Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ

Cử tán:
Khể thủ quy y Tô Tất Đế
Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.
Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần )
Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh ( 3 lần )

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Thần thông quảng đại nhiếp diêm phù ư khoảnh khắc chi gian, oai linh mạc trắc gián trần hoàng ư sát na chi tế, hữu cầu tất ứng, vô nguyện bất tùng.

Ư kim … niên… nguyệt… nhật, tấu vị Việt Nam quốc … tỉnh… thành phố… tựu vu tam kì thuỷ giới xứ vọng Phật, tu hương phúng kinh… phát nguyện truy tiến tiên linh, báo đáp thâm ân, sám hối bạt độ, giải oan đoạn nghiệp, tuyết thích tiền khiên, chửng tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái bảo an hậu duệ sự.

Kim trai chủ… đồng gia quyến nam nữ chúng đẳng: Duy nhật hương hoa tải thiết lễ phẩm cụ trần, nhất tâm phụng thỉnh:

Tam giới triệu hồn sứ giả.
Thần hồ hà kiểu nhị đại tướng quân.
Giang tân chủ giả hà bá thuỷ quan.
Âm dương lưỡng giới minh thông đề hồn sứ giả.

Phổ cập thị tùng bộ hạ nhất thiết oai linh, phụng thỉnh quang giáng đạo tràng chứng minh công đức, nguyện thuỳ phóng quang tiếp triệu. Phụng vị chánh độ… chi thanh hồn. Thượng cung thỉnh hạ đệ dẫn tộc ( Phái hoặc chi, gia), lịch thế quá cố nam nữ hương linh hoặc hữu sở can nghiệp loại đẳng thân linh hồn liệt vị thâu thủ tam hồn, cửu phách lai nhập hoa phan, minh chương báo ứng, nhiên hậu thỉnh phó trai đàn, thính pháp văn kinh, tuỳ duyên siêu độ. Văn kim phụng, triệu thỉnh phục vọng quang lâm.

An Bảo Toạ Bồ Tát ma ha tát. ( 3 lần).

– Sơ hiến lễ, lễ nhị bái, bình thân quỳ.
Hương cúng dường, phúc úc diệu nan lường, duy nguyện thánh từ ai nạp thọ, kỳ cầu vong giả vãng tây phương, thường nguyện tại án tiền.


– Á hiến lễ, lễ nhị bái, bình thân quỳ.
Diễn Linh Văn bồ tát ma ha tát ( 3 lần).
Sở hữu điệp văn tại án tiền tuyên đọc.
Tư Độ Đạo Tràng vị điệp ngưỡng sự.
Tư cứ: Việt Nam quốc…. gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh….
THIẾT NIỆM:
Vong linh đẳng đốn phao dương giới, thúc phú Âm Ty, tội Phúc hà bằng, thăng trầm vị hiểu, truy niệm vong linh, đặc thân tiến bạt, quyên thủ bản nguyệt thị nhật. Kiền trượng thiền lưu tựu vu tịnh xứ, khải kiến minh dương, kỳ cầu lưỡng lợi. Bản đàn Tỳ Kheo đắc lai từ, kính thiết khoa nghi, phụng hành pháp sự.
Tấu văn: Phật quốc mạo đạt, linh quan tra vấn, khể tầm vong nhân, vi thử hợp hành, cụ điệp nhất đạo thương đạt.
Thiên Phủ Tứ Thiên Sứ Giả Tôn Thần. Địa Phủ Chưởng Vong Nhân Sứ Giả Tôn Thần. Thuỷ Phủ Chưởng Vong Nhân Sứ Giả Tôn Thần. Nhạc Phủ Thành Hoàng Tôn Thần. Đương Cảnh Thổ Đại Chánh Thần. Truy hồn sứ giả liệt vị thần quan án hạ phục khất. Đại triển thần thông, hộ trì công đức, biến lịch nhân thiên đạo thượng, phổng thông Địa Phủ giới trung, tam thập lục bộ vô lượng vô biên thất thập nhị ty, sơn xuyên hà hải, thành hoàng xã lịnh, độ khẩu giang tân, phàm chư hà xứ, cẩu chấp vong nhân, khâm phụng Phật ân, tinh giai phóng thích, họ chí đàn tiền, tuỳ quang kiến Phật, thỉnh pháp văn kinh, siêu thăng tịnh cảnh.
Như ngộ quan tân khứ xứ, vô đắc cẩu lưu trở ngại, tuân y Phật chỉ… phong hoả phụng hành. Chuẩn.
Tuế thứ…… niên…… nguyệt…. nhật thời. Ngưỡng điệp.

