thiên đa
Nam mô phổ cúng dường bồ tát( 3 lần)

– Tiến trà.
Giáng cát tường bồ tát ma ha tát(3 lần)
Chí tâm quy mạng lể
Nam bắc đông tây trung ngủ đẩu
Châu thiên thất thập nhị quân thần
nhị thập bát tú liệt phương ung
cửu diệu thất tinh chư thánh chúng
đại bi đại nguyện đại thánh đại từ
Phật quang chủ chiếu bổn mạng nguyên thần
đại hạn tiểu hạn tinh quân
đại vận tiểu vận tôn thần
la khế nguyệt bổn, bàn lâm chủ chiếu
kim mộc thủy hoả thổ đức tinh quân
Tiêu tai chướng nguyện giáng cát tường
Tiêu tai xí thạnh quang vương phật.

– Lễ tạ tứ bái, bình thân quỳ.

Cử tán:
Địa tạng thập phương khởi ai lân
Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên
Hương linh tu trượng như lai giáo
Nguyện bằng phật lực vãng tây phương.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

Tả bạch:
Thử kết phá u quan địa ngục ấn.
Chủ Sám: Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẩm tam miệu tam bụt thạc câu tri nẩm, ngạn, choác nại bà phạ, tề đế rị hồng hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố, sở hửu chư thú địa ngục chi môn tuỳ thử ấn chú.

Đồng hoà:
Hoát nhiên tự khai( 3 lần)

Chủ Sám: Địa tạng đại bồ tát, tích trượng chấn u quan , hương hồn mong giải thoát,
xuất ly vãng Lạc Bang.

Đồng hoà:
Án dà ra đế da ta bà ha(3 lần)

Chủ Sám: Nhất niệm siêu kỳ khổ, tam tâm mặc vấn vi, ngưỡng lao đại chúng từ bi
trợ niệm tiếp dẫn chư oan hồn vãng đông phương giới.
Tán:
Thừa tư thiện lợi, địa ngục thọ khổ hữu tình giả, đao sơn kiếm thọ biến hoá giai thành như ý thọ, hoả đoàn, thiết nê hoàn biến thành liên hoa nhi vi bảo, cát tường, địa ngục giải thoát lư năng thành chánh giác.
Thừa tư thiện lợi, ngạ quỷ thọ khổ hữu tình giả, khẩu trung yên diệm thiêu thân tốc nguyện đắc thanh lương, quan âm bình nội cam lồ tự nhiên thường bảo mãn, cát tường, ngạ quỷ giải thoát lư năng thành chánh giác.
Thừa tư thiện lợi, súc sanh thọ khổ hữu tình giả, sát hãi thiêu chữ sở độc đẳng khổ giai viễn ly, viễn ly thừa kỵ ngu si tốc đắc đại trí tuệ, cát tường, súc sanh giải thoát lư năng thành chánh giác.
Phát nguyện hồi hướng, thệ
Nguyện sanh tây phương, tây phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa, liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến phật, kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối bồ tát, bồ tát vi bạn lữ.
Nam mô siêu lạc độ bồ tát.
(Tiếp đến phần thỉnh)

ĐÔNG PHƯƠNG.

Cử tán:
Thủ trì tích trượng khai u quan
Phong lôi địa ngục biến đề hồ
Giác can đê tú chiếu đông phương
Tùng thử oan hồn sanh lạc quốc
Ngục quan (ai) văn triệu văn triệu nguyện lai lâm.
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.
Hoặc:
Đông phương ngục ai văn triệu văn triệu thỉnh lai lâm.
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ sám:
Cẩn thỉnh Đông phương thanh đế giáp ất mộc mộc, phong lôi địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự đông phương giải manh quân, lai giáng đông phương, tuệ đao tiễn đoạn. Âm dương dị lộ, nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết chư oan hồn “ Tam đại cô bà trầm thuỷ (TÁNH) thị quý nương, đệ dẫn liệt gia ngoại sở can thất-thập-nhị nghiệp xuất ly khổ thú tiêu diêu tự tại, hiện tiền gia quyến bảo bình an, nguyện cầu quá cố chư hương linh cao đăng Phật quốc. Tái thân triệu thỉnh:

Kinh sư:
Cẩn thỉnh Đông phương thanh đế giáp ất mộc mộc, phong lôi địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự Đông phương giải manh quân, lai giáng Đông phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết chư oan hồn xuất ly Đông phương địa ngục khổ thú, hiện tồn tang quyến nội ngoại dĩ bình an, nhất tâm cầu nguyện “Lịch đại trần gia nam nữ quá cố tùng tiền chí hậu” lai đáo đàn tiền thính pháp văn kinh, sám trừ nghiệp chướng, cao siêu phật quốc.

