– Cử ba hồi chuông trống, niệm hương cầu nguyện

– Cử tán hoặc pháp ngữ: Lô hương sạ nhiệt, Tâm nhiên ngũ phần, Nguyện thử diệu hương vân .v.v. (Chọn 1 trong các bài)

– Tụng bài chú: Thánh vô lượng thọ

– Cử tán hoặc tụng:

Phật thân thanh tịnh tợ lưu li
Phật diện do như mãn nguyệt huy
Phật tại thế gian thường cứu khổ
Phật tâm vô xứ bất từ bi.
Nam mô Thập phương thường trú tam bảo. (ba lần)

Hoặc:
Phật diện do như tịnh mãn nguyệt
Diệc như thiên nhật phóng quang minh
Viên quang phổ chiếu ư thập phương
Hỷ xả từ bi giai cụ túc
Nam mô Thập phương thường trú tam bảo. (ba lần)

– Xướng: Ba danh hiệu Phật
Chủ lễ: Nam mô Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật.
Chúng hòa: Chứng minh
Chủ lễ: Nam mô Viên mãn báo Lô Xá Na Phật.
Chúng hòa: Chứng minh
Chủ lễ: Nam mô Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật
Chúng hòa: Chứng minh

– Chủ lễ quỳ xuống cung tuyên pháp ngữ:

Đại viên mãn giác, ứng tích tây càn, tâm bao thái hư lượng châu sa giới. Ngưỡng khấu hồng từ phủ thùy chứng giám.
Ư kim…….niên ……nguyệt …….nhật
Tấu vị Việt Nam quốc……tỉnh…….thành (huyện)……. phường (xã)………tự cung ngộ sóc đán (vọng đán) chi thần, đệ tử……. chúng đẳng cung tựu bảo điện phúng diễn bí chương xưng dương danh hiệu sở tập hồng danh đoan vị chúc tán.
Ngưỡng nguyện: Nam mô Thập phương thường trú tam bảo nhất thiết chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần đồng thùy chứng minh gia hộ.
Thượng chúc: Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, can qua đốn tức, tai nạn thời hưu, thế giới hòa bình, nhơn dân an lạc; sơn môn trấn tĩnh, hải chúng an hòa, đàn na tín thí tăng ích phước điền, pháp giới nhơn thiên tình dữ vô tình tề thành Phật đạo, tứ ân tổng báo, tam hữu tề tư, pháp giới chúng sanh đồng viên chủng trí.
Hiện tiền đại chúng niệm Lăng nghiêm thần chú.

– Tụng tựa và chú lăng nghiêm

– Tụng thượng lai hiện tiền……niệm Phật

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.(30 lần)
Nam mô Đại trí Văn Thù Sư Lợi bồ tát. (3 lần)
Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền bồ tát. (3 lần)
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm bồ tát. (3 lần)
Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật bồ tát. (3 lần)

– Xướng lễ lạy:

Thế gian li sanh diệt do như không hoa
Trí bất đắc hữu vô nhi hưng đại bi tâm
Nhất thiết pháp như huyễn viễn li ư đoạn thường
Thế gian hằng như mộng
Trí bất đắc hữu vô nhi hưng đại bi tâm.

