Niêm nhang bạch phật.

Cử tán:
Dương chi tịnh thuỷ
Biến sái tam thiên
Tánh không bát đức lợi nhơn thiên
Pháp giới quảng tăng diên
Diệt tội tiêu khiên
Hoả diệm hoá hồng liên
Nam mô Thanh Lương Địa bồ tát ma ha tát. (3lần)

Tiếp tán:
Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài,
Đoan cư ba trượng tuyệt trần ai,
Tương quang thướt phá thiên sanh bệnh
Cam-lồ năng trừ vạn kiếp tai
Thuý liểu phất khai kim thế giới,
Hồng-liên dõng xuất ngọc lâu đài
Ngã kim khể thủ phần hương tán
Nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai
Nam Mô Đại-bi Quán Thế Âm Bồ-Tát ( 3 lần )

Chủ sám:
Phù thử thủy giả,
Bát công đức thủy tự thiên chơn,
Tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần,
Biến nhập Tỳ lô hoa tạng giới.
Cá trung vô xứ bất siêu luân,
Thủy bất tẩy thủy,
Diệu cực pháp thân,
Trần bất nhiễm trần,
Phản tác tự kỷ,
Quyên trừ nội ngoại,
Ðản địch đàn tràng,
Sái khô mộc nhi tác dương xuân (hay phùng xuân),
Khiết uế ban nhi thành tịnh độ,
Sở vị đạo nội ngoại,
Trung gian vô trọc uế,
Thánh phàm, u hiển,
Tổng thanh lương.
Vịnh:
Bồ Tát liễu đầu cam lộ thủy,
Năng linh nhất đích biến thập phương,
Tinh chuyên cấu uế tận tiêu trừ,
Phổ sái pháp diên (đàn tràng) tất thanh tịnh.


Giáo hữu phổ am ngôn cẩn đương trì tụng.
Khể thủ quy y Phổ Am Sư
Nam hải Quan Âm hóa hậu thân
Thọ Long đắc đạo truyền chánh pháp
Thiên Long nham nội giảng Hoa Nghiêm
Định-Quang pháp tiền tuyên mật ngữ
Từ hóa khai sơn cứu độ nhân
Khẩn Na-La vương hiển thần thông
Hổ Già-La vương trấn oai linh
Ngũ thông đắc đạo thần tiên chúng
Bích-Chi La-Hán tổng lai lâm
Thiên-Bồng Thiên-Du đại nguyên soái
Tam đàn diễm hỏa đại tướng quân
Tứ-Thiên Môn-Vương Tứ Yết-Đế
Nhị thập tứ vị chư thiên binh
Vô số thiên long bát bộ chúng
Bách vạn hỏa thủ Kim-Cang thần
Đô-Thiên lục túy Tôn vương Phật
Sùng-Ninh Đức-Thắng Đại-Chân Quân
Hòa Quang Pháp Thắng đại thiền sư
Long hổ nhị Tiên tả hữu phân
Lăng-Nghiêm hội thượng Phật Bồ tát
Đại bi Lăng-Nghiêm Dược-Xoa thần
Thực quỷ thôn ma chư Thiên Tướng
Tắc hải di sơn Tứ Mục Quân
Tiền truyền hậu giáo Chư Phật Tổ
Điện-Mẫu Lôi Công Thích-Lịch thần
Thiên-Long nham nội hàng ma tướng
Tế tế tham tùy nhất bộ hành
Trì xoa kình chử đà thiết tỏa
Tràng phang sinh tiếc chỉnh như vân
Động diêu kim linh sơn nhạc chấn
Tận giai vân tập tiểu yêu phân
Chư quỷ hiện hình đầu phấn toái
Hát thinh biến hóa nhập vi trần
Chư thượng thiện nhân câu vân tập
Tiền vong hậu hóa cập tiên thân
Văn thinh phúng tụng thích đàm chươn
Vụ ủng vân phi giáng đạo tràng
Chí tâm xưng niệm vô tà tưởng
Thiên hạ tà thần bất cảm đương
Hoặc dạ hành hề hoặc tảo khứ
Sơn lâm vọng lượng hữu tinh mị
Chí tâm quy y Phổ Am sư
Tự hữu long thần lai vệ hộ
Hổ-Lang văn tri bôn cao sơn

