Nghi cúng cháo này đươc áp dụng trong những trường hợp sau khi tụng kinh cầu an hay cầu siêu đã hoàn mãn. Lễ này được đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, tín chủ lạy hướng ra cửa, cách thức cúng lạy đều như nghi cúng linh.

NGHI THÍ THỰC 1

PHẦN HÀNH LỄ

Chủ lễ: Tựu vị.

Tả chức: Lễ tứ bái.

Chủ lễ cử tán: Cát tường hội khởi, cam lồ môn khai, cô hồn Phật tử gián lai lâm lai, văn pháp phú hương trai, vĩnh thoát luân hồi, u ám nhất thời khai.

Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát (3 lần).

Tụng:

Phổ Đà lạc già thường nhập định

Tùy duyên phú cảm mỵ bất châu

Tầm thanh cứu khổ độ quần mê

Thị tắc danh vi Quán Tự Tại.

Nam mô Diện Diên Vương Bồ tát (tán 3 lần).

Tán: Hộ ngạn bộ bộ đế rị, già rị (a) đa rị, đát tha nga đa gia.

Cô hồn (a) văn triệu, văn triệu thỉnh lai lâm (3 lần).

Tả chức: Chuyên thân triệu thỉnh, cung vọng quan lâm, sám chủ thượng hương, cẩn đương triệu thỉnh.

Chủ lễ thỉnh: Nam mô Nhất tâm phụng thỉnh

Thủ kình phan cái, thân quải hoa mang, đạo chúng sanh quy Cực Lạc chi ban, dẫn cô hồn phú đạo tràng chi hội. U minh lộ thượng dẫn hồn vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Duy nguyện bất vi bổn thệ, lân mẫn hữu tình, thử nhật kim thời, quang lâm pháp hội.

Sơ tái tam thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh:

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật,

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát,

Nam mô  Đại Thế Chí Bồ Tát,

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát,

Nam mô khởi giáo A Nan Đà tôn giả,

Nam mô ốc tiêu sơn hạ Diên Diên, đại sĩ Diệm khẩu quỷ vương thống lãnh tam thập lục bộ cô hồn, nam nữ hà sa đẳng ứng quang gián đạo tràng chứng minh công đức.

( tả hữu đầu, hữu mã diện, nhị vị đại tướng quân thỉnh quang gián đạo tràng, chứng minh tiếp độ.)

Phụng vị, Pháp giới lục đạo, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc, viễn cập tha phương, cận ư thử xứ, nội gia viên trạch, ngoại gia viên cư, mê linh khô cốt, châm chợ mọi rợ man di, ly mỵ vọng lượng, trệ phách cô hồn, oan hồn uổng tử, nam nữ thương vong, tướng soái du hồn, trận vong binh tốt, khách thương cái giả, hình lục tù nhơn, thị tỉnh giang hồ, lộ đồ tán mạng, quân dân sĩ tốt, phủ huyện đồn dinh, hoặc bị đao thương, hoặc tao cơ tuế, hoặc ngộ xà thương nhi thất mạng, hoặc hổ giảo dĩ tán thân, thương vong hoạnh tử chi lưu, cơ khát cô hồn chi chúng, thượng tự vương hầu tướng tướng, hạ chí nông công thương, tôn ty nam nữ, hoặc u tù lỉnh ngộ, hoặc bộ hảm sa trường, hoặc nịch hà đọa trảm, trúng than trúng dược, tự vận tự ải, sản nạn chung thân, ôn hoàn yểu thệ, hoặc thiên lôi chấn kích, vương pháp gia hình, trú trớ vong thân, như tư đẳng loại, hà sa vô tự âm linh cô hồn đẳng chúng.

Phổ cập Việt Nam quá khứ, đương thời chiến tranh nạn vong binh sĩ nhân dân, nam phụ lão ấu, oan hồn uổng tử cô mộ hoang mộ, âm hồn liệt vị.

Thiết niệm, chúng sanh nghiệp cảm, nhất thiết trầm luân, hành thủy lục trung, bắc khứ đông trì vân ám ám, tận hư không giới, hàng lai thử vãng nhật du du. Túng phi giáo điển chơn thừa, na đắc hồn quy Cực Lạc. Kim tiêu hạnh ngộ, cam lồ môn khai, thừa Tam bảo lực, triệu đáo đàn diên, thính diệu pháp âm, thọ cam lồ vị, tỷ đắc viên minh trạm tịch, chơn như diệu lý cơ quan, một linh tri thanh tịnh, đại giác Thế Tôn chi chánh giáo, bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai, trường y bát nhã chi hương, cọng chứng bồ đề chi quả, khuôn phò tín chủ dĩ bình an, tỷ hộ hoàn gia chi cát khánh.

Đồng thanh: Triệu thỉnh cô hồn dĩ lai lâm, thọ thử hoa hương phổ cúng dường, y nhiên thỉnh tọa thính kinh văn, diễn kinh văn Bồ Tá Ma Ha Tát (3 lần).

Tả chức: Điểm trà. Hữu chức: Lễ nhị bái, bình thân quỳ.

Chủ lễ: Diễn linh văn Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

Tả chức xướng điệp: (nếu có) Sở hữu điệp tiến cô hồn, cẩn y tuyên độc.

Tụng tiểu mông sơn: Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát (3 lần)…

Đến hết câu: Án ngan nga nẳng, tam bà phạ phiệt nhật ra hộc (3 lần).

Tán:

Gia trì chú thực diệu già đà

Biến thiểu thành đa giai bảo mãn.

Nam mô Xả Xang Tham Bồ Tát (3 lần)

Đồng niệm: A Di Đà Phật và Tứ thánh.

Hồi hướng: Nhất tâm hay thập phương (tùy ý).

Đốt điệp: Thượng lai điệp tiến cô hồn, trượng bằng phần hóa.

Tụng: Bát Nhã và Vãng Sanh (3 biến).

Án ta ma ra… vạn loại hữu tình đăng Thập địa.

Nam mô Siêu Thập địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần).

Tán trạo: Tu thiết trai diên, A Nan nhơn duyên khởi, cứu khổ Quan Âm, thị hiện tiêu diện quỷ, niệm Phật tuyên dương, bí mật công đức lực, bạt tế cô hồn, lai thọ cam lồ vị. A Di Đà Phật, túc hữu vô biên thệ, quán kiến mê đồ, khổ hải thường phiêu nịch, thùy thủ ân cần đặt giá từ bàn tế, phổ tải chúng sanh, đồng phú liên trì hội.

Nam mô Liên trì Hải hội Phật Bồ Tát (3 lần).

Pháp ngữ:

Thí thực công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới đa sanh phụ mẫu, lụy thế oan thân tùng tư nhập thánh siêu phàm. Nhất thế Phật tử, hữu tình, cô hồn tự thử thừa ân giải thoát.

Nguyện sanh Tây phương…

Tả chức: Phục vị. Hữu chức: Lễ tạ tứ bái.

Chủ lễ:

Nam Kha nhất mộng đoạn

Tây Vức cửu liên khai

Phiên thân quy Tịnh độ

Hiệp chưởng lễ Như Lai.

Đồng thanh: Nam mô A Di Đà Phật (1 lần).

——–HẾT——-

PHỤ LỤC NGHI CÚNG THÍ:

Phần thỉnh trên này là áp dụng cho trường hợp có đọc điệp tiến. Nếu không có điệp thì thỉnh theo cách thức sau đây để thay thế cho điệp cô hồn:

Dẫn đầu: Hương vân thỉnh (2 lần).

Chủ lễ thỉnh: Ư kim… niên… nguyệt… nhật. Tư hữu Việt Nam quốc… tỉnh… quận… xã… thôn. Gia cư phụng Phật phúng kinh kỳ an (hoặc kỳ siêu ) sự dĩ hoàn long, tịnh thiết cúng thí thực cô hồn nhất diên, vị minh dương kỳ phước sự. Kim tín chủ… đẳng, cẩn dĩ hương hoa trai bàn thứ phẩm chi nghi, ngưỡng trượng Tăng già, chuyên thân phụng thỉnh…

Nam mô Nhất tâm phụng thỉnh (đều y theo nghi trên).

Ý nghĩa lễ cúng thí này rất quan trọng. Nguyên do chính nhờ ngài A Nan khởi giáo bạch Phật, sau Phật bảo đức Quan Âm thị hiện tiêu diện quỷ, để thống lãnh phát chẩn cho cô hồn.