Nhất tâm đảnh lễ: Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng thường trú tam bảo.
Nhất tâm đảnh lễ: Trung thiên giáo chủ, điều ngự Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhất tâm đảnh lễ: Tây phương giáo chủ Cực lạc thế giới, đại từ đại bi A Di Đà Phật.
Nhất tâm đảnh lễ: Long Hoa tam hộ nguyện tương phùng đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật.
Nhất tâm đảnh lễ: Đông phương thế giới Dược Sư Lưu Li Quang Vương Phật.
Nhất tâm đảnh lễ: Đại trí Văn Thù Sư Lợi bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Đại hạnh Phổ Hiền Vương bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Đại từ bi Quán Thế Âm bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Đại Thế Chí bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Đại nguyện Địa Tạng Vương bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Hộ Pháp Chư Tôn bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Lịch Đại Tổ Sư bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Già Lam Thánh Chúng bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Giám Trai Sứ giả bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Thập Điện Minh Vương bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ:Đạo Tràng Hôi Thượng Phật bồ tát.
Nhất tâm đảnh lễ: Tây thiên thủ truyền Ma Ha Ca Diếp tôn giả.
Nhất tâm đảnh lễ: Khởi giáo A Nan Đà tôn giả.
Nhất tâm đảnh lễ: Kết tập luật tạng Ưu Ba Li tôn giả.
Nhất tâm đảnh lễ: Kết tập luận tạng Phú Lâu Na tôn giả.
Nhất tâm đảnh lễ:Kết tập tam tạng phiên dịch chú giải đông tây kim cổ lịch đại tổ sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Tây Thiên, Đông Độ, Việt Nam du hóa truyền giáo truyền giới khai sơn lịch đại tổ sư hòa thượng.
Nhất tâm đảnh lễ: Thuận Hóa Xuân Kinh khai sơn chư tổ đình tổ sư hòa thượng.
Nhất tâm đảnh lễ: Khai sơn Quốc Ân, Thập Tháp Di Đà tự thượng Hoán hạ Bích húy Nguyên Thiều đại lão tổ sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Khai sơn Ấn Tôn Từ Đàm Tự thượng Tử hạ Dung húy Minh Hoằng đại lão tổ sư.
Nhất tâm đảnh lễ:Khai sơn Viên Thông, Viên Giác, Thiên Thai Thiền Tôn tự thượng Liễu hạ Quán húy Thiệt Diệu đại lão tổ sư.
Nhất tâm đảnh lễ:…………..
Nhất tâm đảnh lễ: Thế độ Bổn sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Truyền giới đường đầu hòa thượng.
Nhất tâm đảnh lễ: Yết ma a xà lê sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Giáo thọ a xà lê sư.
Nhất tâm đảnh lễ:Thất vị tôn chứng sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Chư vị dẫn thỉnh sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Phú pháp tôn sư.
Nhất tâm đảnh lễ: Chư sơn hiệp đường đại đức tăng già.
Đại vị: phụ mẫu sanh thành dưỡng dục ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: đàn việt tín thí ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: sư trưởng giáo huấn thành tựu ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: quốc gia xã hội chúng sanh ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: thiện hữu tri thức ân nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: chúng chúng công vụ thiền môn ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Đại vị: thiên địa phú tải ân, nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trú tam bảo.
Nhất tâm đảnh lễ: Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên bồ tát hộ giáo, hộ giới già lam liệt vị thiện thần.

– Tụng sám nguyện

– Tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân……

– Hồi hướng

Tụng:
Thiên A tu la Dược xoa đẳng
Lai thính pháp giả ưng chí tâm
Ủng hộ Phật pháp khiến trường tồn
Các các thường hành Thế tôn giáo
Chư hữu thính đồ lai chí thử
Hoặc tại địa thượng hoặc hư không
Thường ư nhơn thế khởi từ tâm
Trú dạ tự thân y pháp trú
Nguyệ
n chư thế giới thường an ổn
Vô biên phước trí ích quần sanh
Sở hữu tội chướng tịnh tiêu trừ
Viễn li chúng khổ quy viên tịch
Hằng dụng giới hương đồ oanh thể ư
Thường trì định phục dĩ tư thân
Bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm
Tùy sở trú xứ thường an lạc.

Tụng hoặc tán

Tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm.
Tự quy y pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải.
Tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống lí đại chúng nhất thiết vô ngại.

Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng sanh
Giai cọng thành Phật đạo.

Hoặc:

Thập phương tam thế nhất thiết Phật
Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Tự Tại
Chư tôn bồ tát ma ha tát
Ma ha bát nhã ba la mật.

THÍCH THIỆN QUANG (Sưu lục)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết cùng chuyên mục:

Cách cúng rằm tháng bảy
Nghi lễ

Cúng rằm tháng bảy hay còn gọi cúng Tết Trung Nguyên, cúng Vu Lan báo hiếu tại nhà thường có 4 lễ: cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, và cúng thí thực cô hồn. Trước tiên, đó là ngày lễ Vu Lan, xuất phát từ tích kể đức Mục Kiền Liên xả thân...

Nghi thức giải oan bạt độ
Nghi lễ

Niêm nhang, bạch phật (Thỉnh chủ sám an toạ, kinh sư ra đàn tràng thỉnh linh) Tựu vị, lễ tứ bái, bình thân quỳ Tán: Nguyện độ hương linh quy bổn quốc Cửu liên đài bạn vãng Tây Phương. Hoặc: Bạch ngọc giai tiền văn diệu pháp Huỳnh tiền điện trượng lễ như lai. Tiến...

Nghi đề vị
Nghi lễ

Niêm hương: đảnh lễ tam bảo. Cử tán: Địa tạng thập phương khởi ai lân Kiết án tiêu danh nạp thiện duyên Hương linh tu trượng như lai giáo Nguyện bằng phật lực vãng tây phương. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) Hương hoa thỉnh, hương hoa thỉnh. Chủ sám: Từ nhân,...