Sở hữu cáo văn hiệp hành tuyên đọc.
Khai giải bạt độ trầm luân tế đàn . Bổn đàn khâm phụng .
Phật chỉ chơn phù cáo hạ ………. Hửu phù cáo hạ ……….

Cẩn thỉnh Đông Phương Thanh Đế giải minh quân phong lôi Địa ngục minh lãnh đồng tử thần quan lai giáng đàn trung . Kim vị …………. Khất bạt khai hách ngục môn , tiếp dẫn vong hồn ………….. Xuất ly địa ngục , khoát miễn trầm luân , lai nhập hoa phan , quy vu thần vị , thừa Địa Tạng y giáo Mục Liên , đệ Bát Nhã , giang hồ tấy trạt , viễn ly oán ác , thăng thượng bảo đài .
Ngưỡng bạch Như Lai hồn quy phần mộ , vong linh siêu độ , dương quyến an khương, nhất như cáo mạng , phong hỏa dịch truyền , tu chí hịch giả .
Hửu hịch ngưỡng , Thỉnh tuân .
Phật sắc chiêu thử thi hành . chuẩn.
Tuế thứ…niên…nguyệt…nhật…thời phóng hịch. Cẩn dĩ kim ngân, phù lư thiêu hoá.

Tụng:
Thất Phật diệt tội chơn ngôn(3 lần)

Tả bạch:
Thử kết phá đông phương địa ngục ấn.

Chủ Sám:
Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẩm, tam miệu tam bụt thạc, câu tri nẩm, ngạn, choác nại bà phạ bà phạ, tề đế rị hồng hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố, sở hửu chư thú địa ngục chi môn tuỳ thử ấn chú.

Đồng hoà:
Hoát nhiên tự khai(3 lần)

Chủ Sám:
Địa Tạng đại bồ tát , tích trượng chấn u quan
Hương hồn mong giải thoát, xuất ly vãng đông phương.

Đồng tụng:
Án dà ra đế da ta bà ha(3 lần)
Tán:
Giải kết giải kết giải oán kết
giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp
oan gia trái chủ tận tiêu vong
nhất thiết oan hồn giai giải kết
nam mô giải oán kết bồ tát ( 3lần)

Chủ sám:
Sông ái dài muôn dặm
biển mê sóng vạn tầm
cõi luân hồi muốn thoát
niệm phật hãy nhất tâm
Ngưỡng bạch đại đức tăng nhất tâm niệm phật tiếp dẫn các hương linh vãng nam phương giới.

Cử tán:
Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu.

NAM PHƯƠNG:

Tán:
Thủ trì tích trượng khai u quan
Hoả sa địa ngục biến lưu ly
Trương, dục, chẩn, tú chiếu nam phương
Giải thoát oan hồn đăng bỉ ngạn
Ngục quan (ai) văn triệu văn triệu nguyện lai lâm
Hương hoa thỉnh hương hoa thỉnh.
Hoặc:
Nam phương ngục ai văn triệu văn triệu thỉnh lai lâm.
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ Sám:
Cẩn Nam phương xích đế bính đinh hoả hoả, hoả xa địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự Nam phương giải manh quân, lai giáng Nam phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú , hiện tồn trai quyến phước thọ tăng long nguyện cầu quá cố chư hương linh cao đăng phật quốc, tái thân triệu thỉnh:

Kinh sư:
Cẩn Nam phương xích đế bính đinh hoả hoả, hoả xa địa ngục ngục chủ thần quan, hiệp dự Nam phương giải manh quân, lai giáng Nam phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú, hiện tồn trai quyến phước thọ tăng long nguyện cầu vong giả cao đăng phật quốc.