Ngư-Long thính trước quy hải thủy
Phá tháp miếu đàn vô đạo nhân
Khê động nham nhai thạch khái quỷ
Xà thương hổ giảo cổ độc hại
Lạc thủy đọa thai tịnh tự ải
Ỷ thảo phụ thọ mộc thạch tinh
Bất chánh tà thần tốc hồi tỵ
Nhược bất thuận ngô đại đạo tâm
Thiên-lôi thích-lịch dữ phấn toái
Năng cứu nhân gian bát nạn khổ
Năng giải nhân gian sanh tử uế
Thập sanh cửu tử bịnh nhân hôn
Năng niệm chân ngôn trì tịnh thủy
Đà-la-ni chú giải oan gia
Đại bi thần chú năng an úy
Thành hoàng xã lịnh thổ địa thầ
Ủng hộ tham tùy thính xu sử
Ngũ phương tà khí tận tiêu trừ
Tử giả hoàn hồn tang phước huệ
Thần hôn phúng tụng Thích-Đàm chương
Phật đạo hoan duyệt an thần vị
Gia đường trù táo tất an ninh
Thổ địa long thần vô cấm kỵ
Tổ tiên tam đại cập nhân thân
Văn thinh tận đắc siêu thăng lộ
Thiên tinh địa diệu các hồi cung
Tiêu tai giáng phước bất tư nghị
Duy nguyện cổ Phật giáng lai lâm
Tức thuyết Thích Đàm chương diệu cú.
Nam mô Phật đà da
Nam mô Đạt ma da
Nam mô Tăng già da
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Phổ Am Tổ Sư Bồ Tát
Nam mô bách vạn Hỏa-thủ Kim-cang Vương Bồ Tát.
2. Thần chú:
Án, ca ca ca nghiên giới. Dá dá dá thần nhã. Tra tra tra đát na . Đa đa đa đàn na. Ba ba ba phạm ma. Ma phạm ba ba ba. Na đàn đa đa Na đát tra tra tra. Nhã thần dá dá dá giới nghiên ca ca ca. Ca ca ca nghiên giới ca ca kê kê cu cu kê, cu kê cu. Kiên kiều kê, kiều kê kiêm, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới Dá da chi chi châu châu chi, Châu chi châu chiêm chiêu chi, châu chi chiêm. Nhã thần dá dá. Dà dá dá thần nhã Tra tra tri tri, đô đô tri. Đô tri đô, đãm đa tri, đa tri đảm-na đát tra tra tra- Tra tra tra đát ma- Đa đa đế đế đa đa đế- Đa đế đàm, đa đế đa đàn na – Ba ba bi bi. Ba ba bi. Ba bi ba. phạm ba bi, Ba bi phạm Ma phạm ba ba ba. Ba ba ba phạm ma. Ma phạm ba ba
ba- Na đàn đa đa đa. Na đát tra tra tra, nhà thần dá dá dá. Giới nghiên ca ca ca, ca ca
ca nghiên giới. Ca ca kê kê, cu cu kê kiều kiêm- Kiêm kiêm kiêm kiêm kiêm. Nghiêm nghiêu nghê, nghiêu nghê nghiên giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới. Dá dá chi chi châu châu chi chiêu chiêm, chiêm chiêm chiêm chiêm chiêm. Nghiêm nghiêu nghê; nghiêu nghê nghiệm. Nhã thần dá da dá, dá dá dá thần nhã – Tra tra tri tri, đô đô tri đa đảm, đãm đãm đảm đãm. Nẫm na ni na ni nẫm, na đát tra tra tra, tra tra tra đát na, Da đa đế đế đa đa đế đa đàm, đàm đàm đàm đàm- Nẫm na ni na ni nẫm. Na đàn đa đa đa, đa đa đa đàn na – Ba ba bi bi ba ba bi ba phạm, phạm phạm phạm phạm phạm. Phạm ma mê, ma mê phạm, ma phạm ba ba ba, ba ba ba phạm ma, ma phạm ba ba ba. Na đàn đa đa đa – Na đát tra tra tra – Nhã thần dá dá dá, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới – Ca ca kê kê cu cu da. Dụ dụ, dụ dụ dụ dụ dụ dụ dụ. Giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên giới. Dá dá chi chi châu châu da – Dụ du, dụ dụ, dụ dụ dụ dụ dụ. Nhã thần dá dá dá, dá dá dá thần nhã. Tra tra tri tri đô đô da. Nô nô, nô nô, nô nô nô nô nô – Na đát tra tra tra, tra tra tra đát na. Đa đa đế đế đa đa da. Nô nô, nô nô, nô nô nô nô nô – Na đàn đa đa đa – đa đa đa đàn na. Ba ba bi bi ba ba da- Mẫu mẫu, mẫu mẫu, mẫu mẫu, mẫu mẫu mẫu. Ma phạm ba ba ba – ba ba ba phạm ma, ma phạm ba ba ba – Na đàn đa đa đa, na đát tra tra tra, nhã thần dá dá dá, giới nghiên ca ca ca, ca ca ca nghiên
giới. Án: Ba đa tra, dá ca da, dạ lan ha, a sắc tra, tát hải tra, lậu lô, lậu lô tra- Dá ca dạ tóa ha.
Vô số Thiên long Bát bộ, bách vạn hỏa Thủ Kim cang, tạc nhật phương ngung, kim nhật Phật địa – Phổ Am đáo thử, bách vô cấm kỵ.