Nghi khai kinh – Thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ
Nghi lễ

Niêm nhang bạch phật. Cử tán: Dương chi tịnh thuỷ Biến sái tam thiên Tánh không bát đức lợi nhơn thiên Pháp giới quảng tăng diên Diệt tội tiêu khiên Hoả diệm hoá hồng liên Nam mô Thanh Lương Địa bồ tát ma ha tát. (3lần) Tiếp tán: Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài,...

Nghi hưng tác thượng phan
Nghi lễ

– Phủ phục Hưng, bình thân. Nghinh thần, cúc cung bái: Hưng – bái Hưng – bái Hưng – bình thân Sơ hiến lễ – quỳ, chước tửu. – Phủ phục. Hưng – bình thân – quỳ Triển cáo văn Giai quỳ. Đọc chúc – cáo. Duy Tuế thứ ………. niên ……….. nguyệt ………. nhật...

Nghi nghinh phan sơn thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát ( 3 lần ) – Sơ hiến trà, lễ...

Nghi thức thượng phan thuỷ
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi thức cúng thượng phan sơn
Nghi lễ

Tựu vị: lễ tứ bái – bình thân quỳ Cử tán: Khể thủ quy y Tô Tất Đế Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Thánh từ ai văn phụng văn phụng thỉnh ( 3 lần ) Hương hoa thỉnh, hương...

Nghi cúng cô hồn (Thí thực)
Nghi lễ

Nghi cúng cháo này đươc áp dụng trong những trường hợp sau khi tụng kinh cầu an hay cầu siêu đã hoàn mãn. Lễ này được đặt bàn cúng giữa cửa chính, hướng mặt vào nhà, tín chủ lạy hướng ra cửa, cách thức cúng lạy đều như nghi cúng linh. PHẦN HÀNH LỄ Chủ...

Nghi an linh (An sàng phản khốc)
Nghi lễ

Lễ này sau khi hạ huyệt xong, thỉnh linh về nhà tôn trí chỗ thờ, sắp đặt trai phạn lễ phẩm để cúng lễ an linh. Gia quyến mặc tang phục tề tựu trước linh án bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tựu vị Tả chức: Lễ tứ bái. Hữu chức: Bình...

Lễ khiển điện (Trước giờ di quan)
Nghi lễ

Khiển điện là lễ cúng linh trước khi thiên cửu tống táng, gồm có lễ phẩm trai phạn đủ, tang gia tề tựu trước linh cữu, chư Tăng bắt đầu hành lễ. PHẦN HÀNH LỄ: Chủ lễ: Tự lập Tả chức: Lễ nhị bái. Hữu chức: Bình thân quỳ. Chủ lễ cử tán: Nhất khứ...

Lễ triệu tổ (Cáo từ đường)
Nghi lễ

Lễ này chỉ áp dụng tùy địa phương, chỗ nào đám để 3 ngày, hoặc một tuần, ví dụ ngày mai an táng thì hôm nay hành lễ. Nếu đám để chung nhà thờ ông bà thì tiện, hoặc nhà thờ họ ở nơi xa mà có thể đến được, nên áp dụng nghi này...

Nghi thành phục (Phát tang)
Nghi lễ

Lễ này, nếu đúng ra thì từ khi chết cho đến ngày thứ tư  mới thọ phục, nhưng bây giờ có thể châm chế, nghĩa là sau khi liệm và phục hồn xong, gia quyến sắm đồ tang phục đầy đủ và định ngày giờ thuận tiện, tất cả tề tựu trước linh sàn để...

Nghi thỉnh linh phục hồn
Nghi lễ

Nghi này sau khi nhập liệm xong, Chư Tăng nghỉ một chút, đợi thiết bàn thờ Phật và linh sàn (tiền Phật hậu linh). Nên thờ tượng Đức Phật Di Đà, hoặc Quan Âm hay Địa Tạng, còn bàn linh thì thiết bài vị cố phụ hay cố mẫu…hình ảnh và lễ phẩm v.v…Thiết xong...

Lễ trị quan và nhập liệm
Nghi lễ

Sau khi chọn ngày giờ tẩn liệm, vong gia tắm rửa xong, thay đồ mới, nhớ để cái phái quy y đã ép cháy, lên ngực và đắp mền Quang Minh lên thi hài (nếu có), sửa soạn đất cát trang bị quan tài và đồ liệm xong Chư Tăng mặc áo lễ chỉnh tề,...

Nghi thức an vị Phật
Nghi lễ

Lễ an vị Phật tại tư gia, bàn thờ Phật phải đặt chính giữa nhà, bàn thờ linh phải đặt hai bên hoặc sau lưng Phật, nếu nhà lầu, thì Phật thờ tầng trên. Trước khi thờ Phật trong nhà phải trang hoàng sạch sẽ, trưng dụng hương hoa tinh khiết, đèn đài chuông mõ...