Sở hữu cáo văn hiệp hành tuyên đọc.
Khai giải bạt độ trầm luân tế đàn . Bổn đàn khâm phụng .
Phật chỉ chơn phù cáo hạ ………. Hửu phù cáo hạ ……….
Cẩn thỉnh … Phương …giải minh quân … Địa ngục minh lãnh đồng tử thần quan lai giáng đàn trung . Kim vị …………. Khất bạt khai hách ngục môn , tiếp dẫn vong hồn ………….. Xuất ly địa ngục , khoát miễn trầm luân , lai nhập hoa phan , quy vu thần vị, thừa Địa Tạng y giáo Mục Liên , đệ Bát Nhã , giang hồ tấy trạt , viễn ly oán ác , thăng thượng bảo đài .
Ngưỡng bạch Như Lai hồn quy phần mộ , vong linh siêu độ , dương quyến an khương, nhất như cáo mạng , phong hỏa dịch truyền , tu chí hịch giả .
Hửu hịch ngưỡng , Thỉnh tuân .
Phật sắc chiêu thử thi hành . chuẩn.
Tuế thứ…niên…nguyệt…nhật…thời phóng hịch. Cẩn dĩ kim ngân, phù lư thiêu hoá.

Đồng tụng:
Thất Phật diệt tội chơn ngôn(3 lần)

Tả bạch: thử kết phá Nam phương địa ngục ấn.

Chủ Sám:
Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẩm tam miệu tam bụt thạc câu tri nẩm, ngạn, choác nại bà phạ bà phạ tế đế rị hồng hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố, sở hửu chư thú địa ngục chi môn tuỳ thử ấn chú.

Đồng tụng:
Hoát nhiên tự khai(3 lần)

Chủ Sám:
Địa Tạng đại bồ tát, tích trượng chấn u quan hương hồn mong giải thoát xuất ly vãng Nam phương.

Đồng tụng:
Án dà ra đế da ta bà ha (3 lần)

Cử tán:
Giải kết giải kết giải oán kết
giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp
oan gia trái chủ tận tiêu vong
nhất thiết oan hồn giải giải kết
Nam mô giải oán kết bồ tát ma ha tát (3 lần)

Chủ sám:
Tây phương không xa cách
Tây phương trước mặt người
Ngàn sông về bể cả
Trăng lắng không lìa trời
Âm dương không cách trở
Sinh tử vẫn tương dung
Niệm Phật cầu siêu độ
Lắng nghe sinh một lòng.
Ngưỡng bạch đại đức tăng nhất tâm niệm phật tiếp dẫn các hương linh vãng nam
phương giới.

Tán:
Hiện tiền chúng đẳng tán dương
Đồng sanh an dưỡng.

TÂY PHƯƠNG.

Tán :
Thủ trì tích trượng khai u quan
Đảo huyền đồ cát tích hà sa
Chuỳ, sam, tất, nghênh chiếu tây phương
Tế độ oan hồn đăng bỉ ngạn.
Thánh từ (ai) văn triệu văn triệu nguyện lai lâm.
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.
Hoặc:
Tây phương ngục ai văn triệu văn triệu thỉnh lai lâm.
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ Sám: Cẩn thỉnh Tây phương bạch đế canh tân kim kim, đao sơn địa ngục, ngục chủ thần quan, hiệp dự Tây phương giải mân quân , lai giáng Tây phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú, hiện tồn thân quyến phước thọ tăng long, nguyện cầu quá cố vong linh cao đăng phật quốc, tái thân triệu thỉnh:

Kinh sư: Cẩn thỉnh Tây phương bạch đế canh tân kim kim, đao sơn địa ngục, ngục chủ thần quan, hiệp dự Tây phương giải manh quân, lai giáng tây phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú , hiện tồn gia nội phước cơ kiên cố, mạng thọ diên trường.Nhất tâm cầu nguyện quá cố hương linh siêu sanh Phật quốc.