Cách thức: Nếu là đại trai đàn thì có lễ chẩn tế gồm có 8 kinh sư, một vị chủ sám, hành trì theo khoa du già. Trần thiết bản giác ba, ngũ châu Phật, bàn Địa Tạng (hộc thực) và bàn tiêu diện, trước trai đàn có dương phan, phướng. Nếu cúng một lễ nhỏ thì theo nghi này, cúng theo tiểu mông sơn. Đây là việc làm phước rất lớn về vấn đề bố thí cho kẻ âm.

XEM THÊM: ĐIỆP CÔ HỒN (KHỞI KIẾN PHÁP DIÊN)


NGHI THÍ THỰC 2

Trai chủ tựu vị……phần hương……niệm hương……thượng hương. Lễ tam bái.
Thiện Thiên Nữ Chú:
Nam mô Phật Đà
Nam mô Đạt Mạ
Nam mô Tăng Già
Nam mô thất rỵ đa, ma ha đế tỷ da đát nễ dã tha, ba rỵ phú lầu na, giá rỵ tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra già đế, tam mạn đà, tỳ ni già đế, ma ha ca rị giã, ba nễ, ba ra, ba nễ, tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu bát lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế. Ma ha tỳ cổ tất đế, ma ha Di Lặc đế, lâu phả tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà a tha, a nậu đà la ni.
Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ tát (3 lần)
Phụng thỉnh Tam Thánh Hiền Vương, Liệt Vị Tôn Thần, Chư Âm Linh Cô hồn.

Chúng hòa: Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

* Thỉnh Tam Bảo ngoại:
* Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh: Đồng chơn diệu hạnh, cảm ứng tam châu, tồi tà phụ chánh hộ đạo tràng, nhị bộ hữu diệt trừ tà mị vĩnh vô xâm. Nam mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ tát. Phụng thỉnh quang giáng đạo tràng chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.
* Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh: Hồng hoa hạnh lý, thoại khí tùng tang, dĩ tướng chi đoan nghiêm, hiện nguy nga nhi tự tại, đảnh quang sơn tướng thế toại kim dung, tam đồ ngục nội bố từ vân ngũ thú cá trung trừng câu trạo. Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát. Phụng thỉnh quang giáng đạo tràng chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

* Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh: Thiết vi Sơn giang, quỷ vương công lảnh, đảnh phúc bổng tùng Đâu Suất bất khả Diện Nhiên Vương Bồ tát thử nhựt (dạ) kim thời phần hương lễ thỉnh. Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ tát. Phụng thỉnh quang giáng đạo tràng chứng minh công đức.

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Nam mô Đăng Bảo Tọa Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Sơ hiến trà. Lễ tam bái.

Cát tường hội khởi
Cam lồ môn khai
(Tôn thần) Cô hồn Phật tử giáng lai lâm
Văn Pháp phú hương trai
Vĩnh thoát luân hồi
U ám nhất thời khai
Nam mô Vân Lai Tập Bồ tát (3 lần)
Dĩ thử chơn ngôn thân triệu thỉnh,
Tôn Thần (Cô hồn) bất muội diệu văn tri.
Trượng thừa Tam bảo lực gia trì.
Thử nhật (dạ) kim thời lai phú hội.
Tôn thần văn, triệu văn, triệu thỉnh quang lâm. Cô hồn văn, triệu văn, triệu thỉnh lai lâm.

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

* Thỉnh chư Tôn Thần:
Ư kim …niên …nguyệt …nhật. Tư hữu Việt Nam quốc …thành phố …quận …phường …khối. Cư đường phụng Phật, tu hương phúng kinh…… sự.
Kim tín chủ … hiệp toàn gia nam nữ, tử tôn hôn tế nội ngoại đại tiểu đẳng. Cẩn dĩ hương hoa đăng trà quả phẩm chi nghi. Ngưỡng trượng Tăng già triệu thỉnh:
* Nam mô nhứt tâm phụng thỉnh:
Thượng, Trung, Hạ Phân Tam Giới Âm Dương Liệt Vị Tôn Thần. Thánh Minh Oai Sung Tước Lộc Đô Nguyên Soái Kiêm Tri Lưỡng Lộ,
Thượng Hộ Quốc Công, Lưỡng Chiếu Tứ Châu Yểu Hạ Đô Đại Thành Hoàng Đại Vương Từ Hạ.
Cung Thỉnh Đương Sơn Bổn Xứ Thổ Địa Phước Đức Chánh Thần.
Tả Đông Kinh Thành Thành Hoàng Đại Vương.
Tả Dực Thành Hoàng Đại Vương.
Cung Thỉnh Cung Vũ Vương. Doãn Vũ Vương. Chiêu Vũ Vương. An Hoa Hậu Túc Vương. Tam Vệ Vương. Tứ Vệ Hầu Vương.
Cung Thỉnh Tả Hữu Ban liệt Vị.
Thừa Thiên Hiệu Pháp Khai Hoàng Hậu Thổ Nguyên Quân.
Thổ Hoàng Địa Kỷ Tử Anh Phu Nhân.
Thái Giám Bạch Mã Tôn Thần.
Kim Niên Hành Khiến Đại Vương.
Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần.
Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương.
Bổn Xứ Thổ Địa Chánh Thần.
Khôn Ly Thổ Hỏa Liệt Vị Tiên Nương.
Ngũ Hành Liệt Vị Tiên Nương.
Lịch Đại Tiên Sư Tôn Thần.
Đông Trù Ty Mạng Táo Quân.
Ngũ Phương Thổ Công Tôn Thần.
Ngũ Phương Tôn Thần Trú Trạch Thần Quan.
Ngọc Tuyền Kim Tĩnh Long Vương.
Tiền Khai Canh Hậu Khai Khẩn Chi Thần.
Thập Bát Long Trạch Liệt Vị Tướng Quân.
Thổ Điạ Phước Đức Tài Thần.
Gia Dường Hương Hỏa Liệt Vị Oai Linh.
Ngũ Phương Chủ Ngung Cổ Tịch Chi Thần.
Môn Chưng Hộ Úy Cấm Kỵ Liệt Vị Đẳng Thần.

* Thỉnh Âm linh cô hồn:

* Nam mô nhất tâm triệu thỉnh: Phụng vị: Pháp giới lục đạo, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, hiện tại phụ mẫu, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc, viễn cập tha phương, cận ư thử xứ, nội gia viên trạch, ngoại gia viên cư, mộc thi cố khí, thổ mộc tà tinh, mê linh khô cốt, châm chợ mọi rợ man di, lị mị vọng lượng, trệ phách cô hồn, oan hồn uổng tử, nam nữ thương vong, tướng soái du hồn, trận vong binh tốt, khách thương cái giả, hình lục tù nhơn, thị tỉnh giang hồ, lộ đồ tán mạng, quân dân sĩ tốt, phủ huyện đồn dinh, hoặc bị đao thương, hoặc tao cơ tuế, hoặc xà thương nhi thất mạng, hoặc hổ giảo dĩ tán thân, thương vong hoạnh tử chi lưu, cơ khác cô hồn chi chúng, thượng tự vương hầu tướng tướng, hạ chí sĩ nông công thương, tôn ty nam nữ, hoặc u tù lĩnh ngộ, hoặc bộ hãm sa trường, hoặc nịch hà đọa trảm, trúng than trúng dược, tự vận tự ải, sản nạn chung thân, ôn hoàn yểu thệ, hoặc thiên lôi chấn kích, vương pháp gia hình, trú trớ vong thân, như tư đẳng loại, hà sa nam nữ vô tự âm linh cô hồn đẳng chúng.
Phổ cập Việt nam quá khứ, đương thời chiến tranh, nạn vong binh sĩ nhân dân, nam phụ lão ấu, oan hồn uổng tử, cô mộ hoang mộ âm hồn liệt vị.
Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ tát
Tọa thượng trang nghiêm chứng đạo tràng
Tiếp dẫn chúng sanh đăng cửu phẩm
Đề huề lục đạo vãng Tây phương
Nam mô Đức Phật Quán Âm
Hóa thân đạo sĩ giáng lâm hạ trần
Đăng trà quả phẩm kính dâng
Đạo tràng Sám chủ nhất tâm cầu nguyền:
Trên thì tướng tướng vương công
Dưới thì công, cổ, sĩ, nông chư vì
Gái trai già trẻ tôn ty
Hoặc là tử trận, hoặc khi oan tình
Hoặc là vương pháp gia hình
Trúng than trúng dược hại mình nào yên
Sa cơ trúng gió, chìm thuyền
Lỡ làn lỗi hận ưu phiền mạng chung
Xà thương hổ giảo hải hùng
Huyết hổ sản nạn, phúc trung sẩy rồi
Hoặc là mắc phải thiên lôi
Vong thân trú trớ bồi hồi chẳng an
Hoặc là đường sá lỡ làng
Hoặc là dịch lệ ôn hàn chẳng dung
Hà sa phẩm loại cô hồn
Lòng thành tín chủ thỉnh chung các loài
Khuyên về núp bóng Như Lai
Mộ phần không có lấy ai nương nhờ
Từ đường đâu có phụng thờ
Hồn đang phưởng phất bạ nhờ am cây
Thảm thương xương thịt hồn mây
Bốn mùa vô mộ không ai kiếm tầm
Thân bằng nào có tri ân
Đạo tràng triệu thỉnh xa gần chư linh
Lai lâm thính Pháp văn Kinh
Bao nhiều tiền nghiệp oán tình siêu thăng
Ta bà tận xả mê căn
Liên trì cửu phẩm đồng đăng nhất thời
Ngàn năm cõi tịnh thảnh thơi
Luân hồi kiếp trước oán thời ngày xưa
Giải dầu ngày tháng nắng mưa
Hương tàn cốt nhục sớm trưa ai mà
Biết đâu là mẹ là cha
Anh em đâu biết ruột rà nào hay
Âm dương cách biệt bao ngày
Luống trong yểu yểu biết rày về đâu?
Hiu hiu gió thổi non đầu
Đống xương vô chủ ai hầu khói hương
Thân bằng nào có ai đương
Tháng ngày bát nước nén hương ai thờ
Thương hồn đọa lạc sa cơ
Pháp đàn triệu thỉnh người người phó lai
Nguyện cầu trăm sự hòa hài
Phò trì tật bệnh tiêu tai độ đời
Phàm trần đâu có khinh chơi
Đông, Tây, Nam, Bắc người người kính tin
Linh thiêng hiển hiện tới liền
Độ đời an lạc bình yên tháng ngày
Vong hồn khuyên chớ mê say
Tham sân quyết đoạn oán đầy giải thong
Dương trần ai cũng đợi trông
Có ngươi có mắt như không thấy gì
Nén hương nguyện thấu âm ti
Nguyện cầu dứt nghiệp phò trì xóm thôn
Nghe lời Pháp Phật mật ngôn
Tầm nơi giải thoát hương hồn mới khôn
Cô hồn! Ơi hởi! Cô hồn!
Thân nằm đất lạnh giữa cồn hoang vu
Am thanh rộng mở cửa Từ
Phật đà giáo pháp siêng tu sửa mình
Hữu cầu tất ứng, tức linh
Cầu nguyện xứ xứ thái bình an khương
Cam lồ tịnh thủy cành dương
Gái trai già trẻ mười phương thanh nhàn
Sơn môn thanh tịnh Na – đàn
Thú cầm, thảo mộc huy hoàng thoát siêu
Thanh nhàn ngày Thuấn trời Nghiêu
Tam tai, bát nạn giai tiêu thái hòa
Nam mô Đức Phật Di Đà
Phóng đại hào quang chiếu khai minh lộ bạt chư tội khổ tiếp độ nghiệp cảm chúng sanh, nhất thiết trầm luân, hành thủy lục trung, bắc khứ đông trì vân ám ám, tận hư không giới, hàng lai thử vãng nhật du du. Túng phi giáo điển chơn thừa, na đắc hồn quy Cực lạc. Kim triêu hạnh ngộ, cam lồ môn khai, thừa tam bảo lực, triệu đáo đàn diên, thính diệu Pháp âm, thọ cam lồ vị, tỷ đắc viên minh trạm tịch, chơn như diệu lí chi cơ quan linh tri thanh tịnh. Đại giác Thế Tôn chi chánh giáo, bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai, trường y Bát nhã chi hương, cộng chứng Bồ đề chi quả. Khuôn phò tín chủ dĩ bình an, bảo hộ toàn gia nhi cát khánh.

* (Hoặc thỉnh bài):

