– Cử ba hồi chuông trống, niệm hương cầu nguyện

– Cử tán hoặc pháp ngữ: Lô hương sạ nhiệt, Tâm nhiên ngũ phần, Nguyện thử diệu hương vân .v.v. (Chọn 1 trong các bài)

– Tụng bài chú: Thánh vô lượng thọ

– Cử tán hoặc tụng:

Phật thân thanh tịnh tợ lưu li
Phật diện do như mãn nguyệt huy
Phật tại thế gian thường cứu khổ
Phật tâm vô xứ bất từ bi.
Nam mô Thập phương thường trú tam bảo. (ba lần)

Hoặc:
Phật diện do như tịnh mãn nguyệt
Diệc như thiên nhật phóng quang minh
Viên quang phổ chiếu ư thập phương
Hỷ xả từ bi giai cụ túc
Nam mô Thập phương thường trú tam bảo. (ba lần)

– Xướng: Ba danh hiệu Phật
Chủ lễ: Nam mô Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.
Chúng hòa: Chứng minh
Chủ lễ: Nam mô Viên mãn báo Lô Xá Na Phật.
Chúng hòa: Chứng minh
Chủ lễ: Nam mô Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng hòa: Chứng minh

– Chủ lễ quỳ xuống cung tuyên pháp ngữ:

Đại viên mãn giác, ứng tích tây càn, tâm bao thái hư lượng châu sa giới. Ngưỡng khấu hồng từ phủ thùy chứng giám.
Ư kim…….niên ……nguyệt …….nhật
Tấu vị Việt Nam quốc……tỉnh…….thành (huyện)……. phường (xã)………tự cung ngộ sóc đán (vọng đán) chi thần, đệ tử……. chúng đẳng cung tựu bảo điện phúng diễn bí chương xưng dương danh hiệu sở tập hồng danh đoan vị chúc tán.
Ngưỡng nguyện: Nam mô Thập phương thường trú tam bảo nhất thiết chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần đồng thùy chứng minh gia hộ.
Thượng chúc: Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, can qua đốn tức, tai nạn thời hưu, thế giới hòa bình, nhơn dân an lạc; sơn môn trấn tĩnh, hải chúng an hòa, đàn na tín thí tăng ích phước điền, pháp giới nhơn thiên tình dữ vô tình tề thành Phật đạo, tứ ân tổng báo, tam hữu tề tư, pháp giới chúng sanh đồng viên chủng trí.
Hiện tiền đại chúng niệm Lăng nghiêm thần chú.

– Tụng tựa và chú lăng nghiêm

– Tụng thượng lai hiện tiền……niệm Phật

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(30 lần)
Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi bồ tát. (3 lần)
Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền bồ tát. (3 lần)
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm bồ tát. (3 lần)
Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật bồ tát. (3 lần)

– Xướng lễ lạy:

Thế gian li sanh diệt do như không hoa
Trí bất đắc hữu vô nhi hưng đại bi tâm
Nhất thiết pháp như huyễn viễn li ư đoạn thường
Thế gian hằng như mộng
Trí bất đắc hữu vô nhi hưng đại bi tâm.

Nhất tâm đảnh lễ: Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng thường trú tam bảo.
Nhất tâm đảnh lễ: Trung thiên giáo chủ, điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ: Tây phương giáo chủ Cực lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Nhất tâm đảnh lễ: Long Hoa tam hộ nguyện tương phùng đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.
Nhất tâm đảnh lễ: Đông phương thế giới Dược Sư Lưu Li Quang Vương Phật.
Nhất tâm đảnh lễ: Đại trí Văn Thù Sư Lợi bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Đại hạnh Phổ Hiền Vương bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Đại từ bi Quán Thế Âm bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Đại Thế Chí bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Đại nguyện Địa Tạng Vương bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Hộ Pháp Chư Tôn bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Lịch Đại Tổ Sư bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Già Lam Thánh Chúng bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Giám Trai Sứ giả bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Thập Điện Minh Vương bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ:Đạo Tràng Hôi Thượng Phật bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Tây thiên thủ truyền Ma Ha Ca Diếp tôn giả.
Nhất tâm đảnh lễ: Khởi giáo A Nan Đà tôn giả.
Nhất tâm đảnh lễ: Kết tập luật tạng Ưu Ba Li tôn giả.
Nhất tâm đảnh lễ: Kết tập luận tạng Phú Lâu Na tôn giả.
Nhất tâm đảnh lễ:Kết tập tam tạng phiên dịch chú giải đông tây kim cổ lịch đại tổ sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam du hóa truyền giáo truyền giới khai sơn lịch đại tổ sư hòa thượng.
Nhất tâm đảnh lễ: Thuận Hóa Xuân Kinh khai sơn chư tổ đình tổ sư hòa thượng.
Nhất tâm đảnh lễ: Khai sơn Quốc Ân, Thập Tháp Di Đà tự thượng Hoán hạ Bích húy Nguyên Thiều đại lão tổ sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Khai sơn Ấn Tôn Từ Đàm Tự thượng Tử hạ Dung húy Minh Hoằng đại lão tổ sư.
Nhất tâm đảnh lễ:Khai sơn Viên Thông, Viên Giác, Thiên Thai Thiền Tôn tự thượng Liễu hạ Quán húy Thiệt Diệu đại lão tổ sư.
Nhất tâm đảnh lễ:…………..
Nhất tâm đảnh lễ: Thế độ Bổn sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Truyền giới đường đầu hòa thượng.
Nhất tâm đảnh lễ: Yết ma a xà lê sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Giáo thọ a xà lê sư.
Nhất tâm đảnh lễ:Thất vị tôn chứng sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Chư vị dẫn thỉnh sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Phú pháp tôn sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Chư sơn hiệp đường đại đức tăng già.
Đại vị: phụ mẫu sanh thành dưỡng dục ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: đàn việt tín thí ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: sư trưởng giáo huấn thành tựu ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: quốc gia xã hội chúng sanh ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: thiện hữu tri thức ân nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: chúng chúng công vụ thiền môn ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: thiên địa phú tải ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Nhất tâm đảnh lễ: Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên bồ tát hộ giáo, hộ giới già lam liệt vị thiện thần.