Sở hữu cáo văn hiệp hành tuyên đọc.
Khai giải bạt độ trầm luân tế đàn . Bổn đàn khâm phụng .
Phật chỉ chơn phù cáo hạ ………. Hửu phù cáo hạ ……….
Cẩn thỉnh…Phương …giải minh quân … Địa ngục minh lãnh đồng tử thần quan lai giáng đàn trung . Kim vị …………. Khất bạt khai hách ngục môn , tiếp dẫn vong hồn ………….. Xuất ly địa ngục , khoát miễn trầm luân , lai nhập hoa phan, quy vu thần vị
, thừa Địa Tạng y giáo Mục Liên, đệ Bát Nhã, giang hồ tấy trạt , viễn ly oán ác, thăng thượng bảo đài .
Ngưỡng bạch Như Lai hồn quy phần mộ , vong linh siêu độ , dương quyến an khương, nhất như cáo mạng , phong hỏa dịch truyền , tu chí hịch giả .
Hửu hịch ngưỡng , Thỉnh tuân .
Phật sắc chiêu thử thi hành . chuẩn.
Tuế thứ…niên…nguyệt…nhật…thời phóng hịch. Cẩn dĩ kim ngân, phù lư thiêu hoá.

Đồng tụng:
Thất Phật diệt tội chơn ngôn (3 lần)

Tả bạch: thử kết phá tây phương địa ngục ấn.

Chủ Sám:Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẫm , tam miệu tam bụt thạc câu tri nẫm, ngạn, choác nại bà phạ bà phạ tề đế rị hồng hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố sở hửu chư thú địa ngục chi môn tuỳ thử ấn chú.

Đồng tụng:
Hoát nhiên tự khai( 3 lần)

Chủ Sám:
Địa tạng đại bồ tát, tích trượng chấn u quan, hương hồn mong giải thoát, xuất ly vãng Tây phương.

Đồng tụng:
Án dà ra đế da ta bà ha( 3 lần)

Tán:
Giải kết giải kết giải oán kết
giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp
oan gia trái chủ tận tiêu vong
nhất thiết oan hồn giai giải kết
Nam mô giải oán kết bồ tát ma ha tát( 3 lần)

Chủ sám:
Nhất niệm siêu kỳ khổ
Tam tâm hà vấn vi
Ngưỡng bạch đại đức tăng nhất tâm niệm phật tiếp dẫn các hương linh vãng bắc phương giới.

Tả bạch:
Hiện tiền chúng đẳng tán dương
Đồng sanh an dưỡng

BẮC PHƯƠNG.

Tán :
Thủ trì tích trượng khai u quan
Hàn băng địa ngục biến thành khối
Nữ, hư, ách, thất chiếu bắc phương
Trệ phách u hồn sanh lạc quốc.
Thánh từ (ai) văn triệu văn triệu nguyện lai lâm.
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.
Hoặc:
Bắc phương ngục ai văn triệu văn triệu thỉnh lai lâm.
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ Sám: Cẩn thỉnh Bắc phương hắc đế nhâm quý thuỷ thuỷ, hàn băng địa ngục, ngục chủ thần quan, hiệp dự bắc phương giải mân quân , lai giáng bắc phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú, hiện tồn thân quyến phước thọ tăng long, nguyện cầu quá cố vong linh cao đăng phật quốc, tái thân triệu thỉnh:

Kinh sư: Cẩn thỉnh bắc phương nhâm quý thuỷ thuỷ, hàn băng địa ngục, ngục chủ thần quan, hiệp dự bắc phương giải manh quân, lai giáng bắc phương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú , hiện tồn gia nội phước cơ kiên cố, mạng thọ diên trường.Nhất tâm cầu nguyện quá cố hương linh siêu sanh Phật quốc.

Sở hữu cáo văn hiệp hành tuyên đọc.
Khai giải bạt độ trầm luân tế đàn . Bổn đàn khâm phụng .
Phật chỉ chơn phù cáo hạ ………. Hửu phù cáo hạ ………. Cẩn thỉnh…Phương …giải minh quân … Địa ngục minh lãnh đồng tử thần quan lai
giáng đàn trung . Kim vị …………. Khất bạt khai hách ngục môn , tiếp dẫn vong hồn ………….. Xuất ly địa ngục , khoát miễn trầm luân , lai nhập hoa phan , quy vu thần vị, thừa Địa Tạng y giáo Mục Liên , đệ Bát Nhã , giang hồ tấy trạt , viễn ly oán ác, thăng thượng bảo đài .
Ngưỡng bạch Như Lai hồn quy phần mộ , vong linh siêu độ , dương quyến an khương, nhất như cáo mạng , phong hỏa dịch truyền , tu chí hịch giả .
Hửu hịch ngưỡng , Thỉnh tuân .
Phật sắc chiêu thử thi hành . chuẩn.
Tuế thứ…niên…nguyệt…nhật…thời phóng hịch. Cẩn dĩ kim ngân, phù lư thiêu hoá.