– Cung hiến lễ, lễ nhị bái, phân lập.
Y thần thượng phan:
Cúng dường: Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra
hồng. ( 3 lần )
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga ra da, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô
rô, ta bà ha. ( 3 lần)
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. ( 3 lần )


Tán:
Vũ lộng khổng tước triệu châu trà
Thanh thủy hương tuyền hổ phách ba.
Phân khí ngọc bôi hương phúc úc,
Cúng dường Hiền Thánh (hỷ thiện đa)Thiện Phổ Đa.
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. ( 3 lần)

– Điểm trà:
Giáng Cát Tường bồ tát ma ha tát ( 3 lần)
Thượng lai cẩn phụng điệp văn, kim ngân tiền chỉ trượng bằng thiêu hoá.
Chí tâm quy mạng lễ :
Nam bắc đông tây trung ngũ đẩu,
Châu thiện thất thập nhị cung thần,
Nhị thập bát tú liệt phương ngung,
Cửu diệu thất tinh chư thánh chúng,
Ðại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ,
Phật quang chủ chiếu, bổn mạng nguyên thần,
Ðại hạn, tiểu hạn tinh quân,
Ðại vận, tiểu vận nguyên thần,
La kế nguyệt bột, bàng lâm chủ chiếu,
Kim mộc thủy hỏa thổ tinh quân,
Nguyện tiêu tai chướng,
Nguyện giáng cát tường,
Tiêu tai xí thạnh Quang vương Phật. ( 3 lần )

– Phục vị: lễ tứ bái.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cộng thành phật đạo.

– Lễ thành…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Cách cúng rằm tháng bảy
Nghi lễ

Cúng rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có 4 lễ: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, và cúng thí thực cô hồn. Trước tiên, đó là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích kể đức Mục Kiền Liên xả thân...

Nghi thức giải oan bạt độ
Nghi lễ

Niêm nhang, bạch phật (Thỉnh chủ sám an toạ, kinh sư ra đàn tràng thỉnh linh) Tựu vị, lễ tứ bái, bình thân quỳ Tán: Nguyện độ hương linh quy bổn quốc Cửu liên đài bạn vãng Tây Phương. Hoặc: Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp Huỳnh tiền điện trượng lễ như lai. Tiến...

Nghi đề vị
Nghi lễ

Niêm hương: đảnh lễ tam bảo. Cử tán: Địa tạng thập phương khởi ai lân Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên Hương linh tu trượng như lai giáo Nguyện bằng phật lực vãng tây phương. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh. Chủ sám: Từ nhân,...

Nghi khai kinh – Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ
Nghi lễ

Niêm nhang bạch phật. Cử tán: Dương chi tịnh thuỷ Biến sái tam thiên Tánh không bát đức lợi nhơn thiên Pháp giới quảng tăng diên Diệt tội tiêu khiên Hoả diệm hoá hồng liên Nam mô Thanh Lương Địa bồ tát ma ha tát. (3lần) Tiếp tán: Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài,...

Nghi hưng tác thượng phan
Nghi lễ

– Phủ phục Hưng, bình thân. Nghinh thần, cúc cung bái: Hưng – bái Hưng – bái Hưng – bình thân Sơ hiến lễ – quỳ, chước tửu. – Phủ phục. Hưng – bình thân – quỳ Triển cáo văn Giai quỳ. Đọc chúc – cáo. Duy Tuế thứ ………. niên ……….. nguyệt ………. nhật...