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ tát
Tọa thượng trang nghiêm chứng đạo tràng
Tiếp dẫn chúng sanh đăng cửu phẩm
Đề huề lục đạo vãng Tây phương
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát
Xin hạ trần tiến bạt độ nhân
Di Đà ở tận Tây phương
Giải oan cứu khổ về đường Lạc ban
Tiết Thu sang lập đàn giải thoát
Nước tịnh bình sái hạt dương chi
Muôn nhờ Đức Phật từ bi
Đạo tràng khẩn nguyện hộ trì chúng sanh
Đoàn vô – tự tranh giành nheo nhóc!
Quỹ không hình đón khóc đêm mưa
Ô hay! Thắng bại là cơ
Cô hồn có biết bao giờ giải oan
Trên lầu cao màng loan tướng huệ
Dưới phủ quan khóc thế nhân than
Cô hồn thất thiểu dọc ngang
Nặng oan không nhỉ! Tìm dường hóa sanh
Bao nhiêu năm chiến chinh tan tác
Bãi sa trường thịt nát máu rơi
Mênh mông góc bể chân trời
Nắm xương vô chủ biết rơi chốn nào
Trời thăm thẳm mưa gào gió rét
Nơi suối vàng mờ mịt trước sau
Ngàn Thu hoa úa lá sầu
Cô hồn có biết ai đâu phụng thờ
Khi nằm xuống không người nhắn nhủ
Của phù vân dầu có như không
Sống thời tiền chảy bạc ròng
Thác không đem được một đồng nào đi
Khóc ma mướn thương gì hàng xóm
Chuyển linh quan bó đóm thay đêm
Vội vàng liệm sấp chôn nghiêng
Anh em thiên hạ láng giềng người dưng
Bóng phần tử xoay vần hương khúc
Bãi tha ma người dọc kẻ ngang
Cô hồn nhờ gởi tha phương
Gió trăng hiu hắt lửa hương lạnh lùng
Cũng có kẻ vào sông ra bể
Cánh buồm mây chạy xé gió Đông
Gặp cơn giông tố giữa dòng
Xác thân chon lấp vào lòng Kềnh – ngư
Cũng có kẻ đi về buôn bán
Gãy gánh rồi mất dạng bán buôn
Cô hồn! Ơi hỡi! Cô hồn!
Thân người nay ở ngoài cồn đất hoang
Cũng có người lang thang gối đất
Bao tháng ngày hành khất ngược xuôi
Thảm thương cùng một kiếp người
Sống nhờ làng xóm chết vùi đường quan
Thương những ai màng sương vách đất
Gửi thân vào chiếu rách một manh
Nắm xương chôn rấp góc Thành
Bao giờ cởi được oan tình ấy đi
Kìa những kẻ tiểu nhi tấm bé
Lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha
Biết ai bồng bế xót xa
U – ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng
Kìa kẻ mắc Sơn tinh thủy quái
Kìa những kẻ lạc suối chìm sông
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Không hương không khói lạnh lung bơ vơ
Hoặc hồn ở đầu bờ dọc bụi
Hoặc hồn nương ngọn suối chân mây
Hoặc là Am – Tự bóng cây
Hoặc là quán trọ cầu này ưu tư
Hoặc hồn nương Thần từ, Phật tự
Hoặc hồn nương đầu chợ cuối sông
Hoặc là trong quãng đồng không
Hoặc là gò đống, hoặc vùng lau tre
Sống đã chịu một bề thảm thiết
Thác héo khô da rét căm căm
Dãi dầu trong mấy mươi năm
Thở than dưới đất ăn nằm trên sương
Nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn
Lặng mặt trời lẫn thẩn đi ra
Thương ai bồng trẻ dắt già
Có khôn thiên nhĩ lại mà nghe Kinh
Nhờ Pháp Phật siêu sanh Tịnh – độ
Phóng hào quang cứu khổ chúng sinh
Lục hòa, tứ hải phân minh
Não phiền trút sạch, oán tình giai thong
Nhờ Đức Phật thần thông quãng đại
Chuyển Pháp luân Tam giới thập phương
Nam mô Tiêu Diện Đại Vương
Linh kỳ một lá dẫn đường chúng sanh
Nhờ Pháp Phật uy linh dõng mãnh
Trong giấc mơ khua tỉnh chiêm bao
Cô hồn là những loài nào
Gái trai già trẻ đều vào nghe Kinh
Kiếp phù sinh như hình như ảnh
Có chữ rằng: “Vạn cảnh giai Không”
Ai ơi lấy Phật làm lòng
Tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi
Đàn thí thực vâng lời Phật giáo
Của có chi bát cháo nén nhang
Gọi là manh áo thoi vàng
Giúp cho làm của ăn đàng thăng thiên
Ai đến đó trước sau ngồi lại
Của làm duyên chớ ngại bao nhiêu
Phép thiên biến ít thành nhiều
Trên nhờ Tôn giả chia đều chúng ti
Phật hữu tình Từ bi phổ độ
Chớ ngại rằng có có không không
Nam mô Đức Phật Quan Âm
Thiết niệm nghiệp cảm chúng sanh, nhất thiết trầm luân, hành thủy lục trung, bắc khứ đông trì vân ám ám, tận hư không giới, hàng lai thử vãng nhật du du. Túng phi giáo điển chơn thừa, na đắc hồn quy Cực lạc. Kim triêu hạnh ngộ, cam lồ môn khai, thừa tam bảo lực, triệu đáo đàn diên, thính diệu Pháp âm, thọ cam lồ vị, tỷ đắc viên minh trạm tịch, chơn như diệu lí chi cơ quan linh tri thanh tịnh. Đại giác Thế Tôn chi chánh giáo, bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai, trường y Bát nhã chi hương, cộng chứng Bồ đề chi quả. Khuôn phò Tín chủ dĩ bình an, bảo hộ toàn gia nhi cát khánh.
* (Hoặc thỉnh bài):
Nam mô nhứt tâm triệu thỉnh: Phụng vì pháp giới lục đạo tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh phụ mẫu, tự tha tiên vong gia thân quyến thuộc, viễn cập tha phương cận ư thứ xứ, nội gia viên trạch, ngoại gia viên trạch (cư), mê linh khô cốt châm chợ mọi rợ man di ly mị vọng lượng, trợ phách cô hồn oan hồn uổng tử, nam nữ thương vong, tướng soái du hồn, trận vong binh tốt. Khách thương cái giả hình lục tù nhơn, thị tỉnh giàn hồ lộ đồ tán mạng, quân dân sĩ tốt, phủ huyện đồn dinh, hoặc bị đao thương, hoặc tao cơ tuế, hoặc xà thương nhi thất mạng, hoặc hổ giảo dỉ tán thân thương vong hoạch tử chi lưu, cơ khát cô hồn chi chúng.
Thượng tự vương hầu tướng tướng, hạ chí sĩ nông công thương, tôn tỉ nam nữ, hoặc u từ lĩnh ngộ, hoặc bộ hảm sa trường, hoặc mịch hà đoạ trăm, trúng thang trúng dược tự vận tự ải sản nạn chung thân, ôn hoàn yểu thệ, hoặc thiên lôi chấn kích, vương pháp gia hình trú trở vong thân, như tư đẳng loại, hà sa vô tự chư âm linh cô hồn đẳng chúng.
Nam mô nhứt tâm triệu thỉnh: Phổ cập VN quá khứ đương thời chiến tranh nạn vong, quan lại binh sĩ nhân dân nam phụ lão ấu, oan hồn uổng tử cô mộ hoang mộ nhứt thiết hà sa vô tự chư âm linh cô hồn liệt vị.
Nam mô nhứt tâm triệu thỉnh: Đông, Tây, Nam, Bắc, bổn xứ, bổn xả, bổn thôn, bổn tử, cận lộ cận giang liệt đồn, liệt trưng, tiền hậu tả hữu nội ngoại viễn cận khuôn viên, phục thỉ cố khí, thảo mộc tà tình, huyết, sảo tảo thương sa lạc bất hường, vong biên thất ký, mộ phần thất tích, ly hương biệt quán chư âm linh cô hồn liệt vị.
Kẻ ở núi non người chốn giang hải
Lắm người trúng ngãi ít kẻ hiền lương
Gặp lúc tai ương lâm vào chiến trận
Hoặc người tự vận hoặc kẻ oan hồn
Hoặc những người có vợ có chồng
Làm dâm dục mình mang uổng tử
Cũng có người hung hăng, đăng dữ
Nên rơi vào bể cả với dòng sông
Cũng có người buôn bán lỡ chừng
Đem thân gởi đầu non góc bể
Cũng có người vì cha vì mẹ
Nghĩa luân thường chịu chữ sầu bi
Riêng thương mấy kẻ hài nhi
Chạnh nhớ những người tàn tật
Con không có mang thân cô độ
Gái không chồng chịu chữ quá cô
Sống dương gian không kẻ phụng thờ
Thái âm phủ nhiều người ta oán
Gót ngựa, miệng hùm đà mấy mạng
Sa cây lạc suối mấy mạng vong
Đêm năm canh vắng ngọn đèn chông
Ngày sáu khắc không ai thờ phụng
Thương những kẻ trung can nghĩa khí
Cảm nhiểu người võ giỏi văn tài
Cuộc chiến tranh lòng chẳng đổi hai
Cơn biến loạn dạ hoài giữ một
Thương những kẻ vị quốc vong thân
Nhớ những kẻ xả thân phò chủ nghĩa
Ngàn kiếp chưa qua cơn khổ ải
Muôn kiếp còn được cuộc tan bồng
Nghiệp chết thiêu ma đuốc hiện hình
Lấp ló khi mờ khi toả
Thương những người mắc vung độc dược
Nỗi oan khiên vì đứa hung cường
Nhìn bốn phương sóng lấp xào xạt
Hoa cỏ rêu sầu nơi bão táp
Nhớ thưở nọ bia tàn đá nát
Oai trời và mây bạc với non sông
Bao nhiêu lũ kiến bầy ong
Cơn biến loạn anh hùng trong vương đế
Phưởng phách hồn ma bóng quế
Chốn trường đình hiu hắt năm canh
Thanh vắng nghe lơi triệu thỉnh
Cùng nhau về nhà lãnh mễ diêm
Số người ta chịu chữ đồng nhơn
Nên tưởng nhớ những người có đức
Mắt trần tục tuy rằng khuất cấp
Hồn u linh xin hãy xét soi
Nhớ lúc biển rộng sông dài
Dắt dìu nhau công ơn không kể xiết
Lại lắm lúc xa cây rỉa suối
Lưỡng phò trì ân đức cao xa
Nay nhà thí chủ trai gia
Nay ngày thí chủ trai thần
Sự dĩ hoàn long thiết cúng
Thí thực âm linh cô hồn nhứt diên
Dù bát nước với cành hoa
Xin linh hưởng lòng thành lễ bạc
Hiệp tỉ trai gia nhi cát khánh
Cộng hoà văn dĩ giả siêu thăng
Kính chúc quý vị âm linh cô hồn siêu sanh tự tại
Thiết niệm: Chúng sanh nghiệp cảm nhứt thiết trầm luân, hành thuỷ lục trung, bắc khứ đông trù vân ám ám, tận hư không giới hàng lai thử vảng nhật du du, túng phi giáo điển chơn thừa na đắc hồn quy cực lạc, kim triêu hạnh ngộ cam lộ môn khia, thừa Tam bảo lực triệu đảo đàn diện, thính diệu pháp âm, thọ cam lộ vị. Tỷ đắc viên minh trạm tịch, chơn như diệu lý chi cơ quan, linh tri thanh tịnh đại giác Thế Tôn chi chánh giáo. Bất sanh, bất diệt vô khứ vô lai, trượng y bát nhã chi hương, công chứng bồ đề chi quả, khuôn phò tín chủ dĩ bình an tỉ hộ toàn gia nhi khương thới.
Duy nguyện: chư âm linh cô hồn tham lam sân hận si mê đốn đoạn, giới định tuệ tu trì cán thân bình đẳng, hàm thoát luân hồi, qui mạng tam tôn, khắc đăng thập địa, thừa ân giải thoát.

Đồng thanh:

Triệu thỉnh Cô hồn dĩ lai lâm
Thọ thử hương hoa phổ cúng dường
Y diên thỉnh tọa thính kinh văn
Diễn Kinh Văn Bồ tát Ma ha tát

Cung hiến trà. Lễ nhị bái.