Cử tán:
Khể thủ qui y phật
huỳnh kim tử ma thân,
Nguy nguy trượng lục tướng,
Tam giới bảo năng nhơn,
Phật Đà Da,
Tam giới bảo năng nhơn.
Thanh tịnh pháp thân Phật,
Viên mãn bảo thân Phật,
Thiên bách ức hóa thân,
Thích Ca Mâu Ni Phật,
Thập phương Tam thế nhứt thiết Phật.
Qui y thường trụ Phật Đà Da.
Khể thủ qui y pháp
hà sa kinh tạng khai,
Ngũ thiên tứ thập bát quyển,
Quyển hựu Như Lai,
Đạt Ma Da quyển,
Quyển hựu Như Lai.
Đông Phương A Súc Phật,
Nam Phương Bảo Tướng Phật,
Tây Phương Di Đà Phật,
Bắc Phương Thành Tựu Phật,

Trung Ương Tỳ Lô Giá Na Phật.
Qui y thường trụ Đạt Ma Da.
Khể thủ qui y tăng thường điểm vô tận đẳng,
Viên đảnh phương bảo tướng,
Chiêm lễ phước điền tăng,
Tăng già da, chiêm lễ phước điền tăng.
Văn Thù Đại Bồ Tát,
Phổ Hiền Vương Bồ Tát,
Quan Thế Âm Bồ Tát,
Đại Thế Chí Bồ Tát,
Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Qui y thường trụ Tăng Già Da.
Nam mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. (3lần)

