Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ

Cử tán:

Khể thủ quy y Tô Tất Đế
Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.
Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần )

Hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh.

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh: Thần thông quảng đại nhiếp diêm phù ư khoảnh khắc chi gian, oai linh mạc trắc gián trần hoàng ư sát na chi tế, hữu cầu tất ứng, vô nguyện bất tùng.

Ư kim … niên… nguyệt… nhật, tấu vị Việt Nam quốc … tỉnh… thành phố… tựu vu tam kì đạo lộ tịnh xứ vọng Phật, tu hương phúng kinh… phát nguyện truy tiến tiên linh, báo đáp thâm ân, sám hối bạt độ, giải oan đoạn nghiệp, tuyết thích tiền khiên, chửng tế âm linh cô hồn, nguyện cầu âm siêu dương thái bảo an hậu duệ sự.

Kim trai chủ……. đồng gia quyến nam nữ chúng đẳng: Duy nhật hương hoa tải thiết lễ phẩm cụ trần, nhất tâm phụng thỉnh:

Tam giới triệu hồn sứ giả.
Âm phủ ngũ đạo đại tướng quân.
Lục viên sứ giả, tam bộ truy hồn sứ giả. Tam kỳ đạo lộ thần quan.
Bổn xứ thổ địa tôn thần.

Phổ cập thị tùng bộ hạ nhất thiết oai linh, phụng thỉnh quang giáng đạo tràng chứng minh công đức, nguyện thuỳ phóng quang tiếp triệu. Phụng vị chánh độ… chi thanh hồn. Thượng cung thỉnh hạ đệ dẫn tộc (Phái hoặc chi, gia), lịch thế quá cố nam nữ hương linh hoặc hữu sở can nghiệp loại đẳng thân linh hồn liệt vị thâu thủ tam hồn, cửu phách lai nhập hoa phan, minh chương báo ứng, nhiên hậu thỉnh phó trai đàn, thính pháp văn kinh, tuỳ duyên siêu độ. Văn kim phụng, triệu thỉnh phục vọng quang lâm.

An Bảo Toạ Bồ Tát ma ha tát. ( 3 lần).
– Sơ hiến lễ, lễ nhị bái, bình thân quỳ.

Hương cúng dường, phúc úc diệu nan lường, duy nguyện thánh từ ai nạp thọ, kỳ cầu vong giả vãng tây phương, thường nguyện tại án tiền.

– Á hiến lễ, lễ nhị bái, bình thân quỳ.
Diễn Linh Văn bồ tát ma ha tát ( 3 lần).
Sở hữu điệp văn tại án tiền tuyên đọc.
Tư Độ Đạo Tràng vị điệp ngưỡng sự.
Tư cứ: Việt Nam quốc…. gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh…. THIẾT NIỆM:

Vong linh đẳng đốn phao dương giới, thúc phú Âm Ty, tội Phúc hà bằng, thăng trầm vị hiểu, truy niệm vong linh, đặc thân tiến bạt, quyên thủ bản nguyệt thị nhật. Kiền trượng thiền lưu tựu vu tịnh xứ, khải kiến minh dương, kỳ cầu lưỡng lợi. Bản đàn Tỳ Kheo đắc lai từ, kính thiết khoa nghi, phụng hành pháp sự.

Tấu văn: Phật quốc mạo đạt, linh quan tra vấn, khể tầm vong nhân, vi thử hợp hành, cụ điệp nhất đạo thương đạt.

Thiên Phủ Tứ Thiên Sứ Giả Tôn Thần. Địa Phủ Chưởng Vong Nhân Sứ Giả Tôn Thần. Thuỷ Phủ Chưởng Vong Nhân Sứ Giả Tôn Thần. Nhạc Phủ Thành Hoàng Tôn Thần. Đương Cảnh Thổ Đại Chánh Thần. Truy hồn sứ giả liệt vị thần quan án hạ phục khất. Đại triển thần thông, hộ trì công đức, biến lịch nhân thiên đạo thượng, phổng thông Địa Phủ giới trung, tam thập lục bộ vô lượng vô biên thất thập nhị ty, sơn xuyên hà hải, thành hoàng xã lịnh, độ khẩu giang tân, phàm chư hà xứ, cẩu chấp vong nhân, khâm phụng Phật ân, tinh giai phóng thích, họ chí đàn tiền, tuỳ quang kiến Phật, thỉnh pháp văn kinh, siêu thăng tịnh cảnh.

Như ngộ quan tân khứ xứ, vô đắc cẩu lưu trở ngại, tuân y Phật chỉ… phong hoả phụng hành. Chuẩn.

Tuế thứ…… niên…… nguyệt…. nhật thời. Ngưỡng điệp.