Cúng dường phúc úc diệu nan lường. Duy nguyện (Tôn thần) Cô hồn ai nạp thọ. Kỳ cầu Tín chủ dĩ bình an. Thường hiện tại án tiền.
Hiến trà. Lễ nhị bái.

Gia Trì Lực Bồ tát Ma ha tát (3 lần)

Âm dương vô nhi lý. Sanh tử hữu thù đồ. Sở hữu Điệp tiến Cô hồn. Án tiền tuyên thị. (Đọc điệp Thí thực)

Lễ nhị bái.

Đồng nhập Tiểu Mông Sơn
Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ tát
Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành
…………………………………….
Phổ cúng dương chơn ngôn:
Án nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hộc (3 lần)
Hiến trà. Lễ nhị bái.
Cử tán:
Sắc hương mĩ vị biến hư không
Duy nguyện Từ bi ai nạp thọ
Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ tát (3lần)
Vi Đà thiên tướng bảo sử tiền
Địa Tạng minh vương thùy tiếp dẫn
Diện Nhiên đại sĩ thống cô hồn
Đồng phú pháp diên giáng kiết tường
Nam mô Tam Thánh Hiền Vương Bồ tát (3lần)
Thành Hoàng đương cảnh trận trung gian
Trú dạ tuần du lầm lầm hoàng
Pháp giới chúng sanh năng phân biệt
Thử nhật (dạ) kim thời lai phú hội
Nam mô Phước Đức Chánh Thần Bồ tát (3lần)
Tứ sanh đa phá tận lậu mộng
Tam hữu tình khai thời địa bàn
Pháp giới chúng sanh vô bỉ thử
Nhất tề dõng xuất bạch ngưu xa
Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ tát (3 lần)

Có thể tụng bài Sám Nhất Tâm hay các bài khác tùy theo.

Thượng lai: Văn điệp dĩ cụ phu tuyên. Điệp tiến Cô hồn trượng bằng thiêu hóa.

Tụng Bát Nhã Tâm kinh

Vãng sanh Tịnh độ thần chú

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha, a da rị đô bà tỳ.
A di rị đa tất đam bà tỳ
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Dà di nị dà dà na
Chỉ đa ca lệ Ta bà ha (3 lần)
Án, tam ma ra, tam ma ra. Di ma nẵng, ta cót ra ma nẵng thính cót ra hồng. (3 lần)
Nguyện trú cát tường dạ cát tường
…………………………………..
Tứ sanh đăng ư bảo địa
…………………………………..
Nam mô Siêu Thập Địa Bồ tát Ma ha tát
Tín chủ thiết lễ…… Tạ thí thực dĩ hoàn mãn. Tín chủ lễ tạ Tam Thánh Hiền Vương, Liệt vị Tôn Thần, Âm linh Cô hồn. Tứ bái.
Tán trạo:
Tu thiết trai diên, A Nan nhơn duyên khởi, cứu khổ Quán Âm thị hiện Tiêu Diện quỷ. Niệm Phật tuyên dương, bí mật công đức lực, bạt tế cô hồn, lai thọ cam lồ vị.
A Di Đà Phật, túc hữu vô biên thệ, quán kiến mê đồ khổ hải thường phiêu nịch, thủy thủ ân cần, đặc giá từ hàng tế, phổ tải chúng sanh, đồng phú Liên trì hội.
Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ tát (3 lần)
Tiêu diêu chơn thế giới
Khoái lạc bảo liên đài
Hiệp chưởng Thế Tôn tiền
Như Lai chơn thọ ký
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Lễ thành


NGHI THÍ THỰC 3

Xướng:

Tựu vị -Lễ tứ bái -Bình thân -Quỳ

Tán hoặc tụng:

Cát tường hội khởi,

Cam lồ môn khai.

Cô hồn Phất tử giáng lâm lai,

Văn pháp phú hương trai.

Vĩnh thoát luân hồi,

U ám nhất thời khai.

Nam mô vân lai tập Bồ Tát (3lần)

Phổ đà lạc già thường nhập định,

Tùy duyên phú cảm mị bất châu

Tầm thanh cứu khổ độ quần mê

Thị tắc danh vi Quán tự tại.

Chủ Sám xướng:

Vận tâm bình đẳng, pháp lực vô biên; cung đối hàng lâm tiền, xưng dương báo hiệu.

Nam mô Ða Bảo Như lai, Quảng Bác Thân, Diệu sắc Tướng, Cam Lồ Vương như lai.

Nam mô bạt già phạt đế, khốc thanh trực thượng, hàng vân tiêu lộ, thiệu thiệu, La Hán sanh hoan, hôn trừ oán.

Ngạn, tô ninh tô ninh, dĩ vi nhiễu. Hộ ngạn, tật tri tất xã tả nẳng, duệ hê hê duệ hê hê, tát rị quan, một đà nẩm,de tóa ha.

Tả chức xướng:

Thu võ ngô đồng diệp lạc thời dạ thê thê. Triệu thỉnh chư âm linh cô hồn lai phú hội

Ngạn, thừa thử thừa thử, thượng liên đài.

Hộ ngạn, tất tri tất xã tả nẳng, duệ hê hê duệ hê hê, tát rị quan, một đà nẩm, de tóa ha.

Hữu chức xướng:

Kim dạ đạo tràng pháp diên khai, hội nhiên lai. Triệu thỉnh chư âm linh cô hồn lai phú hội.

Ngạn, tiêu lâu tiêu lâu, cổ giảo tất.

Hộ ngạn, tất tri tất xã tả nẳng, duệ hê hê duệ hê hê, tát rị quan, một đà nẩm, de tóa ha

Chủ lễ xướng:

 Ngạn, bộ bộ đế rị, già rị đa rị, đát tha nga đa da. (3 lần)

Ðồng hòa: 

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:

Ư kim. . . . . . . . . . . . niên. . . . . . . . . . .nguyệt. . . . . . . .nhựt, nguyên quán Việt nam quốc. . . . . . . . . . . tỉnh. . . . . . . . . . . . . huyện. . . . . . . . . . xã. . . . . . . . . . . .thôn, hiện trú . . . . . . . . . . . . . .quốc. . . . . . . . . . tiểu bang. . . . . . . . . . .quận (hạt). Gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đặc tiến thí thực cô hốn nhứt diên, nguyện cầu âm siêu dương thái sự.

 Kim trai chủ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . đồng gia nam nữ đại tiểu đẳng. Cẩn dĩ hương hoa đăng trà quả phẩm, phỉ lễ chi nghi, kiền trượng đạo tràng (nếu có thầy thì nói thuyền hòa) phổ triệu án tiền nhứt tâm phụng thỉnh:

Ốc Tiêu sơn hạ Diện nhiên Ðại sĩ, diệm khẩu Quỷ vương, tả Ngưu đầu, hửu Mã diện nhị vị Ðại tướng quân. Duy nguyện: thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, thử (nhựt, dạ, vãng) kim thới, quang giáng đàn diên, chứng minh công đức.

Ðồng hòa:

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh

Duy na:

Nhứt tâm phụng thỉnh: Chúng sanh độ tận, phương chứng bồ đề, địa ngục vị không, thệ bất thành Phật. Ðại Thánh Ðại từ Bổn Tôn Ðịa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Duy nguyện: thượng tuân Phật sắc, hạ mẫn phàm tình, thử (nhựt, dạ, vãng) kim thời, quang giáng đàn tràng chứng minh công đức.

Ðồng hòa: 

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Duyệt chúng:

Nhứt tâm phụng thỉnh: Thượng, Trung, Hạ phân tam giới: thiên tào, địa phủ, nhân gian chư liệt vị Thánh Hiền.

Duy nguyện: bất vi bổn thệ, lân mẫn hửu tình, thử (nhựt, dạ, vãng) kim thời,quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức, đăng lâm bảo tòa.

Ðồng tụng: 

Ðăng bảo tọa Bồ tát Ma Ha Tát (3lần).

Tán:

Dĩ thử chơn ngôn thân triệu thỉnh,

Cô hồn bất muội diệu văn tri.

Trượng thừa Tam Bảo lực gia trì,

Thử (nhựt, dạ. . .) kim thời lai phú hội.