Đồng tụng:
Thất Phật diệt tội chơn ngôn (3 lần)

Tả bạch: thử kết phá Bắc phương địa ngục ấn.

Chủ Sám:Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẫm , tam miệu tam bụt thạc câu tri nẫm, ngạn, choác nại bà phạ bà phạ tề đế rị hồng hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố sở hữu chư thú địa ngục chi môn tuỳ thử ấn chú.

Đồng tụng:
Hoát nhiên tự khai( 3 lần)

Chủ Sám:
Địa tạng đại bồ tát, tích trượng chấn u quan, hương hồn mong giải thoát, xuất ly vãng Tây phương.

Đồng tụng:
Án dà ra đế da ta bà ha( 3 lần)

Tán:
Giải kết giải kết giải oán kết
giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp
oan gia trái chủ tận tiêu vong
nhất thiết oan hồn giai giải kết
Nam mô giải oán kết bồ tát ma ha tát( 3 lần)

Chủ sám:
Cảnh tịnh độ chư phật thường hiển hiện
Chốn u quan ngục tốt mãi hành hình
Đây đôi nơi thiện ác phân minh
Cầu chư phật tiếp linh về tịnh cảnh.
Ngưỡng bạch đại đức tăng nhất tâm niệm phật tiếp dẫn các hương linh vãng trung ương giới.

Tả bạch:
Hiện tiền chúng đẳng tán dương
Đồng sanh an dưỡng

TRUNG ƯƠNG.

Tán :
Thủ trì tích trượng khai u quan
Nê lê địa ngục tận hoà bình
Chấn, tinh, thủ, đức chiếu trung ương
Vĩnh thoát luân hồi thường khoái lạc.
Thánh từ (ai) văn triệu văn triệu nguyện lai lâm.
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.
Hoặc:
Trung ương ngục ai văn triệu văn triệu thỉnh lai lâm.
Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ Sám: Cẩn thỉnh trung ương hoàng đế mậu kỷ thổ thổ, nê lê địa ngục, ngục chủ thần quan, hiệp dự trung ương giải mân quân , lai giáng trung ương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú, hiện tồn thân quyến phước thọ tăng long, nguyện cầu quá cố vong linh cao đăng phật quốc, tái thân triệu thỉnh:

Kinh sư: Cẩn thỉnh Trung ương hoàng đế mậu kỷ thổ thổ, nê lê địa ngục, ngục chủ thần quan, hiệp dự trung ương giải manh quân, lai giáng trung ương tuệ đao tiễn đoạn, âm dương dị lộ nhơn quỷ thù đồ, nhất thiết oan hồn xuất ly khổ thú , hiện tồn gia nội phước cơ kiên cố, mạng thọ diên trường. Nhất tâm cầu nguyện quá cố hương linh siêu sanh Phật quốc.

Sở hữu cáo văn hiệp hành tuyên đọc.
Khai giải bạt độ trầm luân tế đàn . Bổn đàn khâm phụng .
Phật chỉ chơn phù cáo hạ ………. Hửu phù cáo hạ ……….
Cẩn thỉnh…Phương …giải minh quân … Địa ngục minh lãnh đồng tử thần quan lai giáng đàn trung . Kim vị …………. Khất bạt khai hách ngục môn , tiếp dẫn vong hồn ………….. Xuất ly địa ngục , khoát miễn trầm luân , lai nhập hoa phan , quy vu thần vị, thừa Địa Tạng y giáo Mục Liên , đệ Bát Nhã , giang hồ tấy trạt , viễn ly oán ác ,thăng thượng bảo đài .
Ngưỡng bạch Như Lai hồn quy phần mộ , vong linh siêu độ , dương quyến an khương, nhất như cáo mạng , phong hỏa dịch truyền , tu chí hịch giả .
Hửu hịch ngưỡng , Thỉnh tuân .
Phật sắc chiêu thử thi hành . chuẩn.
Tuế thứ…niên…nguyệt…nhật…thời phóng hịch. Cẩn dĩ kim ngân, phù lư thiêu hoá.