– Cung hiến lễ, lễ nhị bái, phân lập. Y thần thượng phan:

Cúng dường: Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. ( 3 lần )

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga ra da, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô rô, ta bà ha. ( 3 lần)

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. ( 3 lần )

Tán:
Vũ lộng khổng tước triệu châu trà
Thanh thủy hương tuyền hổ phách ba.
Phân khí ngọc bôi hương phúc úc,
Cúng dường Hiền Thánh (hỷ thiện đa)Thiện Phổ Đa. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát. ( 3 lần)

– Điểm trà:
Giáng Cát Tường bồ tát ma ha tát ( 3 lần)
Thượng lai cẩn phụng điệp văn, kim ngân tiền chỉ trượng bằng thiêu hoá. Chí tâm quy mạng lễ :
Nam bắc đông tây trung ngũ đẩu,
Châu thiện thất thập nhị cung thần,
Nhị thập bát tú liệt phương ngung,
Cửu diệu thất tinh chư thánh chúng,
Ðại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ,
Phật quang chủ chiếu, bổn mạng nguyên thần,
Ðại hạn, tiểu hạn tinh quân,
Ðại vận, tiểu vận nguyên thần,
La kế nguyệt bột, bàng lâm chủ chiếu,
Kim mộc thủy hỏa thổ tinh quân,
Nguyện tiêu tai chướng,
Nguyện giáng cát tường,
Tiêu tai xí thạnh Quang vương Phật. ( 3 lần )

Phục vị: lễ tứ bái. Nguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sanh Giai cộng thành phật đạo.

– Lễ thành…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Tiết Thanh minh vào khi nào? Cách cúng Tết Thanh minh chuẩn, đầy đủ
Nghi lễ

Tết Thanh minh là một sự kiện tâm linh quan trọng của người Việt. Trong ngày này, người dân thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Mâm cỗ cúng Tết Thanh minh theo phong tục địa phương. Vậy lễ Tết Thanh minh 2024 là ngày nào? Nguồn...

Văn tác bạch lễ nghi Phật Giáo
Nghi lễ

TÁC BẠCH CẦU THỌ ĐẠI GIỚI Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn… truyền giới sư, chúng con Pháp danh là… thật đầy đủ phước duyên, sớm xuất gia học đạo từ lâu có lòng phát tín ngưỡng giới Pháp, hôm nay đầy đủ nhơn duyên được Chư Tôn...

Sớ cầu siêu cúng tuần (Vạn Đức Từ Tôn)
Nghi lễ, Sớ điệp

Sớ Cầu Siêu Cúng Tuần (Vạn Đức Từ Tôn) 1. Nguyên văn: 伏以 萬德慈尊、拯濟幽冥之路、齋旬甫至、慶祈薦拔之章。拜疏爲越南國.省⋯.縣[郡]..社.•村、家居奉佛修香諷經…之齋旬、報答深恩、祈超度事。今弟子.等、惟日仰干大覺世尊俯垂接度。痛念奉為…之香靈。 元命生於…年…月…日、享陽(壽).、大限于..年..月…..日…牌命終。仗 佛恩而直向西行、依妙法而高登樂國。茲臨…之齋旬、正值坤府第…殿…冥王案前呈過。由是虔仗六和之淨侶、諷誦 大乘法寶經文…、加持徃生淨土神呪、頂禮三身寶相、萬德金容、集此勝因、祈生安養。今則謹具疏章、和南拜白。 南無西方教主接引導師阿彌陀佛蓮座作大證明。恭奉、觀音接引、勢至提攜、地藏慈尊、接出幽途之苦、冥陽列聖、同垂愍念之心。伏願、慈悲無量、濟度無邊、接香靈西竺逍遙、扶陽眷南山壽考。仰賴佛恩證明、謹疏。 佛曆…歲次…年.月…日時、弟子眾等和南上疏 (疏)秦白佛金章 弟子眾等和南上疏 2. Phiên âm: Phục dĩ Vạn đức từ tôn, chẩn tế U Minh chi lộ; trai tuần phủ chí, kiền kỳ tiến bạt chi chương. Bải sở vị: Việt Nam quốc… Tỉnh … Huyện...