Chủ lễ xướng sớ:
Khể thủ từ bi Ðại giác tôn,
Cảm đương phước đức khất từ ân,
Vô biên khổ hải vô biên chứng,
Ngũ thể đầu thành tịnh lục căn.
Thế Tôn đức tướng nan tận tán dương :
Kim hữu đệ tử : … chúng đẳng, tu hương hiến cúng phúng kinh … (khai kinh, … ) kỳ siêu độ sự. Kim tắc cẩn cụ khai khởi sớ chương, cung bạch Tam bảo Phật tiền, duy nguyện từ bi phủ thùy chứng giám.
(Ðến đây, Công văn đọc sớ)
Phục dĩ
Tịnh bình pháp thuỷ , nhất đích triêm nhi nhật nguyệt trừng thanh, thuý liễu cam lồ, bán điểm sái nhi minh dương lợi lạc, dục đắc tiêm trần bất nhiễm, tu bằng Đại Giác Năng Nhơn .
Bái sớ vị: Việt Nam Quốc ………… Gia cư phụng Phật tu hương phúng kinh ……. Phật pháp dĩ siêu thăng, toàn lại kinh văn nhi giải thoát. Tư lâm ( Giả ) ………. Đại thừa pháp bảo tôn kinh ……. Gia trì vãng sanh Tịnh Độ Thần Chú, Đảnh lễ tam thân bảo tướng, vạn đức kim dung, tập thử thiện nhân, nguyện cầu siêu độ. Kim tắc cẩn cụ sớ văn, hoà nam bái bạch:
– Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo Nhất Thiết Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Tác Đại Chứng Minh.
– Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh.

Diên phụng: Quan Âm tiếp dẫn, Thế Chí đề Huề, Địa Tạng từ tôn tiếp xuất u đồ chi khổ, Minh dương liệt Thánh, Đồng thuỳ mẫn niệm chi tâm.
Phục nguyện : Đại viên giáo chủ , vạn đức hồng danh , quyện phong trần nhi chơn nguyên trạm tịch , thâu ba lãng nhi giác hải trừng thanh , kỳ hiện sanh cọng tăng phước huệ chi vô biên , nguyện quá khứ chi hương linh , đồng phó Liên Trì chi thắng hội .
Ngưỡng lại : Phật ân chứng minh chi bất khả tư nghì dã . Cẩn sớ
Phật lịch :…….. Tuế thứ ……. Niên….nguyệt……nhật , thời
Đệ tử chúng đẳng hoà nam thượng sớ.

Đảnh lễ tam bái, hồ quỳ:

Tụng:
Khể thủ Tam giới Tôn,
quy mạng Thập Phương Phật,
Ngã kim phát hoằng nguyện,
trì tụng Đại thừa kinh,
thượng báo tứ trọng ân,
hạ tế tam đồ khổ,
nhược hữu kiến văn giả,
tức phát bồ đề tâm,
tận thử nhất báo thân,
vãng sanh Cực Lạc Quốc.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3lần)

Khai kinh kệ.
Vô thượng thậm thâm vị diệu pháp,
Bách thiên vạn kiếp nam tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện gìải Như Lai chơn thật nghĩa.

Tán:
Nam mô Khai bảo tạng bồ tát ma ha tát. (3 lần).

Cúng dường:
Nam mô thường trụ thập phương Phật.
Nam mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam mô thường trụ thập phương Tăng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật.

Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.
Nam mô thập phương tam thế nhứt thiết Chư Phật.
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Hộ Pháp Chư tôn Bồ Tát.
Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát.
Nam mô Giám Trai Sứ Giả Bồ Tát.
Nam mô Thập Điện Minh Vương Bồ Tát.
Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát.
Nam mô Đạo Tràng hội thượng Phật, Bồ Tát.

– Nẳng mồ tát phạ đác tha nga đa, phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3l).
– Nẳng mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác
ra tô rô, ta bà ha. (3 lần).

Thử thực sắc hương vị,
Thượng cúng thập phương Phật,
Trung phụng Chư hiền Thánh,
Hạ cập lục đạo phẩm,
Đẳng thí vô sai biệt,
Tùy nguyện giai bảo mãn.
Linh kim thí giả,
Đắc vô lượng ba la mật.
Tam đức lục vị,
Cúng Phật cập Tăng,
Pháp giới hữu tình,
Phổ đồng cúng dường.
– Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần).