– Tụng sám nguyện

– Tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân……

– Hồi hướng

Tụng:
Thiên A tu la Dược xoa đẳng
Lai thính pháp giả ưng chí tâm
Ủng hộ Phật pháp khiến trường tồn
Các các thường hành Thế tôn giáo
Chư hữu thính đồ lai chí thử
Hoặc tại địa thượng hoặc hư không
Thường ư nhơn thế khởi từ tâm
Trú dạ tự thân y pháp trú
Nguyệ
n chư thế giới thường an ổn
Vô biên phước trí ích quần sanh
Sở hữu tội chướng tịnh tiêu trừ
Viễn li chúng khổ quy viên tịch
Hằng dụng giới hương đồ oanh thể ư
Thường trì định phục dĩ tư thân
Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm
Tùy sở trú xứ thường an lạc.

Tụng hoặc tán

Tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm.
Tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải.
Tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống lí đại chúng nhất thiết vô ngại.

Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cọng thành Phật đạo.

Hoặc:

Thập phương tam thế nhất thiết Phật
Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại
Chư tôn bồ tát ma ha tát
Ma ha bát nhã ba la mật.

THÍCH THIỆN QUANG (Sưu lục)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Tiết Thanh minh vào khi nào? Cách cúng Tết Thanh minh chuẩn, đầy đủ
Nghi lễ

Tết Thanh minh là một sự kiện tâm linh quan trọng của người Việt. Trong ngày này, người dân thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Mâm cỗ cúng Tết Thanh minh theo phong tục địa phương. Vậy lễ Tết Thanh minh 2024 là ngày nào? Nguồn...

Văn tác bạch lễ nghi Phật Giáo
Nghi lễ

TÁC BẠCH CẦU THỌ ĐẠI GIỚI Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn… truyền giới sư, chúng con Pháp danh là… thật đầy đủ phước duyên, sớm xuất gia học đạo từ lâu có lòng phát tín ngưỡng giới Pháp, hôm nay đầy đủ nhơn duyên được Chư Tôn...

Sớ cầu siêu cúng tuần (Vạn Đức Từ Tôn)
Nghi lễ, Sớ điệp

Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn) 1. Nguyên văn: 伏以 萬德慈尊、拯濟幽冥之路、齋旬甫至、慶祈薦拔之章。拜疏爲越南國.省⋯.縣[郡]..社.•村、家居奉佛修香諷經…之齋旬、報答深恩、祈超度事。今弟子.等、惟日仰干大覺世尊俯垂接度。痛念奉為…之香靈。 元命生於…年…月…日、享陽(壽).、大限于..年..月…..日…牌命終。仗 佛恩而直向西行、依妙法而高登樂國。茲臨…之齋旬、正值坤府第…殿…冥王案前呈過。由是虔仗六和之淨侶、諷誦 大乘法寶經文…、加持徃生淨土神呪、頂禮三身寶相、萬德金容、集此勝因、祈生安養。今則謹具疏章、和南拜白。 南無西方教主接引導師阿彌陀佛蓮座作大證明。恭奉、觀音接引、勢至提攜、地藏慈尊、接出幽途之苦、冥陽列聖、同垂愍念之心。伏願、慈悲無量、濟度無邊、接香靈西竺逍遙、扶陽眷南山壽考。仰賴佛恩證明、謹疏。 佛曆…歲次…年.月…日時、弟子眾等和南上疏 (疏)秦白佛金章 弟子眾等和南上疏 2. Phiên âm: Phục dĩ Vạn đức từ tôn, chẩn tế U Minh chi lộ; trai tuần phủ chí, kiền kỳ tiến bạt chi chương. Bải sở vị: Việt Nam quốc… Tỉnh … Huyện...