Sơ Cầu An (Phật Nãi Tam Giới Y Vương)
Nghi lễ, Sớ điệp

1. Nguyên văn: 佛乃三界醫王、能除眾生病苦、聖是四方良藥、服之心体安祥、清淨法身、壽躋大覺。拜疏為越南國..省、.縣(郡)、…社、•.村、家居奉佛修香諷經祈禱解病保命求安事。今弟子……等、惟日仰干 金相光中、俯垂炤鑒。言念、三業六根、累世造諸罪障。四生六道、延年冤對仇讐。或被邪魔親屬、或著鬼魅惡神。苦惱不安、身臨疾病、全憑 佛聖證明、慈悲護佑。五臟調和、四肢壯健。茲者本月吉日、敬設菲儀、宣行法事。諷誦大乘法寶尊經…加持消災諸品神呪、頂禮三身寶相、萬德金容、集此良因、祈增福壽。今則謹具疏文、和南拜白。 南無十方常住三寶作大證明。 南無東方教主滿月慈容藥師琉璃光王佛證明。 南無上中下分三界天曹地府人間列位諸聖賢。筵奉、諸尊菩薩、護法龍神、伽藍眞宰、諸位善神、同垂焰鑒、共降吉祥。伏願、三寶證明、放慈光而擁護、萬靈洞鑒、現神力以扶 南無大慈悲救苦難靈感應觀世音菩薩。 持、疾病早痊、身躬寧靜。仰賴 佛曆.⋯歲次.年.⋯.月..日時、弟子眾等和南上疏 (疏)奉白佛金章 弟子眾等和南上疏佛聖證明。謹疏 2. Phiên âm: Phục dĩ Phật nãi Tam Giới Y Vương, năng trừ chúng sanh bệnh khổ, Thánh thị tứ phương lương dược, phục chi tâm thể an tường; thanh tịnh Pháp Thân, thọ tê Đại Giác. Bái sớ vị: Việt...

Cách cúng rằm tháng bảy
Nghi lễ

Cúng rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có 4 lễ: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, và cúng thí thực cô hồn. Trước tiên, đó là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích kể đức Mục Kiền Liên xả thân...

Nghi thức giải oan bạt độ
Nghi lễ

Niêm nhang, bạch phật (Thỉnh chủ sám an toạ, kinh sư ra đàn tràng thỉnh linh) Tựu vị, lễ tứ bái, bình thân quỳ Tán: Nguyện độ hương linh quy bổn quốc Cửu liên đài bạn vãng Tây Phương. Hoặc: Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp Huỳnh tiền điện trượng lễ như lai. Tiến...

Nghi đề vị
Nghi lễ

Niêm hương: đảnh lễ tam bảo. Cử tán: Địa tạng thập phương khởi ai lân Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên Hương linh tu trượng như lai giáo Nguyện bằng phật lực vãng tây phương. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh. Chủ sám: Từ nhân,...

Nghi khai kinh – Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ
Nghi lễ

Niêm nhang bạch phật. Cử tán: Dương chi tịnh thuỷ Biến sái tam thiên Tánh không bát đức lợi nhơn thiên Pháp giới quảng tăng diên Diệt tội tiêu khiên Hoả diệm hoá hồng liên Nam mô Thanh Lương Địa bồ tát ma ha tát. (3lần) Tiếp tán: Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài,...

Nghi hưng tác thượng phan
Nghi lễ

– Phủ phục Hưng, bình thân. Nghinh thần, cúc cung bái: Hưng – bái Hưng – bái Hưng – bình thân Sơ hiến lễ – quỳ, chước tửu. – Phủ phục. Hưng – bình thân – quỳ Triển cáo văn Giai quỳ. Đọc chúc – cáo. Duy Tuế thứ ………. niên ……….. nguyệt ………. nhật...

Nghi nghinh phan sơn thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát ( 3 lần ) – Sơ hiến trà, lễ...

Nghi thức thượng phan thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi cúng cô hồn (Thí thực)
Nghi lễ

Nghi cúng cháo này đươc áp dụng trong những trường hợp sau khi tụng kinh cầu an hay cầu siêu đã hoàn mãn. Lễ này được đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, tín chủ lạy hướng ra cửa, cách thức cúng lạy đều như nghi cúng linh. NGHI THÍ THỰC 1...

Nghi an linh (An sàng phản khốc)
Nghi lễ

Lễ này sau khi hạ huyệt xong, thỉnh linh về nhà tôn trí chỗ thờ, sắp đặt trai phạn lễ phẩm để cúng lễ an linh. Gia quyến mặc tang phục tề tựu trước linh án bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tựu vị Tả chức: Lễ tứ bái. Hữu chức: Bình...

Lễ khiển điện (Trước giờ di quan)
Nghi lễ

Khiển điện là lễ cúng linh trước khi thiên cửu tống táng, gồm có lễ phẩm trai phạn đủ, tang gia tề tựu trước linh cữu, chư Tăng bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tự lập Tả chức: Lễ nhị bái. Hữu chức: Bình thân quỳ. Chủ lễ cử tán: Nhất khứ...

Lễ triệu tổ (Cáo từ đường)
Nghi lễ

Lễ này chỉ áp dụng tùy địa phương, chỗ nào đám để 3 ngày, hoặc một tuần, ví dụ ngày mai an táng thì hôm nay hành lễ. Nếu đám để chung nhà thờ ông bà thì tiện, hoặc nhà thờ họ ở nơi xa mà có thể đến được, nên áp dụng nghi này...

Nghi thành phục (Phát tang)
Nghi lễ

Lễ này, nếu đúng ra thì từ khi chết cho đến ngày thứ tư  mới thọ phục, nhưng bây giờ có thể châm chế, nghĩa là sau khi liệm và phục hồn xong, gia quyến sắm đồ tang phục đầy đủ và định ngày giờ thuận tiện, tất cả tề tựu trước linh sàn để...