Cử tán:
Thuyền duyệt tô đà,
Tạo xuất thiên trù cúng
Thành đạo đương sơ
Mục nữ tiền lai tống
Lão mẫu tặng tương
Thác tại kim bàng phụng
Hiến thướng Như Lai
Hiền Thánh vô biên chúng
Nam mô Thuyền Duyệt Tạng Bồ Tát. (3Lần)
Hương cúng dĩ ngật
Đương nguyện chúng sanh
Sở tác giai biện
Cụ chư phật pháp…

Thất phật diệt tội chơn ngôn:
Ly bà ly bà đế Cầu ha cầu ha đế Đà ra ni đế Ni ha ra đế Tỳ lê nể đế ma ha già đế Ta bà ha. (3lần)

Cử tán:
Khể thủ quy y Phật
Tam giới vô lai khứ
Tam thừa quả, ngũ vị tu
Tam viên mãn phật
Tam thập nhị tướng tử ma kim dung
Bát thập chủng tuỳ hình hảo
Thế gian vô nguy nguy vạn đức
Phật đà da
Nam mô tận hư không biến pháp giới qua hiện vị lai phật pháp tăng tam bảo.

Tiếp tán:
Đại bi quán thế âm bồ tát… rồi đi ra đàn tiêu diện.

Cử tán:
Chưởng ốc minh châu quang bất muội.
Thủ trì kim tích nạp thiện duyên.
Tam đồ ngục nội bố tường vân
Ngũ thú ba trung trình cao trạo.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3L)

Tiếp tán:
Phổ đà lạc dạ thường nhập định
Tuỳ duyên phó cảm mị bất châu
Tầm thanh cứu khổ độ quần mê
Thị tắc danh vi quan tự tại.
Nam mô diệm nhiên vương bồ tát. (3lần)

Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh.

Chủ sám thỉnh:
Viên Thông giáo chủ, mãn nguyệt kim dung, thị Di Đà ư cực lạc quốc trung, trợ Thích Ca ư ta bà giới nội, cư lưu ly chúng bảo chi trung, xử thiên hiệp hồng liên chi toạ. Quá Khứ Chánh Pháp Minh Vương Như Lai, Hiện tiền Quán Tự Tại. Tam thập nhị ứng, quảng độ quần sanh (mê), thất nạn dị cầu đa phương ứng vật, thù thắng diệu lực tán mạn năng cùng. ngưỡng khởi hồng từ, phủ thuỳ đổng giám.
Ư kim…….niên…nguyệt…nhật.
Tấu vị Việt Nam quốc…tỉnh…thành phố. Tu hương phúng kinh…phát nguyện truy tiến tiền hậu công đức quá cố ân nhân, tiến bạt bách tánh chư linh sám hối cầu siêu giải oan bạt độ tuyết thích tiền khiên, trai tăng cúng dường phóng sanh thục mạng, vị minh dương kì phước sự. Kim trai chủ… đồng gia nam nữ đại tiểu chúng đẳng.
Túc triển hương hoa nhất tâm phụng thỉnh:
Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Quan Âm Bồ Tát Diện Nhiên vương
Thống lãnh cô hồn phó đạo tràng
Hỷ xả từ bi thường tế vật.
Hà sa ngạ quỷ tận siêu thăng.