Cô hốn văn triệu, văn triệu, thỉnh lai lâm (trùng vỉ)

Ðồng hòa: 

Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Chủ sám thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh: Kim ô tợ tiển, ngọc thố như thoan, tưởng cốt nhục dĩ phân ly, đỗ âm dung nhi hà tại. Sơ nhiệt danh hương, sơ thân triệu thỉnh. Phụng vị: . . .nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện: Thừa tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

Ðồng hòa:

Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (2 lần)

Tả chức thỉnh:

Nhất tâm triệu thỉnh: Viễn quán sơn hữu sắc, cận thính thủy vô thanh; xuân khứ hoa hoàn ngự, nhơn lai điểu bất kinh. Tái nhiệt danh hương, tái thân triệu thỉnh. Phụng vị: . . .nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện: Thừa tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

Ðồng hòa:

Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (2 lần)

Hữu chức thỉnh: Nhất tâm triệu thỉnh: Phù sanh như mộng, huyễn chất phỉ kiên; bất bằng ngã Phật chi từ, cát toại siêu thăng chi lộ. Tam nhiệt danh hương, tam thân triệu thỉnh. Phụng vị: . . .nhất vị chánh hồn.

Duy nguyện: Thừa tam bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử dạ kim thời lai lâm pháp hội.

Ðồng hòa:

Lai thọ vô giá cam lồ pháp vị. (2 lần)

Chúng hòa:

Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Chủ lễ thỉnh:

Nhứt tâm triệu thỉnh: Pháp giới lục đạo, Tam thập lục bộ, thập nhị loại cô hốn, hà sa nam nữ.

Ða sanh phụ mẫu, tự tha tiên vong,gia thân quyến thuộc, viễn cập tha phương, cận ư thử xứ, nội gia viên trạch, ngoại gia viên cư. mê linh khô cốt, thảo mộc tà tinh, ly mị vọng lượng, trệ phách cô hồn, oan hồn uổng tử, nam nữ thương vong nhi chi đẳng loại.

 Duy nguyện: Thừa Tam Bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử (nhựt, dạ. . .) kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lồ pháp vị.

Chúng hòa:

Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Duy na:

Nhứt tâm triệu thỉnh: Pháp giới chi nội, cửu châu dã ngoại, thập nhị loại trung. Tướng soái du hồn trận vong, binh tốt, khách thương cái giả, hình lục tù nhơn, thị, tỉnh, giang hồ, lộ đồ tán mạng, quân dân sĩ tốt, phủ huyện đồn dinh, hoặc bị đao thương, hoặc tao cơ tuế, hoặc xà thương nhi thất mạng, hoặc hổ giảo dĩ táng thân, thương vong hoạnh tử chi lưu, cơ khát cô hồn chi chúng. Duy nguyện : Thừa Tam Bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử (nhựt, dạ. . .) kim thời lai lâm pháp hội, thọ thử vô giá cam lồ pháp vị.

Chúng hòa : 

Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Duyệt chúng :

Nhứt tâm triệu thỉnh: Pháp giới chi nội, cửu u dã ngoại, thập nhị loại cô hồn. Thượng chí công hầu tể tướng, chiến tốt tử trường, hạ cập sĩ nông công thương, ngư tiều canh mục, chỉ nhơn trục vọng đọa lạc biên hương, bất ngộ chơn thường, trầm luân khổ thú, phiêu trầm thất lạc, hoặc bị thiên lôi chấn kích, hoặc bị vương pháp gia hình, trúng độc trúng dược, tự vẩn tự aỉ, phá thai đoạn noãn, sản nạn vong thân, ôn hoàng yểu thệ, chư bất thiện nghiệp cô hồn đẳng chúng.

Duy nguyện : Thừa Tam Bảo lực, trượng bí mật ngôn, thử (nhựt, dạ. . . ) kim thời, lai lâm pháp hội, thọ thử vô già cam lồ pháp vị.

Chúng hòa :

Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh.

Chủ lễ thỉnh tông quát lại: 

Nhứt tâm triệu thỉnh : Phục vị pháp giới lục đạo, tam thập lục bộ, thập nhị loại cô hồn, thế giới chiến tranh, Hoa kỳ chiến tranh, Việt Nam chiến tranh, tùng tiền chí hậu, biến cố Ất dậu, Mậu thân, Ất mão, cuồng phong lạo thủy, chiến sĩ trận vong, nhân dân nạn vong, vượt biên tử nạn, nội ngoại gia viên, chư nam nữ vô tự âm linh cô hồn liệt vị. Văn kim sơ, tái, tam triệu thỉnh, thỉnh đáo đàn diên, thính pháp văn kinh, thọ tài hưởng thực, khuông phò trai chủ dĩ bình an, bảo hộ sanh nhơn nhi khương thái.

Ðồng tụng: 

Tam thỉnh Cô hồn dĩ lai lâm,

Thọ thử hương hoa phổ cúng dường.

Y diên thỉnh tọa thính kinh văn.

Diễn kinh văn Bồ tát Ma Ha Tát (3 lần).

Chủ lễ xướng :

Ðiểm trà

Ðồng tụng: 

 Hương cúng dường phúc úc diệu nan lương,

Duy nguyện cô hồn ai nạp thọ.

Kỳ cầu trai chủ dĩ bình an,

Thượng nguyện tại án tiền.

Chủ lễ xướng:

Ðiểm trà – Lễ nhị bái – Bình thân – quỳ

Ðồng tụng:

Diễn linh văn Bồ Tát Ma Ha Tát (3lần)

Chủ lễ xướng tuyên điệp (nếu có) :

Sở hửu điệp tiến Âm linh cô hồn án tiền tuyên độc:

“Khải kiến pháp diên, vị điệp ngưỡng sự.

 Tư cứ Việt nam quốc, . . .Gia quyến hiện trú tại: . . .kiến đàn phụng Phật, tu hương hiến cúng phúng kinh: . . .(hoàn kinh, an vị, đại tường) . . .sự dĩ hoàn long, đặt tiến thí thực cô hồn nhất diên vị cầu âm siêu dương thái sự.

Kim tín trai chủ . . .hiệp toàn gia nam nữ đại tiểu chúng đẳng.

Duy nhật hương hoa, tải thiết phẩm vật cụ trần; ngưỡng vọng Phật ân phủ thùy phóng quang tiếp độ.

Thống niệm:

Pháp giới lục đạo, tam thập lục bộ hà sa nam nữ âm linh cô hồn, tự tha tiên vong gia thân quyến thuộc, cập bổn xứ, viễn cận vô tự âm linh, cô mộ hoang mộ liệt vị.

Phổ triệu thế giới chiến tranh, Việt nam chiến tranh, hoa kỳ chiến tranh, mậu thân, nhâm ngọ biến cố, chí sĩ liệt sĩ vong xứ, vượt biên tử nạn, chiến sĩ trận vong, nhân dân nạn vong, oan hồn uổng tử, nam nữ thương vong, vô tự âm linh không hành thủy lục liệt vị.

Ngôn niệm:

Chỉ nhơn trục vọng, đọa lạc biên hương, bật ngộ chơn thường trầm luân khổ thú.

Kim triêu hạnh ngộ, cam lồ môn khai; thừa tam bảo lực, triệu đáo đàn tiền, thính diệu pháp âm, thọ cam lồ vị.

Tỷ ngộ viên minh trạm tịch, chơn như diệu lý chi cơ quan; Linh tri thanh tịnh hư không, đại giác chánh tôn chi bỉ ngạn.

Bất sanh, bất diệt, vô khứ vô lai,

Trường y Bát Nhã chi hương,

Cọng chứng Bồ Ðề chi quả.

Khuông phò trai tín chủ dĩ bình an,

Bảo hộ sanh nhơn (bổn tự, toàn gia …) nhi khương thái.

Tu chí điệp giả, hữu điệp ngưỡng:

Cung vọng:

Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát,chứng minh thị hạ.

Hà sa nam nữ vô tự âm linh cô hồn liệt vị minh trung thâu chấp.

Tuế thứ . . .niên . . .nguyệt . . .nhật . . .thời, thỉnh điệp.

Tán trạo : 

Tu thiết trai diên,

A nan nhơn duyên khởi.

Cứu khổ Quan Âm,

Thị hiện Tiêu Diện Quỷ.

Niệm Phật tuyên dương,

Bí mật công đức lực.

Bạt tế cô hồn,

Lai thọ cam lồ vị.

A Di Dà Phật,

Túc hửu vô biên thệ.

Quan kiến mê đồ,

Khổ hải thường phiêu nịch.