Nghi nghinh phan sơn thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát ( 3 lần ) – Sơ hiến trà, lễ...

Nghi thức cúng thượng phan sơn
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi cúng cô hồn (Thí thực)
Nghi lễ

Nghi cúng cháo này đươc áp dụng trong những trường hợp sau khi tụng kinh cầu an hay cầu siêu đã hoàn mãn. Lễ này được đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, tín chủ lạy hướng ra cửa, cách thức cúng lạy đều như nghi cúng linh. PHẦN HÀNH LỄ Chủ...

Nghi an linh (An sàng phản khốc)
Nghi lễ

Lễ này sau khi hạ huyệt xong, thỉnh linh về nhà tôn trí chỗ thờ, sắp đặt trai phạn lễ phẩm để cúng lễ an linh. Gia quyến mặc tang phục tề tựu trước linh án bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tựu vị Tả chức: Lễ tứ bái. Hữu chức: Bình...

Lễ khiển điện (Trước giờ di quan)
Nghi lễ

Khiển điện là lễ cúng linh trước khi thiên cửu tống táng, gồm có lễ phẩm trai phạn đủ, tang gia tề tựu trước linh cữu, chư Tăng bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tự lập Tả chức: Lễ nhị bái. Hữu chức: Bình thân quỳ. Chủ lễ cử tán: Nhất khứ...

Lễ triệu tổ (Cáo từ đường)
Nghi lễ

Lễ này chỉ áp dụng tùy địa phương, chỗ nào đám để 3 ngày, hoặc một tuần, ví dụ ngày mai an táng thì hôm nay hành lễ. Nếu đám để chung nhà thờ ông bà thì tiện, hoặc nhà thờ họ ở nơi xa mà có thể đến được, nên áp dụng nghi này...

Nghi thành phục (Phát tang)
Nghi lễ

Lễ này, nếu đúng ra thì từ khi chết cho đến ngày thứ tư  mới thọ phục, nhưng bây giờ có thể châm chế, nghĩa là sau khi liệm và phục hồn xong, gia quyến sắm đồ tang phục đầy đủ và định ngày giờ thuận tiện, tất cả tề tựu trước linh sàn để...

Nghi thỉnh linh phục hồn
Nghi lễ

Nghi này sau khi nhập liệm xong, Chư Tăng nghỉ một chút, đợi thiết bàn thờ Phật và linh sàn (tiền Phật hậu linh). Nên thờ tượng Đức Phật Di Đà, hoặc Quan Âm hay Địa Tạng, còn bàn linh thì thiết bài vị cố phụ hay cố mẫu…hình ảnh và lễ phẩm v.v…Thiết xong...

Lễ trị quan và nhập liệm
Nghi lễ

Sau khi chọn ngày giờ tẩn liệm, vong gia tắm rửa xong, thay đồ mới, nhớ để cái phái quy y đã ép cháy, lên ngực và đắp mền Quang Minh lên thi hài (nếu có), sửa soạn đất cát trang bị quan tài và đồ liệm xong Chư Tăng mặc áo lễ chỉnh tề,...

Nghi thức an vị Phật
Nghi lễ

Lễ an vị Phật tại tư gia, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ linh phải đặt hai bên hoặc sau lưng Phật, nếu nhà lầu, thì Phật thờ tầng trên. Trước khi thờ Phật trong nhà phải trang hoàng sạch sẽ, trưng dụng hương hoa tinh khiết, đèn đài chuông mõ...

Cách dùng một số từ trong công văn
Nghi lễ

Chữ “ Tiến ” và chữ “ Điện ” Khi cúng linh thường dùng chữ Tiến linh.(薦 靈) Trong nghi lễ, chữ Tiến (薦) có nghĩa là Dâng cúng lên người đã quá vãng ( sau khi an táng ). Riêng chữ Điện ( 奠) chỉ dùng trong nghi lễ đám tang, khi quan tài...