Đồng tụng:
Thất Phật diệt tội chơn ngôn (3 lần)

Tả bạch: thử kết phá trung ương địa ngục ấn.

Chủ Sám: Nại mo a sắc sá, a sắc sá, tiếp đế nẫm , tam miệu tam bụt thạc câu tri nẫm, ngạn, choác nại bà phạ bà phạ tề đế rị hồng hồng.
Do thử ấn chú oai thần lực cố sở hữu chư thú địa ngục chi môn tuỳ thử ấn chú.

Đồng tụng:
Hoát nhiên tự khai (3 lần)

Chủ Sám:
Địa tạng đại bồ tát, tích trượng chấn u quan,
hương hồn mong giải thoát, xuất ly vãng Tây phương.

Đồng tụng:
Án dà ra đế da ta bà ha( 3 lần)

Tán:
Giải kết giải kết giải oán kết
giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp
oan gia trái chủ tận tiêu vong
nhất thiết oan hồn giai giải kết
Nam mô giải oán kết bồ tát ma ha tát( 3 lần)

Lễ tạ – tứ bái – bình thân.

Chủ sám:
Nhất niệm siêu kỳ khổ
Tam tâm hà vấn vi.
Ngưỡng lao đại chúng từ bi trợ niệm tiếp dẫn hương hồn quá âm dương kiều.

Tả bạch:
Cung thỉnh hội đồng kinh sư tán thán danh hiệu thập điện, nhờ các ngài tiếp dẫn quá
cố hương linh.

Cử tán:
Nam mô đệ tam điện tống đế minh vương
Xả trừ vô biên tội
Dẫn nhập long hoa hội

Long hoa tam hội nguyện tương phùng.
Nam mô đệ tứ điện ngũ quang minh vương
Xả trừ vô biên tội
Dẫn nhập long hoa hội
Long hoa tam hội nguyện tương phùng.
Hoặc niệm tiếp dẫn:
Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật.
(Nếu có điệp thăng kiều thì đọc điệp thăng kiều)

Chủ sám thán:
Phù kiều giả tinh hà triền độ
Phân giả cung thần kiều đoạn âm dương
Tiễn phân nhân quỷ oan khiên giải thích
Phước lộc điền canh
đại chúng đồng âm cử dương tuyên than.
Nhất tánh bản hư vô hư vô diệt cương danh
bất sanh diệt bất diệt tự tánh bổn như như.

Tụng:
Ngạn Xỉ lâm, xỉ lâm kim tra, kim tra, tăng kim tra, ngô kim vị nhữ giải kim tra, chung bất vị nhữ kiết kim tra. Án, Cường, trung cường, kiết, trung kiết, ba la hội lý hữu thù lợi, nhứt thiết oan gia ly ngã thân, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. (3 lần).

Tán:
Giải kết giải kết giải oán kết
giải liễu tiền sanh oan gia nghiệp
oan gia trái chủ tận tiêu vong
nhất thiết oan hồn giai giải kết
Nam mô giải oán kết bồ tát ma ha tát (3 lần)
Thanh thanh chi thuỷ
Nhật nguyệt hoa khai

Trung tàng bắc đẩu
Nội ẩm tam tai
Thành thuỷ quán sái
Tẩy địch trần ai
Hoạ khứ phước lai
Càng nguyên hanh lợi thanh
Tà thần bất cảm chánh
Ai tai thống tai
Oan gia diệt
Tiểu hỷ não hỷ
Diệt ngã tai
Giải trừ uế khí
Giải đoạn oan khiên
Vong giải siêu thăng
Trai gia tăng phước thọ
Đã đoạn là chưa
Thưa thầy đã đoạn
Đoạn dĩ đoạn
Trừ dĩ trừ
Nhất thiết oan khiên
Tất giai tiêu diệt
Thân công cựu thỉnh
Tận phát hối
Quy linh:

Quá cố chư hương linh tại phật tiền đảnh lễ tam bảo tam bái.
Hồ quỳ.