Nam mô Ốc Tiêu Sơn Hà Tiêu Diện đại sĩ diệm khẩu quỷ thần vương bồ tát ma ha tát, tát đại chứng minh.
Cung phụng tả ngưu đầu hữu mã diện nhị vị đại tướng quân, thủ phan sứ giả hộ tịnh thiện thần giám đàn liệt vị, nhất thế uy linh.
Duy nguyện: Thượng cung phật sắc, hạ mẫn phàm tình thử nhật kim thời phụng thỉnh quang giáng đạo tràng chứng minh công đức từ bi gia hộ, phóng quang tiếp độ thượng hạ quan tiếp triệu.
Phục vị pháp giới tứ sinh lục đạo tam thập lục bộ thập nhị loại, hà sa nam nữ vô tự âm linh cô hồn liệt vị đương cảnh bổn xứ, khuông viên nội ngoại, mê linh khô cốt phục thi cốt khí, thổ mộc tà tinh li mị võng lượng, ngủ âm bách tính liệt đồn nghĩa trũng quan lại binh dân nam phụ lão ấu, cô mộ hoang mộ nhất thiết âm linh u hồn liệt vị.
Phụng vị: Việt nam kỷ khứ chiến sanh, kinh kỳ chiến cố anh hùng liệt sỹ, binh sĩ trận vong nhất thế đồng bào sở vị thọ nghiệp cuồng phong thuỷ lạo, tật dịch, cơ hàn, hoả hoạn thiêu thân, thất mạng tù nhân, thất mạng thuyền nhân hải tặc, hạn ách sở bị địa chấn, hải chấn, giao thông tử nạn, lao động tai nạn nhất thế âm linh u hồn liệt vị.

Phụng vị: Chư vong linh sở can thọ bất thiện nghiệp, sở bị nạo thai, phá thai, đoạn thai, đoản mạng, tử tại phúc trung, yểu yểu minh minh bất tường danh tính, bất tri hà phương xứ sở, bất phân tôn giáo nam nữ, đa chủng sắc tộc chư vong hồn liệt vị.
Thiết niệm: chúng sanh nghiệp cảm, nhất thiết trầm luân, hành thủy lục trung, bắc khứ đông trì vân ám ám, tận hư không giới, hàng lai thử vãng nhật du du. Túng phi giáo điển chơn thừa, na đắc hồn quy Cực Lạc. Kim tiêu hạnh ngộ, cam lồ môn khai, thừa Tam Bảo lực, triệu đáo đàn diên, thính diệu pháp âm, thọ cam lồ vị, tỷ đắc viên minh trạm tịch, chơn như diệu lý cơ quan, linh tri thanh tịnh hư không, đại giác Thế Tôn chi chánh giáo, bất sanh bất diệt, vô khứ vô lai, trường y bát nhã chi hương, cọng chứng bồ đề chi quả, khuôn phò tín chủ dĩ bình an, tỷ hộ hoàn gia chi cát khánh.
Kim tắc trai đàn sở khởi, cung thỉnh đại sĩ giáng lâm đàn nội, triệu thỉnh các quan âm linh cô hồn liệt vị, lai phó y diên thính pháp văn kinh, thọ cam lồ vị, thừa ân giải thoát.

Đồng hoà:
An Bảo Toạ bồ tát ma ha tát. (3lần)

Chủ sám tuyên sớ:
Quan Âm thị hiện diện nhiên vương
Thống linh cô hồn phú đạo trường
Hỷ xả từ bi thường tế vật
Hà sa phất tử tận siêu thăng.
Kiền cụ sớ văn cung đối phật tiền, duy nguyện hảo tướng quang trung phủ thuỳ minh giám.