Thùy thủ ân cần,

Ðặt giá từ hàng tế.

Phổ tải chúng sanh,

Ðồng phú liên trì hội.

Nam mô liên trì hải hội Phật Bồ Tát (3lần).

NHẬP TIỂU MÔNG SƠN

* Nam mô Diện Nhiên vương Bồ Tát ( 3 lần).

Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành,

Thiết thành lý diệm nhiệt Cô hồn.

Cô hồn nhược yếu sanh Tịnh độ,

Thính tụng Hoa nghiêm bán kệ kinh:

Nhược nhơn dục liễu tri,

Tam Thế nhất thiết Phật.

Ưng quán pháp giới tánh,

Nhất thiết duy tâm tạo.

*Phá địa ngục chơn ngôn:

 Án dà ra đế da ta bà ha. ( 3 lần )

 Phổ triệu thỉnh chơn ngôn:

Nam mô bộ bộ đế rị,già rị đa rị đát đa nga đa da.(3 lần)

 Giải oan kết chơn ngôn:

Án tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần)

* Nam mô Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

Nam mô thường trú thập phương Phật.

Nam mô thường trú thập phương pháp.

Nam mô thường trú thập phương Tăng.

Nam mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Ðại bi Quan Thế Âm Bồ Tát.

 Nam mô Minh Dương cứu khổ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.

Nam mô khởi giáo A Nan Ðà Tôn giả.

* Quy y Phật, quy y Pháp, Quy y Tăng,

Quy y Phật Lưỡng Túc Tôn,

Quy y Pháp Ly Dục Tôn,

Quy y Tăng Chúng Trung Tôn.

Quy y Phật cảnh, quy y Pháp cảnh, quy y Tăng cảnh.

* Phật tử sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thủy tham sân si,

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

Nhất thiết Phật tử giai sám hối.

Hửu tình sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thủy tham sân si.

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

Nhất thiết Hửu tình giai sám hối.

Cô hồn sở tạo chư ác nghiệp,

Giai do vô thủy tham sân si.

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,

Nhất thiết Cô hồn giai sám hối.

* Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ,

Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn.

Tự tánh pháp môn thệ nguyện học,

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

Diệt định nghiệp chơn ngôn:

Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. (3 lần)

 Diệt nghiệp chướng chơn ngôn:

Án a lổ lặc kế ta bà ha.(3 lần).

khai yết hầu chơn ngôn:

 Án bộ bộ đế rị, dà đa rị, đát đa nga đa da. (3 lần)

 Tam muội da giới chơn ngôn:

 Án tam muội da tát đỏa phạm.(3 lần)

Biến thực chơn ngôn:

 Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ lô chỉ đế.

Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.(7 đến 21lần)

 Biến thủy chơn ngôn:

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha.

Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha(7 lần)

 Nhất tự thủy luân chơn ngôn:

 Án, noan noan noan noan noan.(3 lần)

 Nhũ hải chơn ngôn:

 Nam mô tam mãn đa một đà nẩm án noan.(3 lần)

 * Niệm danh hiệu Phật:

Nam mô Ða Bảo Như Lai.

Nam mô Bảo Thắng Như Lai.

Nam mô Diệu sắc thân như Lai.

Nam mô Quảng Bác thân Như Lai.

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai.

Nam mô Cam lộ Vương Như Lai.

Nam mô A Di Ðà Như Lai.

* Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

Phổ thí hà sa chúng Phật tử.

Nguyện giai bảo mãn xả xan tham,

Tốc thoát u minh sanh tịnh độ.

Quy y Tam Bảo phát bồ đề,

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo.

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết Phật tử đồng pháp thực.

Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

Phổ thí hà sa chúng hửu tình.

Nguyện giai bảo mãn xả xan tham,

Tốc thoát u minh sanh tịnh độ.

Quy y Tam Bảo phát bồ đề.

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo.

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết hửu tình đồng pháp thực.

Thần chú gia trì cam lộ thủy,

Phổ thí hà sa chúng cô hồn.

Nguyện giai bảo mãn xả xan tham,

Tốc thoát u minh sanh tịnh độ.

Quy y Tam Bảo phát bồ đề,

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo.

Công đức vô biên tận vị lai,

Nhất thiết cô hồn đồng pháp thực.

Nhữ đẳng Phật tử chúng,

Ngã kim thí nhữ cúng.

Thử thực biến thập phương,

Nhất thiết Phật tử cọng.

* Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết.

Ngã đẳng dử Phật tử,

Giai cọng thành Phật đạo.

Nhữ đẳng hửu tình chúng,

Ngã kim thí nhữ cúng .

Thử thực biến thập phương,

Nhất thiết hửu tình cọng.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết.

Ngã đẳng dử hửu tình,

Giai cọng thành Phật đạo.

Nhữ đẳng cô hồn chúng,

Ngã kim thí nhữ cúng.

Thử thực biến thập phương,

Nhất thiết cô hồn cọng.

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết.

Ngã đẳng dử cô hồn,

Giai cọng thành Phật đạo.

Thí vô giá thực chơn ngôn:

Án, mục lực lăng ta bà ha.(3 lần)

Phổ cúng dường chơn ngôn:

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng.(3 lần)

Tán:

Thần chú gia trì tịnh pháp thực,

Phổ thí hà sa chúng cô hồn.

Nguyên giai bảo mãn xả xan tham,

Tốc thoát u minh sanh tịnh độ.

Nam mô phổ cúng dường Bồ tát. (3 lần)

Niệm Phật

A Di Ðà Phật thân kim sắc,

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân.

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di,

Cám mục trừng thanh tứ đại hải.

Quang trung hóa Phật vô số ức,

Hoá Bồ Tát chúng diệc vô biên.

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh,

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẩn đạo sư A Di Ðà Phật.

Nam mô A Di Dà Phật.(108 lần)

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.(3 lần)

Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát.(3 lần)

Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.(3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải chúng Bồ Tát.(3 lần)

Xướng:

 Thượng lai, hiến cúng thí thực âm linh cô hồn nhứt diên, nguyện cầu âm siêu dương thái sự dĩ hoàn long, kỉnh phụng điệp văn ( 1) trượng bằng hỏa hóa.

Tụng: BÁT NHÃ TÂM KINH – CHÚ VÃNG SANH

Phổ hồi hướng chơn ngôn:

 Án, tát mọ lai, tát mọ lai, di mọ nẳng tát kháp ra, ma ha thính kháp ra hồng.(3 lần)

Nguyện trú cát tường, dạ cát tường,

Trú dạ lục thời hàng cát tường.

Nhất thiết thời trung cát tường giả,

Nguyện chư Thượng Sư ai nhiếp thọ.

Nguyện chưTam Bảo ai nhiếp thọ.

Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

Tứ sanh đăng ư bảo địa,

Tam hửu thác hóa liên trì.

Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền,

Vạn loại hửu tình đăng thập địa.

Nam mô siêu thập địa Bồ Tát Ma Ha Tát.

(3 lần)

Phát diêm mễ (gạo muối)

Thán:

Thử quốc độ, tha quốc độ, vô lượng chư quốc độ, nhứt thiết hửu tình cọng chứng chơn thường.

Thử thế giới, tha thế giới, vô lượng chư thế giới, vô tận hàm thức, tề thành Phật đạo.

Thế xuất thế gian. -Tuỳ nguyện sở thành.

(phát gạo muối)

Thế xuất thế gian. -Tuỳ nguyện sở thành. “

Thế xuất thế gian. -Tuỳ nguyện sở thành. “

Xướng:

 Phục vị – Lễ tạ tứ bái.

Tụng hồi hướng: 

Nguyện dĩ thử công đức,

Phổ cập ư nhất thiết.

Ngã đẳng dử chúng sanh,

Giai cọng thành phật đạo.