Sơ Cầu An (Phật Nãi Tam Giới Y Vương)
Nghi lễ, Sớ điệp

1. Nguyên văn: 佛乃三界醫王、能除眾生病苦、聖是四方良藥、服之心体安祥、清淨法身、壽躋大覺。拜疏為越南國..省、.縣(郡)、…社、•.村、家居奉佛修香諷經祈禱解病保命求安事。今弟子……等、惟日仰干 金相光中、俯垂炤鑒。言念、三業六根、累世造諸罪障。四生六道、延年冤對仇讐。或被邪魔親屬、或著鬼魅惡神。苦惱不安、身臨疾病、全憑 佛聖證明、慈悲護佑。五臟調和、四肢壯健。茲者本月吉日、敬設菲儀、宣行法事。諷誦大乘法寶尊經…加持消災諸品神呪、頂禮三身寶相、萬德金容、集此良因、祈增福壽。今則謹具疏文、和南拜白。 南無十方常住三寶作大證明。 南無東方教主滿月慈容藥師琉璃光王佛證明。 南無上中下分三界天曹地府人間列位諸聖賢。筵奉、諸尊菩薩、護法龍神、伽藍眞宰、諸位善神、同垂焰鑒、共降吉祥。伏願、三寶證明、放慈光而擁護、萬靈洞鑒、現神力以扶 南無大慈悲救苦難靈感應觀世音菩薩。 持、疾病早痊、身躬寧靜。仰賴 佛曆.⋯歲次.年.⋯.月..日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛金章 弟子眾等和南上疏佛聖證明。謹疏 2. Phiên âm: Phục dĩ Phật nãi Tam Giới Y Vương, năng trừ chúng sanh bệnh khổ, Thánh thị tứ phương lương dược, phục chi tâm thể an tường; thanh tịnh Pháp Thân, thọ tê Đại Giác. Bái sớ vị: Việt...

Cách cúng rằm tháng bảy
Nghi lễ

Cúng rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có 4 lễ: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, và cúng thí thực cô hồn. Trước tiên, đó là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích kể đức Mục Kiền Liên xả thân...

Nghi thức giải oan bạt độ
Nghi lễ

Niêm nhang, bạch phật (Thỉnh chủ sám an toạ, kinh sư ra đàn tràng thỉnh linh) Tựu vị, lễ tứ bái, bình thân quỳ Tán: Nguyện độ hương linh quy bổn quốc Cửu liên đài bạn vãng Tây Phương. Hoặc: Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp Huỳnh tiền điện trượng lễ như lai. Tiến...

Nghi đề vị
Nghi lễ

Niêm hương: đảnh lễ tam bảo. Cử tán: Địa tạng thập phương khởi ai lân Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên Hương linh tu trượng như lai giáo Nguyện bằng phật lực vãng tây phương. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh. Chủ sám: Từ nhân,...

Nghi khai kinh – Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ
Nghi lễ

Niêm nhang bạch phật. Cử tán: Dương chi tịnh thuỷ Biến sái tam thiên Tánh không bát đức lợi nhơn thiên Pháp giới quảng tăng diên Diệt tội tiêu khiên Hoả diệm hoá hồng liên Nam mô Thanh Lương Địa bồ tát ma ha tát. (3lần) Tiếp tán: Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài,...

Nghi hưng tác thượng phan
Nghi lễ

– Phủ phục Hưng, bình thân. Nghinh thần, cúc cung bái: Hưng – bái Hưng – bái Hưng – bình thân Sơ hiến lễ – quỳ, chước tửu. – Phủ phục. Hưng – bình thân – quỳ Triển cáo văn Giai quỳ. Đọc chúc – cáo. Duy Tuế thứ ………. niên ……….. nguyệt ………. nhật...

Nghi nghinh phan sơn thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát ( 3 lần ) – Sơ hiến trà, lễ...

Nghi thức thượng phan thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi thức cúng thượng phan sơn
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi cúng cô hồn (Thí thực)
Nghi lễ

Nghi cúng cháo này đươc áp dụng trong những trường hợp sau khi tụng kinh cầu an hay cầu siêu đã hoàn mãn. Lễ này được đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, tín chủ lạy hướng ra cửa, cách thức cúng lạy đều như nghi cúng linh. NGHI THÍ THỰC 1...

Nghi an linh (An sàng phản khốc)
Nghi lễ

Lễ này sau khi hạ huyệt xong, thỉnh linh về nhà tôn trí chỗ thờ, sắp đặt trai phạn lễ phẩm để cúng lễ an linh. Gia quyến mặc tang phục tề tựu trước linh án bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tựu vị Tả chức: Lễ tứ bái. Hữu chức: Bình...

Lễ khiển điện (Trước giờ di quan)
Nghi lễ

Khiển điện là lễ cúng linh trước khi thiên cửu tống táng, gồm có lễ phẩm trai phạn đủ, tang gia tề tựu trước linh cữu, chư Tăng bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tự lập Tả chức: Lễ nhị bái. Hữu chức: Bình thân quỳ. Chủ lễ cử tán: Nhất khứ...

Lễ triệu tổ (Cáo từ đường)
Nghi lễ

Lễ này chỉ áp dụng tùy địa phương, chỗ nào đám để 3 ngày, hoặc một tuần, ví dụ ngày mai an táng thì hôm nay hành lễ. Nếu đám để chung nhà thờ ông bà thì tiện, hoặc nhà thờ họ ở nơi xa mà có thể đến được, nên áp dụng nghi này...