Công văn độc sớ:
Phục dĩ :
Biến thể diện nhiên , vi thử nhi hàng thập loại hóa thân Diệm khẩu nhân tư , dĩ ứng tứ châu , Sớ vị : Việt Nam Quốc : …… Phụng Phật tu hương phúng kinh : …….. Thánh đức uy quang phủ thùy tiếp độ .
Thống niệm : …………. Phục vị pháp giới tam thập lục bộ , hà sa nam nữ vô tự âm cô hồn tự tha tiên vong , gia thân quyến thuộc , cập bản xứ viễn cận vô tự âm cô mộ liệt vị . Phổ triệu giới nội kỷ chiến tranh chiến sĩ trận vong nhân dân nạn vong , oan hồn uổng tử , nam nữ vô tự âm linh không hành liệt vị . Đồng trượng Phật ân , quân mông giải thoát . Tư giả thần duy : …… nguyệt tiết thuộc : ……. Thiên diên khai : ……. Trú chi Đạo Tràng , hương mãn thập phương chi thế giới . Kim tắc cẩn cụ sớ văn hòa nam bái tấu .
– Nam Mô Ốc Tiêu Sơn Hạ Diện Nhiên Đại Sĩ Diệm Khẩu Quỷ Vương Bồ Tát Chứng minh .
Diên phụng : Ngưu đầu Mã diện , nhị vị đại tướng quân giám đàn liệt vị , nhất thiết oai linh , đồng thùy tiếp độ , cọng chứng trai diên .
Phục nguyện : Diệu lực hoằng thi , thần cơ cảm ứng , sái chi đầu chi cam lồ , phổ nhuận hà sa lưu Phúc hải chi ân ba , tồn vong lợi lạc . Ngưỡng lại Thánh từ chứng minh cẩn sớ .
Phật lịch : .. tuế thứ ……. Niên , nguyệt …….. nhật ….
Đệ tử chúng đẳng hòa nam thượng sớ .

Đảnh lễ, tam bái, bình thân quỳ.

Cúng dường:
Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra tam bạt ra hồng. ( 3 lần )
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga ra da, đát điệt tha, án tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô
rô, ta bà ha. ( 3 lần)
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. ( 3 lần )

Cử tán:
Ngã kim y giáo kiến lập mạng noa lai,
lượng đẳng hư không kim cang vi bảo địa,
từ từ mật ngôn chí tâm chi sở thành,
tu di nhật nguyệt thất bảo từ thiên hạ,
y phục phan cái kỷ nhạc tràng phan phân,
bảo địa (/tọa) trân tu lâu cát tịnh cung điện,
kỳ chiếu liên hoa danh vi phổ biến bố,
phụng hiến thượng sư tam bảo hộ thần đẳng,
duy nguyện từ bi ai nạp thọ sanh hoàn diệt,
bình trừ ma ngại tạp chứng bảo an ninh,
kim tiêu thí chủ sở cầu giai như ý,
tận vị lai thế cát tường vô gián đoạn.
tối thượng thừa tam bảo.
Nam mô Phổ cúng dường bồ tát ma ha tát. (3lần)
Tứ sanh cửu hữu
Đồng đanh hoa tạng huyền môn
Bát nạn tam đồ
Cộng nhập tỳ lô tánh hải…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Cách cúng rằm tháng bảy
Nghi lễ

Cúng rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có 4 lễ: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, và cúng thí thực cô hồn. Trước tiên, đó là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích kể đức Mục Kiền Liên xả thân...

Nghi thức giải oan bạt độ
Nghi lễ

Niêm nhang, bạch phật (Thỉnh chủ sám an toạ, kinh sư ra đàn tràng thỉnh linh) Tựu vị, lễ tứ bái, bình thân quỳ Tán: Nguyện độ hương linh quy bổn quốc Cửu liên đài bạn vãng Tây Phương. Hoặc: Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp Huỳnh tiền điện trượng lễ như lai. Tiến...

Nghi đề vị
Nghi lễ

Niêm hương: đảnh lễ tam bảo. Cử tán: Địa tạng thập phương khởi ai lân Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên Hương linh tu trượng như lai giáo Nguyện bằng phật lực vãng tây phương. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh. Chủ sám: Từ nhân,...

Nghi hưng tác thượng phan
Nghi lễ

– Phủ phục Hưng, bình thân. Nghinh thần, cúc cung bái: Hưng – bái Hưng – bái Hưng – bình thân Sơ hiến lễ – quỳ, chước tửu. – Phủ phục. Hưng – bình thân – quỳ Triển cáo văn Giai quỳ. Đọc chúc – cáo. Duy Tuế thứ ………. niên ……….. nguyệt ………. nhật...