Cung thỉnh hoà thượng pháp sư vì quá cố chư hương linh từ bi giáo giới.
(Hoà thượng thuyết linh.)

Quá cố chư hương linh tạ phật tiền chí thành đảnh lễ tam bái.

Bình thân.

Cung thỉnh quá cố chư hương linh hoàn cửu sở.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật.
Linh an toạ bồ tát ma ha tát(3 lần)

Lễ tứ bái
Hoa khai kiến phật ngộ vô sanh
Bất thối bồ tát vi bạn lữ .

Nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà phật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Tiết Thanh minh vào khi nào? Cách cúng Tết Thanh minh chuẩn, đầy đủ
Nghi lễ

Tết Thanh minh là một sự kiện tâm linh quan trọng của người Việt. Trong ngày này, người dân thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Mâm cỗ cúng Tết Thanh minh theo phong tục địa phương. Vậy lễ Tết Thanh minh 2024 là ngày nào? Nguồn...

Văn tác bạch lễ nghi Phật Giáo
Nghi lễ

TÁC BẠCH CẦU THỌ ĐẠI GIỚI Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn… truyền giới sư, chúng con Pháp danh là… thật đầy đủ phước duyên, sớm xuất gia học đạo từ lâu có lòng phát tín ngưỡng giới Pháp, hôm nay đầy đủ nhơn duyên được Chư Tôn...

Sớ cầu siêu cúng tuần (Vạn Đức Từ Tôn)
Nghi lễ, Sớ điệp

Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn) 1. Nguyên văn: 伏以 萬德慈尊、拯濟幽冥之路、齋旬甫至、慶祈薦拔之章。拜疏爲越南國.省⋯.縣[郡]..社.•村、家居奉佛修香諷經…之齋旬、報答深恩、祈超度事。今弟子.等、惟日仰干大覺世尊俯垂接度。痛念奉為…之香靈。 元命生於…年…月…日、享陽(壽).、大限于..年..月…..日…牌命終。仗 佛恩而直向西行、依妙法而高登樂國。茲臨…之齋旬、正值坤府第…殿…冥王案前呈過。由是虔仗六和之淨侶、諷誦 大乘法寶經文…、加持徃生淨土神呪、頂禮三身寶相、萬德金容、集此勝因、祈生安養。今則謹具疏章、和南拜白。 南無西方教主接引導師阿彌陀佛蓮座作大證明。恭奉、觀音接引、勢至提攜、地藏慈尊、接出幽途之苦、冥陽列聖、同垂愍念之心。伏願、慈悲無量、濟度無邊、接香靈西竺逍遙、扶陽眷南山壽考。仰賴佛恩證明、謹疏。 佛曆…歲次…年.月…日時、弟子眾等和南上疏 (疏)秦白佛金章 弟子眾等和南上疏 2. Phiên âm: Phục dĩ Vạn đức từ tôn, chẩn tế U Minh chi lộ; trai tuần phủ chí, kiền kỳ tiến bạt chi chương. Bải sở vị: Việt Nam quốc… Tỉnh … Huyện...

Sơ Cầu An (Phật Nãi Tam Giới Y Vương)
Nghi lễ, Sớ điệp

1. Nguyên văn: 佛乃三界醫王、能除眾生病苦、聖是四方良藥、服之心体安祥、清淨法身、壽躋大覺。拜疏為越南國..省、.縣(郡)、…社、•.村、家居奉佛修香諷經祈禱解病保命求安事。今弟子……等、惟日仰干 金相光中、俯垂炤鑒。言念、三業六根、累世造諸罪障。四生六道、延年冤對仇讐。或被邪魔親屬、或著鬼魅惡神。苦惱不安、身臨疾病、全憑 佛聖證明、慈悲護佑。五臟調和、四肢壯健。茲者本月吉日、敬設菲儀、宣行法事。諷誦大乘法寶尊經…加持消災諸品神呪、頂禮三身寶相、萬德金容、集此良因、祈增福壽。今則謹具疏文、和南拜白。 南無十方常住三寶作大證明。 南無東方教主滿月慈容藥師琉璃光王佛證明。 南無上中下分三界天曹地府人間列位諸聖賢。筵奉、諸尊菩薩、護法龍神、伽藍眞宰、諸位善神、同垂焰鑒、共降吉祥。伏願、三寶證明、放慈光而擁護、萬靈洞鑒、現神力以扶 南無大慈悲救苦難靈感應觀世音菩薩。 持、疾病早痊、身躬寧靜。仰賴 佛曆.⋯歲次.年.⋯.月..日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛金章 弟子眾等和南上疏佛聖證明。謹疏 2. Phiên âm: Phục dĩ Phật nãi Tam Giới Y Vương, năng trừ chúng sanh bệnh khổ, Thánh thị tứ phương lương dược, phục chi tâm thể an tường; thanh tịnh Pháp Thân, thọ tê Đại Giác. Bái sớ vị: Việt...