Xướng: Thượng lai, hiến cúng thí thực âm linh cô hồn nhứt diên, sự tất vô hạn lương nhơn, khể thủ hòa nam: Tam Tôn Thánh Chúng. Cung chúc trai chủ toàn gia nam nữ cung tâm

GIAI THỌ PHƯỚC

(Lễ tất)

Ghi chú: Thỉnh có nghĩa là mời, vậy vật cúng nhiều, đầy đủ và có thời giờ chúng ta nên thỉnh đủ 9 diên như trên, tụng thêm Dương chi…, Chú Ðại Bi, Sám Thập Phương. Nếu trung bình thì thỉnh 3 diên đầu (Thánh), 3 diên cuổi (cô hồn). Nểu đơn giản thỉnh 2 diên (một Thánh, một Cô hồn). Cũng có thể thỉnh mật niệm, rồi tụng Tiểu Mông Sơn cũng được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Font Điền Thể – Font Triện – Thiết kế ấn triện
Nghi lễ

Font chữ Điền thể là lối chữ mô phỏng theo chữ viết viết Trung Hoa các chữ cái nằm trong một ô vuông hoặc chữ nhật, có cách sắp xếp từ trái qua phải, trên xuống dưới. Chữ Điền thể tiếng Việt được sắp xếp logic, hợp lý giúp dễ đọc, dễ nhận dạng. Nhận thiết kế ấn triện theo...

Hướng dẫn cài bộ gõ Hán Nôm
Nghi lễ

Bộ gõ Hán nôm giúp cải thiện tốc độ gõ chữ Hán – Nôm dành cho quý thầy dành cho việc soạn sớ cũng như trong việc nghiên cứu dịch thuật tài liệu hán cổ. Xin quý thầy liên hệ zalo bên dưới để được cài đặt cho cả hai hệ điều hành Windows và...

Nghi khai chung bản an cư kiết hạ
Nghi lễ

1. An cư khai chung bản nghi Thiết dĩ: Kim chung vận hưởng ư không kiếp chi tiền Ngọc bản thanh truyền ư Oai âm na bạn. Ngô kim yết thị đường tiền, dụng biểu định tuệ viên dung quỹ tắc. Tư đương tam nguyệt an cư, cửu tuần ngự chỉ, truyền đăng tục diệm,...

Nghi thức thỉnh Tam Bảo
Nghi lễ

1. Thỉnh Tam Bảo 1 Giới hương định hương dữ huệ hương Giải thoát giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương vô thượng tôn. Nam mô Hương cúng dường bồ tát. Ư kim……..niên……..nguyệt……..nhật Tấu vị Việt Nam quốc, tỉnh……..thành phố………..phường…………..gia cư (gia đường) phụng Phật tu...

Tiết Thanh minh vào khi nào? Cách cúng Tết Thanh minh chuẩn, đầy đủ
Nghi lễ

Tết Thanh minh là một sự kiện tâm linh quan trọng của người Việt. Trong ngày này, người dân thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Mâm cỗ cúng Tết Thanh minh theo phong tục địa phương. Vậy lễ Tết Thanh minh 2024 là ngày nào? Nguồn...

Văn tác bạch lễ nghi Phật Giáo
Nghi lễ

TÁC BẠCH CẦU THỌ ĐẠI GIỚI Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn… truyền giới sư, chúng con Pháp danh là… thật đầy đủ phước duyên, sớm xuất gia học đạo từ lâu có lòng phát tín ngưỡng giới Pháp, hôm nay đầy đủ nhơn duyên được Chư Tôn...

Sớ cầu siêu cúng tuần (Vạn Đức Từ Tôn)
Nghi lễ, Sớ điệp

Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn) 1. Nguyên văn: 伏以 萬德慈尊、拯濟幽冥之路、齋旬甫至、慶祈薦拔之章。拜疏爲越南國.省⋯.縣[郡]..社.•村、家居奉佛修香諷經…之齋旬、報答深恩、祈超度事。今弟子.等、惟日仰干大覺世尊俯垂接度。痛念奉為…之香靈。 元命生於…年…月…日、享陽(壽).、大限于..年..月…..日…牌命終。仗 佛恩而直向西行、依妙法而高登樂國。茲臨…之齋旬、正值坤府第…殿…冥王案前呈過。由是虔仗六和之淨侶、諷誦 大乘法寶經文…、加持徃生淨土神呪、頂禮三身寶相、萬德金容、集此勝因、祈生安養。今則謹具疏章、和南拜白。 南無西方教主接引導師阿彌陀佛蓮座作大證明。恭奉、觀音接引、勢至提攜、地藏慈尊、接出幽途之苦、冥陽列聖、同垂愍念之心。伏願、慈悲無量、濟度無邊、接香靈西竺逍遙、扶陽眷南山壽考。仰賴佛恩證明、謹疏。 佛曆…歲次…年.月…日時、弟子眾等和南上疏 (疏)秦白佛金章 弟子眾等和南上疏 2. Phiên âm: Phục dĩ Vạn đức từ tôn, chẩn tế U Minh chi lộ; trai tuần phủ chí, kiền kỳ tiến bạt chi chương. Bải sở vị: Việt Nam quốc… Tỉnh … Huyện...

Sơ Cầu An (Phật Nãi Tam Giới Y Vương)
Nghi lễ, Sớ điệp

1. Nguyên văn: 佛乃三界醫王、能除眾生病苦、聖是四方良藥、服之心体安祥、清淨法身、壽躋大覺。拜疏為越南國..省、.縣(郡)、…社、•.村、家居奉佛修香諷經祈禱解病保命求安事。今弟子……等、惟日仰干 金相光中、俯垂炤鑒。言念、三業六根、累世造諸罪障。四生六道、延年冤對仇讐。或被邪魔親屬、或著鬼魅惡神。苦惱不安、身臨疾病、全憑 佛聖證明、慈悲護佑。五臟調和、四肢壯健。茲者本月吉日、敬設菲儀、宣行法事。諷誦大乘法寶尊經…加持消災諸品神呪、頂禮三身寶相、萬德金容、集此良因、祈增福壽。今則謹具疏文、和南拜白。 南無十方常住三寶作大證明。 南無東方教主滿月慈容藥師琉璃光王佛證明。 南無上中下分三界天曹地府人間列位諸聖賢。筵奉、諸尊菩薩、護法龍神、伽藍眞宰、諸位善神、同垂焰鑒、共降吉祥。伏願、三寶證明、放慈光而擁護、萬靈洞鑒、現神力以扶 南無大慈悲救苦難靈感應觀世音菩薩。 持、疾病早痊、身躬寧靜。仰賴 佛曆.⋯歲次.年.⋯.月..日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛金章 弟子眾等和南上疏佛聖證明。謹疏 2. Phiên âm: Phục dĩ Phật nãi Tam Giới Y Vương, năng trừ chúng sanh bệnh khổ, Thánh thị tứ phương lương dược, phục chi tâm thể an tường; thanh tịnh Pháp Thân, thọ tê Đại Giác. Bái sớ vị: Việt...

Cách cúng rằm tháng bảy
Nghi lễ

Cúng rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có 4 lễ: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, và cúng thí thực cô hồn. Trước tiên, đó là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích kể đức Mục Kiền Liên xả thân...

Nghi thức giải oan bạt độ
Nghi lễ

Niêm nhang, bạch phật (Thỉnh chủ sám an toạ, kinh sư ra đàn tràng thỉnh linh) Tựu vị, lễ tứ bái, bình thân quỳ Tán: Nguyện độ hương linh quy bổn quốc Cửu liên đài bạn vãng Tây Phương. Hoặc: Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp Huỳnh tiền điện trượng lễ như lai. Tiến...

Nghi đề vị
Nghi lễ

Niêm hương: đảnh lễ tam bảo. Cử tán: Địa tạng thập phương khởi ai lân Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên Hương linh tu trượng như lai giáo Nguyện bằng phật lực vãng tây phương. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh. Chủ sám: Từ nhân,...

Nghi khai kinh – Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ
Nghi lễ

Niêm nhang bạch phật. Cử tán: Dương chi tịnh thuỷ Biến sái tam thiên Tánh không bát đức lợi nhơn thiên Pháp giới quảng tăng diên Diệt tội tiêu khiên Hoả diệm hoá hồng liên Nam mô Thanh Lương Địa bồ tát ma ha tát. (3lần) Tiếp tán: Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài,...

Nghi hưng tác thượng phan
Nghi lễ

– Phủ phục Hưng, bình thân. Nghinh thần, cúc cung bái: Hưng – bái Hưng – bái Hưng – bình thân Sơ hiến lễ – quỳ, chước tửu. – Phủ phục. Hưng – bình thân – quỳ Triển cáo văn Giai quỳ. Đọc chúc – cáo. Duy Tuế thứ ………. niên ……….. nguyệt ………. nhật...

Nghi nghinh phan sơn thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát ( 3 lần ) – Sơ hiến trà, lễ...

Nghi thức thượng phan thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi thức cúng thượng phan sơn
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...