Nghi nghinh phan sơn thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát ( 3 lần ) – Sơ hiến trà, lễ...

Nghi thức thượng phan thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi thức cúng thượng phan sơn
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi cúng cô hồn (Thí thực)
Nghi lễ

Nghi cúng cháo này đươc áp dụng trong những trường hợp sau khi tụng kinh cầu an hay cầu siêu đã hoàn mãn. Lễ này được đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, tín chủ lạy hướng ra cửa, cách thức cúng lạy đều như nghi cúng linh. PHẦN HÀNH LỄ Chủ...

Nghi an linh (An sàng phản khốc)
Nghi lễ

Lễ này sau khi hạ huyệt xong, thỉnh linh về nhà tôn trí chỗ thờ, sắp đặt trai phạn lễ phẩm để cúng lễ an linh. Gia quyến mặc tang phục tề tựu trước linh án bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tựu vị Tả chức: Lễ tứ bái. Hữu chức: Bình...

Lễ khiển điện (Trước giờ di quan)
Nghi lễ

Khiển điện là lễ cúng linh trước khi thiên cửu tống táng, gồm có lễ phẩm trai phạn đủ, tang gia tề tựu trước linh cữu, chư Tăng bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tự lập Tả chức: Lễ nhị bái. Hữu chức: Bình thân quỳ. Chủ lễ cử tán: Nhất khứ...

Lễ triệu tổ (Cáo từ đường)
Nghi lễ

Lễ này chỉ áp dụng tùy địa phương, chỗ nào đám để 3 ngày, hoặc một tuần, ví dụ ngày mai an táng thì hôm nay hành lễ. Nếu đám để chung nhà thờ ông bà thì tiện, hoặc nhà thờ họ ở nơi xa mà có thể đến được, nên áp dụng nghi này...

Nghi thành phục (Phát tang)
Nghi lễ

Lễ này, nếu đúng ra thì từ khi chết cho đến ngày thứ tư  mới thọ phục, nhưng bây giờ có thể châm chế, nghĩa là sau khi liệm và phục hồn xong, gia quyến sắm đồ tang phục đầy đủ và định ngày giờ thuận tiện, tất cả tề tựu trước linh sàn để...

Nghi thỉnh linh phục hồn
Nghi lễ

Nghi này sau khi nhập liệm xong, Chư Tăng nghỉ một chút, đợi thiết bàn thờ Phật và linh sàn (tiền Phật hậu linh). Nên thờ tượng Đức Phật Di Đà, hoặc Quan Âm hay Địa Tạng, còn bàn linh thì thiết bài vị cố phụ hay cố mẫu…hình ảnh và lễ phẩm v.v…Thiết xong...

Lễ trị quan và nhập liệm
Nghi lễ

Sau khi chọn ngày giờ tẩn liệm, vong gia tắm rửa xong, thay đồ mới, nhớ để cái phái quy y đã ép cháy, lên ngực và đắp mền Quang Minh lên thi hài (nếu có), sửa soạn đất cát trang bị quan tài và đồ liệm xong Chư Tăng mặc áo lễ chỉnh tề,...

Nghi thức an vị Phật
Nghi lễ

Lễ an vị Phật tại tư gia, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ linh phải đặt hai bên hoặc sau lưng Phật, nếu nhà lầu, thì Phật thờ tầng trên. Trước khi thờ Phật trong nhà phải trang hoàng sạch sẽ, trưng dụng hương hoa tinh khiết, đèn đài chuông mõ...

Cách dùng một số từ trong công văn
Nghi lễ

Chữ “ Tiến ” và chữ “ Điện ” Khi cúng linh thường dùng chữ Tiến linh.(薦 靈) Trong nghi lễ, chữ Tiến (薦) có nghĩa là Dâng cúng lên người đã quá vãng ( sau khi an táng ). Riêng chữ Điện ( 奠) chỉ dùng trong nghi lễ đám tang, khi quan tài...