Cách cúng rằm tháng bảy
Nghi lễ

Cúng rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có 4 lễ: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, và cúng thí thực cô hồn. Trước tiên, đó là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích kể đức Mục Kiền Liên xả thân...

Nghi đề vị
Nghi lễ

Niêm hương: đảnh lễ tam bảo. Cử tán: Địa tạng thập phương khởi ai lân Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên Hương linh tu trượng như lai giáo Nguyện bằng phật lực vãng tây phương. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh. Chủ sám: Từ nhân,...

Nghi khai kinh – Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ
Nghi lễ

Niêm nhang bạch phật. Cử tán: Dương chi tịnh thuỷ Biến sái tam thiên Tánh không bát đức lợi nhơn thiên Pháp giới quảng tăng diên Diệt tội tiêu khiên Hoả diệm hoá hồng liên Nam mô Thanh Lương Địa bồ tát ma ha tát. (3lần) Tiếp tán: Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài,...

Nghi hưng tác thượng phan
Nghi lễ

– Phủ phục Hưng, bình thân. Nghinh thần, cúc cung bái: Hưng – bái Hưng – bái Hưng – bình thân Sơ hiến lễ – quỳ, chước tửu. – Phủ phục. Hưng – bình thân – quỳ Triển cáo văn Giai quỳ. Đọc chúc – cáo. Duy Tuế thứ ………. niên ……….. nguyệt ………. nhật...

Nghi nghinh phan sơn thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát ( 3 lần ) – Sơ hiến trà, lễ...

Nghi thức thượng phan thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi thức cúng thượng phan sơn
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi cúng cô hồn (Thí thực)
Nghi lễ

Nghi cúng cháo này đươc áp dụng trong những trường hợp sau khi tụng kinh cầu an hay cầu siêu đã hoàn mãn. Lễ này được đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, tín chủ lạy hướng ra cửa, cách thức cúng lạy đều như nghi cúng linh. NGHI THÍ THỰC 1...

Nghi an linh (An sàng phản khốc)
Nghi lễ

Lễ này sau khi hạ huyệt xong, thỉnh linh về nhà tôn trí chỗ thờ, sắp đặt trai phạn lễ phẩm để cúng lễ an linh. Gia quyến mặc tang phục tề tựu trước linh án bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tựu vị Tả chức: Lễ tứ bái. Hữu chức: Bình...

Lễ khiển điện (Trước giờ di quan)
Nghi lễ

Khiển điện là lễ cúng linh trước khi thiên cửu tống táng, gồm có lễ phẩm trai phạn đủ, tang gia tề tựu trước linh cữu, chư Tăng bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tự lập Tả chức: Lễ nhị bái. Hữu chức: Bình thân quỳ. Chủ lễ cử tán: Nhất khứ...

Lễ triệu tổ (Cáo từ đường)
Nghi lễ

Lễ này chỉ áp dụng tùy địa phương, chỗ nào đám để 3 ngày, hoặc một tuần, ví dụ ngày mai an táng thì hôm nay hành lễ. Nếu đám để chung nhà thờ ông bà thì tiện, hoặc nhà thờ họ ở nơi xa mà có thể đến được, nên áp dụng nghi này...

Nghi thành phục (Phát tang)
Nghi lễ

Lễ này, nếu đúng ra thì từ khi chết cho đến ngày thứ tư  mới thọ phục, nhưng bây giờ có thể châm chế, nghĩa là sau khi liệm và phục hồn xong, gia quyến sắm đồ tang phục đầy đủ và định ngày giờ thuận tiện, tất cả tề tựu trước linh sàn để...